Prosto z rynku

Dino Polska miało w IV kw. 328,2 mln zł zysku netto wobec konsensusu 339,9 mln zł zysku (opis)

EO NETWORKS S.A.

Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu

Dino Polska miało w IV kw. 328,2 mln zł zysku netto wobec konsensusu 339,9 mln zł zysku

Wyniki Ciechu wyższe od konsensusu; spółka spodziewa się trudnego roku '23 (opis)

Dino Polska chce zwiększyć liczbę sklepów w '23 o niskie kilkanaście procent

Dino Polska chce pokazać w '23 silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL

DINO POLSKA S.A.

DINO POLSKA S.A.

Wyniki Dino Polska w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)

TOYA S.A.

TOYA S.A.

Zarząd Ciechu ocenia, że cena w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki

TOYA S.A.

TOYA S.A.

DINO POLSKA S.A.

DINO POLSKA S.A.

MAXIPIZZA S.A.

Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej

CIECH

Stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Wskaźniki referencyjne - SARON

Zysk netto 11 bit studios w IV kw. wyniósł 2,9 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

BEDZIN

Informacja Zarządu Emitenta nt. braku odpowiedzi od trzech obligatariuszy na przedstawione przez Spółkę propozycje restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu obligacji.

Aktualne wskaźniki giełdowe

STALEXPORT AUTOSTRADY

Korekta raportu bieżącego nr 12/2023

Grupa Kęty miała w 2022 r. ok. 679,7 mln zł zysku netto, powyżej szacunków (opis)

Wyniki 11 bit studios w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)

MO-BRUK S.A.

Wybór Wiceprezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2577/0200 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Znormalizowana EBITDA Ciechu w IV kw. wyniosła 372 mln zł wobec 333,3 mln zł konsensusu

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki INCANA S.A.notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

GPW: w sprawie uchylenia uchwały o dopuszczeniu do działania na giełdzie oraz wykluczenia z działania w alternatywnym systemie obrotu spółki HAITONG BANK, S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Grupa Kęty szacuje wydatki inwestycyjne w 2023 r. na 387 mln zł

1/1