Prosto z rynku

NEUCA

NEUCA

NEUCA

NEUCA

LONGTERM GAMES SA (7/2023) Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta

HUUUGE, INC.

HUUUGE, INC.

SILVAIR INC

Emisja papierów wartościowych Silvair, Inc.

COMECO S.A.

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

COMECO S.A.

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

COMECO S.A.

Zawiadomienie z art. 69 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

MINUTOR ENERGIA SA (7/2023) Upomnienie Spółki

BIOCELTIX S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

APANET S.A.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o płatność w ramach projektu "Bon na Innowacje 2022-2023"

DZIEŃ NA RYNKACH: Dow i S&P 500 w górę w ślad za drożejącymi bankami

KNF wszczęła postępowania wyjaśniające dot. obrotu akcjami kilku spółek (aktl.)

YELLOW BOSON SA (4/2023) Upomnienie Spółki

JR HOLDING ASI S.A.

Informacja JR HOLDING ASI S.A. w sprawie komunikatu KNF

AQT WATER SA (4/2023) Nałożenie kary upomnienia

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Informacja o postępie w projektach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01, CT-02 oraz CT-05 oraz informacja o celach molekularnych tych projektów

ONE2TRIBE SA (4/2023) Nałożenie kary upomnienia

Zmiana daty przekazania raportów rocznych za rok 2022

ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 27 marca 2023 roku

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-03-24

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

GPW: Komunikat: ONESANO

GPW: w w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii PPO spółki GHELAMCO INVEST

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji skarbowych OH1025, OH1127, OH0728, OH0533 i OH1033

GPW: w sprawie wprowadzenia obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki YETIFORCE

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VISTAL GDYNIA S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów serii 27 emitowanych przez FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Aktualne wskaźniki giełdowe

1/1