Prosto z rynku

ALDA SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021

OPTIZEN LABS SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021

EKOPARK SA (5/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

MERIT INVESTMENTS ASI SA (14/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 21 maja

Skrót wiadomości, piątek 20 maja

AUTO PARTNER S.A.

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki

ONICO S.A.

Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

INFOSCAN S.A.

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

LETUS CAPITAL SA (7/2022) Korekta raportu EBI 02/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Raczej nic już nie zagrozi wypłacie pieniędzy na KPO - Dworczyk

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street kończy sesję blisko zera, w ciągu dnia duża zmienność

NEURONE STUDIO SA (5/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

EFEKT

EFEKT

WIKANA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 15 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał i dokumenty

ONICO S.A.

Zawarcie aneksu do umowy z firmą audytorską w celu dokonania ponownego badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2019.

Playway planuje 19,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

FINCE HOLDING SA (6/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022

Columbus Elite Global S.A.

Zawiadomienie od akcjonariusza

RAFAKO

Aktualizacja informacji o procesie inwestorskim dotyczącym Emitenta.

NOOBZ FROM POLAND SA (10/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok

PLAYWAY S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

MINUTOR ENERGIA SA (13/2022) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021

MINUTOR ENERGIA SA (12/2022) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021

Movie Games VR S.A.

Publikacja memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii M

POLTREG S.A.

Otrzymanie od Europejskiej Agencji Leków pozytywnej porady naukowej w procedurze badawczej preparatu limfocytów T-regulatorowych (Scientific Advice CMC)

WAWEL SA

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Comarch miał w I kw. 2022 roku 32,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu (opis)

GPW: komunikat - NOVDOM

1/1