Ryzyko w przypadku kupującego opcję jest ograniczone do wysokości wpłaconej premii. Z kolei zysk jest nieokreślony, ale może być bardzo wysoki.
W innej sytuacji jest sprzedający opcję („wystawca”). Wystawca otrzymuje premię i jest zobowiązany do sprzedania lub zakupu danego dobra od nabywcy opcji, jeżeli ten uzna, że zechce z posiadanego prawa skorzystać (czyli uzna wykonanie opcji za opłacalne). 
Ryzyko w przypadku wystawcy opcji jest nieograniczone. W tym wypadku jednak znany jest zysk, gdyż jest to wysokość otrzymanej premii.
Aktywem, którego dotyczą opcje, mogą być inne papiery wartościowe, waluta, indeks giełdowy lub stopa procentowa. Ponieważ wartość opcji zależy od aktualnej ceny tego aktywu (zwanego instrumentem bazowym) są one zaliczany do instrumentów lub praw pochodnych.
 

Więcej o opcjach.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1