Sukcesja międzypokoleniowa

 

W wyzwaniach dotyczących przekazywania majątku i zabezpieczania przyszłości pomoże Fundacja Rodzinna.  

Wspólnie z nami zbuduj solidne fundamenty dla przyszłych pokoleń, łącząc korzyści biznesowe z troską o rodzinne dziedzictwo. Wykorzystaj pełen potencjał możliwości – załóż  rachunek inwestycyjny dla Fundacji Rodzinnej. Może on pełnić funkcję platformy inwestycyjnej, niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, masz nadwyżki niezwiązane z biznesem, a chcesz inwestować i budować kapitał na przyszłość.  
Zajmiemy się tematem – zapraszamy zarejestrowane Fundacje Rodzinne jak i w te w organizacji – pomożemy w procesie. Jesteśmy specjalistami 
z blisko 30-letnią praktyką - działamy wyłącznie w obszarze rynków inwestycyjnych. mamy doświadczenie w świadczeniu usług maklerskich, co czyni nas idealnym partnerem w zapewnieniu trwałość dziedzictwa rodzinnego biznesu przy wykorzystaniu rynków inwestycyjnych.

Zapewniamy:  
 

 • pomoc w procesie otwierania rachunku i późniejszym korzystaniu
 • dostęp do GPW i 8 giełd zagranicznych  
 • doradztwo inwestycyjne i zarządzanie portfelem
 • aplikacje transakcyjne dla zaawansowanych i mniej aktywnych inwestorów 
 • w wersji na desktop, mobile i web
 • szkolenia i dostęp do bieżących analiz rynkowych
   

telefon:

22 50 43 104, 
801 104 104

Co zyskamy razem?

 

Podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego:
Fundacja Rodzinna podlega podmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego, co pozwala na efektywne przeznaczanie aktywów na cele statutowe bez obciążeń podatkowych.

Korzyści dla beneficjentów: 
beneficjenci z tzw. "grupy 0" są zwolnieni z podatku dochodowego od przychodów z tytułu otrzymanych świadczeń, co eliminuje dodatkowe obciążenia podatkowe.

Minimalne obciążenia podatkowe: 
Fundacja Rodzinna opłaca podatek dochodowy jedynie w szczególnych przypadkach, dotyczących realizacji określonych świadczeń.

Elastyczność finansowa: 
realizacja świadczeń dla beneficjentów, zachowanie integralności majątku i płynności finansowej spółek, w których fundacja ma udziały. 
Z Rachunkiem Maklerskim BOŚ S.A. zyskujesz elastyczność finansową dla realizacji rodzinnych celów.

Formalne odseparowanie biznesu i rodziny
fundacja jako właściciel rodzinnego majątku. Doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną skutecznie zarządzać dziedzictwem.

dokumenty

Do otwarcia rachunku dla rachunku zarejestrowanej Fundacji Rodzinnej jak i tej w organizacji będą potrzebne: 
 

proces

Otwarcie rachunku inwestycyjnego łączy się m.in. z formalnościami dotyczącymi rejestracji fundacji.  
 

opłaty

Mówimy o opłatach za prowadzenie rachunku inwestycyjnego i transfer papierów wartościowych.
 

Zestaw dokumentów potrzebny do założenia rachunku inwestycyjnego dla 
Fundacji Rodzinnej:

 

 • akt założycielski
 • statut Fundacji
 • potwierdzenie nadania numeru NIP oraz REGON
 • wyciąg z Rejestru Fundacji/potwierdzenie złożenia wniosku o zarejestrowanie Fundacji w rejestrze (zależnie od statusu FR)
 • wpis Beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
   

Zakładania rachunku dla Fundacji Rodzinnej krok po kroku:

 

 • rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej zarejestrowanej/w organizacji zakładamy na stronie: https://www.bossa.pl/bossa/registrationjp   
 • wśród danych konieczne będzie podanie kodu LEI – o który wnioskuje się na stronie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) https://lei.kdpw.pl   
 • w formularzu należy podać dane podmiotu otwierającego rachunek, na końcu formularza rejestracyjnego należy podać dane osób, które będą w imieniu Fundacji podpisywać umowę - ważne, aby skorzystać z opcji „Dodaj pełnomocnika/reprezentanta”
 • fundacje w rejestracji w polu numer KRS wpisują 10 cyfr „0”
 • do przeniesienia papierów wartościowych z rachunków prywatnych na rachunek Fundacji Rodzinnej należy wybrać podstawę przeniesienia – np. umowę darowizny – gdzie trzeba podać nr rachunku inwestycyjnego, na który finalnie mają trafić 

Opłaty za zakładanie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego Fundacji Rodzinnej:

 

 • za przeniesienie papierów wartościowych na rachunek FR pobierzemy 0,5% wartości rynkowej lub kurs transakcji, jeśli jest wyższy niż rynkowy przenoszonych instrumentów finansowych, nie mniej niż 100 PLN,
 • za otwarcie rachunku papierów wartościowych dla Fundacji Rodzinnych – 100 PLN, opłata pobierana jest po zawarciu umowy
 • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 20 PLN.
   

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

Pytania i odpowiedzi

Tak, DM BOŚ oferuje rachunki inwestycyjne dla Fundacji Rodzinnych w organizacji jak i dla już zarejestrowanych Fundacji. 

Aby założyć rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej w organizacji należy dokonać rejestracji na stronie: https://www.bossa.pl/bossa/registrationjp.
W pierwszej kolejności należy podać dane podmiotu otwierającego rachunek. Następnie, na końcu formularza rejestracyjnego należy podać dane osób, które będą w imieniu Fundacji podpisywać umowę. 
Ważne aby skorzystać z opcji „Dodaj pełnomocnika/reprezentanta”.
Podczas rejestracji na stronie internetowej DM BOŚ S.A. konieczne będzie podanie ważnego kodu LEI. W celu uzyskania kodu LEI należy na stronie https://lei.kdpw.pl/  postępować zgodnie z załączoną instrukcją.

Fundacja Rodzinna w organizacji również może posiadać numer REGON oraz NIP.  Fundacje Rodzinne powinny wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP oraz z wnioskiem do właściwego urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON.

Przeniesienie Papierów Wartościowych z rachunku prywatnego na rachunek Fundacji jest możliwe na podstawie umowy cywilnoprawnej. Opłata za wykonanie umowy wynosi 0,5% wartości rynkowej lub kurs transakcji jeśli jest wyższy niż rynkowy przenoszonych instrumentów finansowych, nie mniej niż 100 PLN. 

1/1