Prosto z rynku

GRUPA AZOTY SA

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

ECNOLOGY GROUP SA (24/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECNOLOGY GROUP S.A. wraz z projektami uchwał

CCC

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

PMPG POLSKIE MEDIA

Nabycie akcji własnych

MF: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy dotyczącej ubezpieczeń (komunikat)

Raen S.A.

Rejestracja zmian Statutu Spółki

MS: Projekt ustawy rozdzielający stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jest gotowy (komunikat)

Rząd przyjął uchwalę ws. przekazania 500 mln zł z funduszy unijnych na wsparcie szkół

Rząd przyjął projekt ustawy podwyższającej sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach

Sąd oddalił apelację prezesa UKE ws. regulacji Emitel na rynku emisji radiowych

KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

MRPiPS: Rada Ministrów za wydłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (komunikat)

HIPOWER ENERGY SA (22/2024) Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą

MFiPR: Dzięki zmianom w FERS polskie szkoły będą gotowe na przyjęcie większej liczby uczniów z Ukrainy (komunikat)

Aktualne wskaźniki giełdowe

MOSTALZAB

Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

CCC

Asymilacja wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta i spełnienie warunku wprowadzenia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wskaźniki referencyjne - SARON

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2024-2025.

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Wśród pomysłów na zapewnienie uczciwej konkurencji w handlu internetowym m.in. wzmocnienie nadzoru - MRiT

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie na minusach; obawy o powrót Trumpa

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

ALIOR BANK S.A.

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

Tauron widzi ryzyko ujęcia w sprawozdaniu za I półr. odpisów z tytułu utraty wartości aktywów wytwórczych

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Identyfikacja przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów

Statystyka sesji giełdowej

Stawka Polonia wzrosła we wtorek do 5,63 proc.

1/1