Prosto z rynku

Skrót wiadomości - wtorek 20 maja, 21.00

Emplocity S.A.

Zawarcie istotnej umowy

Producenci żywności oceniają, że nierealne jest, by system kaucyjny wszedł w życie w 2025 r.

KPRM: Komisja ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich powołana (komunikat)

WASKO S.A.

Zawarcie z Bankiem PKO BP aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego.

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Odstąpienie od umowy na realizację prac remontowych i adaptacyjnych powierzchni produkcyjnych wynajmowanych przez Spółkę

STARHEDGE S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

COMPREMUM S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ManyDev Studio S.E.

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

KRUK S.A.

Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego

ENEA

Umorzenie obligacji serii ENEA0624

DataWalk wyemituje do 500 tys. akcji po cenie 55 zł/szt. (aktl.)

Wskaźniki referencyjne - SARON

EUROTEL S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 maja 2024 roku.

Aktualne wskaźniki giełdowe

PRIVATE RENTED SECTOR SA (10/2024) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta

PRIVATE RENTED SECTOR SA (9/2024) Zmiana adresu siedziby Spółki

Auto Partner miał w I kw. 40,3 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

DATAWALK S.A.

Informacja o zakończeniu negocjacji dotyczących uczestnictwa inwestorów w subskrypcji prywatnej akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Information on the Conclusion of Negotiations Regarding Investor Participation in the Private Subscription of Shares Issued through an Increase in the Company's Share Capital within the Aut

EUROTEL S.A.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 21 maja 2024 roku.

FORBUILD POLSKA S.A.

Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących

TOWER INVESTMENTS S.A.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku

TOWER INVESTMENTS S.A.

Otrzymanie rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

PTWP S.A.

Zatwierdzenie Suplementu nr 2 do Prospektu Emitenta

MR HAMBURGER S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

DataWalk chce podwyższyć kapitał w granicach kapitału docelowego

Digital Network chce wypłacić min. 20 mln zł na dywidendę za '24

PKO BANK POLSKI S.A.

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej na temat rekomendowanego podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 r. oraz pozostawienia niepodzielonego zysku zyskiem niepodzielonym

Wirtualna Polska Media zredukowała zatrudnienie o 120 osób

GAMIVO S.A.

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 21 maja 2024 r.

1/1