Prosto z rynku

NO GRAVITY GAMES S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.07.2023 roku

NOOBZ FROM POLAND SA (6/2023) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję

NO GRAVITY GAMES SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.07.2023 roku

MBF GROUP SA (16/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

COLUMBUS ENERGY S.A.

Uzupełnienie do raportu nr 18/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.

MBF GROUP SA (15/2023) Skonsolidowany raport roczny MBF Group S.A. za 2022 rok - korekta

TRANS POLONIA S.A.

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

MBF GROUP SA (14/2023) Jednostkowy raport roczny MBF Group S.A. za 2022 rok - korekta

MYCODERN SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.

OZE CAPITAL SA (12/2023) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok

WEST REAL ESTATE SA (10/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok obrotowy

ASM GROUP S.A.

Rezygnacja Członka Zarządu

WEST REAL ESTATE SA (9/2023) Jednostkowy raport roczny za 2022 rok obrotowy

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street; banki na minusach

POLTREG S.A.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez Akcjonariusza.

NOCTILUCA S.A.

Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii E Spółki wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii E

SOLAR INNOVATION SA (12/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.

POLTREG S.A.

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu konsorcjum w ramach konkursu Horizon Europe.

Alior Bank przydzielił obligacje o łącznej wartości 400 mln zł

DB ENERGY S.A.

Wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, wyznaczenie pierwszego dnia notowań

ALIOR BANK S.A.

Zakończenie subskrypcji obligacji serii M, które zostaną wyemitowane przez Alior Bank S.A.

WITTCHEN S.A.

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 5 czerwca 2023 r.

AFORTI HOLDING SA (9/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

AFORTI HOLDING SA (8/2023) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022

Aktualne wskaźniki giełdowe

Wskaźniki referencyjne - SARON

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ML System zawarł z inwestorami umowy objęcia wszystkich emitowanych akcji serii F

ML SYSTEM S.A.

Zawarcie umów objęcia akcji serii F

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (8/2023) Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1/1