Rządy wszystkich krajów zapożyczają się u swoich obywateli lub u inwestorów zagranicznych, emitując dłużne papiery wartościowe zwane obligacjami. Emitentem obligacji mogą jednak być nie tylko rządy krajów, ale również gminy czy przedsiębiorstwa. W zależności od tego kto je emituje różne bywa ich oprocentowanie. Im większa wiarygodność kredytowa emitenta, czyli im mniejsze ryzyko ponoszone przez nabywców, tym mniejszych odsetek będą wymagali inwestorzy. Przyjmuje się, że najbardziej pewnym emitentem obligacji są rządy największych potęg gospodarczych świata - na pierwszym miejscu rząd Stanów Zjednoczonych. Na przeciwległym końcu tej skali znajdują się obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa w celu finansowania ryzykownych przedsięwzięć zwane obligacjami śmieciowymi. Niezależne instytucje finansowe - takie jak Standard & Poor's i Moody's - prowadzą klasyfikację różnych klas obligacji, przyznając im oceny określające zdolność emitentów do wywiązania się z podjętych zobowiązań.

Ceny obligacji

Cena nominalna to wartość, od jakiej naliczane są należne nam odsetki i równocześnie jest to cena po jakiej emitent wykupi od nas obligacje po upływie czasu ich zapadalności. 

Cena emisyjna to cena, po jakiej kupujemy obligacje bezpośrednio od emitenta. W zależności od tego, jak ocenia on szanse powodzenia emisji, może być ona niższa lub wyższa od ceny nominalnej. Gdy emisja zostanie sprzedana, obligacje zaczynają być notowane na giełdzie. Wówczas ich cenę ustala już nie emitent, ale relacja między popytem i podażą, czyli po prostu rynek. 

Mamy wówczas do czynienia z ceną rynkową. Jednak wbrew pozorom, nie jest to cena, którą zapłacimy w momencie kupna obligacji na giełdzie. 

Rzeczywista kwota po jakiej dokonuje się transakcji musi być powiększona o już narosłe odsetki. Mówimy w związku z tym o cenie rozliczeniowej. Wartość odsetek jest codziennie podawana w serwisach finansowych.

Obligacje Skarbu Państwa, które można kupić na warszawskiej giełdzie, możemy podzielić według terminu do wykupu na jednoroczne, dwuletnie, trzyletnie, pięcioletnie i dziesięcioletnie. Oczywiście, to że zdecydujemy się na kupno obligacji pięcioletniej nie oznacza, że musimy ją trzymać do czasu jej wykupu przez Skarb Państwa. Dzięki notowaniom obligacji na giełdzie możemy sprzedać je w dowolnym momencie.

Oprocentowanie obligacji

W przypadku obligacji o oprocentowaniu zmiennym płatności odsetkowe mogą różnić się od siebie w różnych okresach odsetkowych. W przypadku obligacji rządowych o zmiennym oprocentowaniu wysokość odsetek wyliczana jest na podstawie inflacji lub rentowności bonów skarbowych (czyli krótkoterminowych papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa).

Obligacje o stałym oprocentowaniu to takie, których oprocentowanie jest stałe przez cały czas "życia" obligacji. Wadą takich obligacji jest to, że bez względu na to, jaka będzie inflacja (a co za tym idzie - oprocentowanie lokat bankowych), posiadacz obligacji będzie dostawał zawsze tą samą kwotę. Zaletą - to, że wiadomo, jaka to będzie kwota. 

Więcej o notowaniach obligacji.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1