Same warranty są prawem do kupna (warrant typu call) lub sprzedaży (warrant typu put) akcji lub innych aktywów po określonej cenie w określonym czasie w przyszłości. Aktywem, którego dotyczy warrant, może być między innymi papier wartościowy, waluta, indeks giełdowy lub stopa procentowa. Ponieważ wartość warrantu zależy od aktualnej ceny tego aktywu (zwanego instrumentem bazowym) jest on zaliczany do instrumentów lub praw pochodnych. 

Warrant jest bezwarunkowym i nieodwołalnym zobowiązaniem się jego emitenta do wypłacenia uprawnionym właścicielom warrantów kwoty rozliczenia. 

  • W przypadku warrantu kupna jest to dodatnia różnica pomiędzy ceną instrumentu bazowego, a ceną wykonania (strike price) określoną przez emitenta.
  • W przypadku warrantu sprzedaży kwotą rozliczenia jest dodatnia różnica między ceną wykonania (strike price), a ceną instrumentu bazowego.

Wykonanie zobowiązania emitenta może polegać nie tylko na przekazaniu pieniędzy, lecz również na dostawie (tj. odpowiednio - sprzedaży lub kupnie) instrumentu bazowego po ustalonej cenie wykonania. O ile jednak w pierwszym przypadku instrumentem bazowym może być w zasadzie każda wartość (np. indeks), w drugim wyłącznie to, co może być przedmiotem obrotu i dostawy (indeks już nie, ale akcje firmy "X" tak).

Warranty mogą być emitowane przez banki i inne instytucje finansowe, np. domy maklerskie - na akcje spółek notowanych na giełdzie, indeksy itp. W zależności od przyjętego przez emitenta zobowiązania warranty dzielimy na „europejskie” oraz „amerykańskie”. Europejskie warranty umożliwiają inwestorowi wykonanie warrantu w dniu wygaśnięcia, zaś amerykańskie w dowolnym dniu, nie późniejszym niż dzień wygaśnięcia.

W przypadku warrantów na akcje, jeden warrant opiewa na część lub wielokrotność jednej akcji spółki lub na część wartości indeksu giełdowego, wyrażoną w złotych. Wykonanie warrantów notowanych na GPW może być dokonane wyłącznie poprzez rozliczenie pieniężne. 

Oznacza to, że inwestor, w dniu wykonania za każdy posiadany warrant otrzyma kwotę rozliczenia równą: 

  • Dla warrantów kupna – różnicy pomiędzy kursem akcji spółki w dniu wygaśnięcia, a ceną wykonania, pomnożonej przez liczbę akcji przypadających na warrant, (oczywiście tylko w wypadku, gdy cena akcji instrumentu bazowego przewyższy ceną wykonania, w przeciwnym wypadku warrant wygaśnie bez wartości).
  • Dla warrantów sprzedaży – różnicy pomiędzy ceną wykonania a kursem akcji spółki w dniu wygaśnięcia, pomnożonej przez liczbę akcji przypadających na warrant, (oczywiście tylko w wypadku, gdy cena akcji instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania, w przeciwnym wypadku warrant wygaśnie bez wartości).
     

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1