Co wynika z tej współwłasności?

Akcjonariusz jako formalny właściciel majątku spółki, nie może bezpośrednio dysponować jej majątkiem czyli nie może sprzedać czy zabrać „swojej” części majątku. Może natomiast korzystać z tego, że spółka przynosi zyski (dywidenda), wpływać na wybór zarządzających spółką (udział w Walnym Zgromadzeniu) czy też mieć wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji np. o likwidacji spółki.

Każdy z akcjonariuszy posiada zestaw praw i obowiązków. Do najważniejszych należą: 

  • majątkowe (do udziału w zyskach, pierwszeństwa objęcia akcji, do majątku spółki)
  • korporacyjne (do udziału w Walnym Zgromadzeniu, do informacji, do głosu)

Najistotniejszym prawem jest jednak możliwość sprzedania akcji spółki.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1