Prosto z rynku

QUART DEVELOPMENT SA (8/2021) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 17 czerwca 2021 r.

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r.

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 r.

ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki na GPW w związku z połączeniem Spółki z MCI Capital ASI S.A.

MCI CAPITAL ASI S.A.

Decyzja KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia akcji MCI Capital TFI S.A. przez Spółkę

COLUMBUS ENERGY S.A.

Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji zrealizowanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Columbus na rzecz osoby blisko związanej z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji.

MCI CAPITAL ASI S.A.

Wnioski o rejestrację akcji B1 w depozycie papierów wartościowych i ich wprowadzenie do obrotu na GPW

MCI CAPITAL ASI S.A.

Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: Dow i S&P 500 spadają drugi dzień z rzędu, ale Nasdaq ma nowy rekord

MERLIN GROUP S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy

CCC

Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne od Emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A.

THE DUST S.A.

Przydział Akcji Serii F

GAMES OPERATORS S.A.

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Riot Operator w wersji na PC

Akcjonariusz Simple wnioskuje o 0,55 zł dywidendy na akcję

SIMPLE

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

SIMPLE

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Kruk wyemituje obligacje o wartości do 330 mln zł

KRUK S.A.

Emisja obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji

MODERN COMMERCE SA (24/2021) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz rejestracja zmian Statutu

GPW: Komunikat (CATALYST)

HANDLOWY

Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.

FERRUM

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości - odtajnienie opóźnionych informacji poufnych.

Generali OFE ma mniej niż 5 proc. na WZ Mabionu

MABION S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

HANDLOWY

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2020 oraz niepodzielonego zysku za 2019 rok

KNF zatwierdziła prospekt Best dot. programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł

Kruk ma umowy zakupu portfela wierzytelności od UniCredit o wartości nominalnej do 304 mln euro

Aktualne wskaźniki giełdowe

1/1