Prosto z rynku

CHERRYPICK GAMES S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

GENERALI OFE informuje

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 24 kwietnia 2024 r.

ZUS przekazał do OFE w tym tygodniu ok. 281,86 mln zł

Strata na akcję Boeinga w I kw. wyniosła 1,13 USD, niższa od oczekiwań

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

VIENNA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Marvipol Development wypłaci 1,06 zł brutto dywidendy na akcję

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A. 24 kwietnia 2024 r.

Min. Cyfryzacji skierowało projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie do konsultacji publicznych

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2023

Erli. pl celuje w ponad 1,4 mld zł GMV, powyżej 190 mln zł przychodów i ponad 30 mln zł EBITDA w '24

Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA w USA: -2,7 proc. Poprzednio: +3,3 proc.

Indeksy transakcyjne - WIRON

IZOSTAL S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku

IZOSTAL S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku

KORBANK SA (6/2024) Sprostowanie komunikatu Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KORBANK Spółka Akcyjna

EC Będzin SA

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2023 rok.

W marcu obroty e-handlu wzrosły mdm o 7,2 proc. do 6,432 mld zł - KIG

Kilka przedsiębiorstw spożywczych zamierza utworzyć wspólnego reprezentanta w systemie kaucyjnym

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

IZOSTAL S.A.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.

WITTCHEN S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.

Izostal wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję

SOFTWARE MANSION SA (12/2024) Podsumowanie subskrypcji 20.336 akcji serii D

FABRITY HOLDING S.A.

Informacja o liczbie zapisów złożonych w ramach skupu akcji własnych, złożenie zlecenia w Biurze Maklerskim

1/1