Prosto z rynku

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2053,44 pkt (1,65%)

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ATON-HT S.A. notowanych na rynku NewConnect

Trwają prace nad przygotowaniem jednolitego wzoru umowy kredytu mieszkaniowego

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A.

SYNEKTIK S.A.

SYNEKTIK S.A.

Rząd przyjął projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego (opis)

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

BOOMBIT S.A.

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży

Skrót wiadomości - wtorek, 6 czerwca, 17.00

SOLAR COMPANY S.A.

Informacja o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej w celu wycofania z obrotu akcji Spółki

MF: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający korzystne rozwiązania dla rynku kapitałowego (komunikat)

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-06-05

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

PLATIGE IMAGE SA (13/2023) Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz informacje dotyczące subskrypcji akcji przeprowadzonej w ramach Programu Motywacyjnego

GPW SA (1/2023) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

mBank S.A.

Zapis 31.397 akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17

VOXEL S.A.

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16

DZIEŃ NA FX/FI: Lekkie osłabienie PLN, na rynku długu niewielkie wzrosty rentowności pod koniec sesji

WEST REAL ESTATE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 07 lipca 2023 r.

EDISON SA (7/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2023 roku

MI: III Kongres Rozwoju Kolei – o przyszłości kolei w Europie (komunikat)

NOVATURAS AB

Decisions of annual general shareholders meeting, AB Novaturas

WEST REAL ESTATE SA (12/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 07 lipca 2023 r.

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

Arctic Paper wypłaci 2,7 zł brutto dywidendy na akcję

1/1