Prawa do akcji

Prawo do nowych akcji (PDA) to prawo do otrzymania akcji przez osoby, którym przydzielono akcje nowej emisji. Prawa do akcji są papierami wartościowymi i mogą być przedmiotem obrotu na GPW. Warunkiem dopuszczenia PDA do obrotu giełdowego jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego (chyba ze nie jest to wymagane) oraz uznanie przez Zarząd Giełdy, że obrót nimi będzie odpowiednio płynny, zapewni prawidłowy przebieg transakcji, interes uczestników nie będzie zagrożony, a także, że akcje w jakie prawa się przekształcą będą spełniały warunki Regulaminu Giełdy.

Handel PDA odbywa się w okresie pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji a ich rejestracją w sądzie.

Cena prawa do akcji - inaczej niż w przypadku prawa poboru - nie stanowi drobnego ułamka ceny akcji. Jeśli na giełdzie notowane są już akcje dawniejszych emisji tej samej spółki, cena prawa do akcji jest na ogół nieznacznie mniejsza od ich ceny giełdowej. Owa drobna różnica jest czymś w rodzaju dyskonta dla inwestora kupującego tytuł własności do papieru, który nie został jeszcze wyceniony przez rynek w normalnym systemie notowań. W przypadku pierwszej publicznej emisji akcji danej spółki odniesieniem dla ceny prawa do akcji jest z jednej strony cena emisyjna, z drugiej zaś oczekiwana cena rynkowa.
 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1