Ustawodawstwo CRS

Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz został przyjęty jako Dyrektywa Rady nr 2014/107/UE zmieniająca Dyrektywę Rady z dnia 15 lutego 2011 roku nr 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Aktem prawnym uprawniającym do wymiany informacji podatkowych z innymi krajami jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) (dalej: „Ustawa CRS”).

Ustawa CRS od 1 maja 2017 r. nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym DM BOŚ S.A., obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego.

Przez państwo uczestniczące rozumie się: 

 1. inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,
 2. inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
 3. inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.

Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

Cel ustawy

 1. uregulowanie w jednym akcie prawnym zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych wraz z ich uporządkowaniem;
 2. implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 1);
 3. wprowadzenie regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi niż unijne państwami w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS), do czego Rzeczpospolita zobowiązała się w podpisanym w dniu 29.10.2014 r. Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (Competent Authority Agreement);
 4. implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady (UE) 2015/2060 z dnia 10 listopada 2015 r. uchylającej dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 1);
 5. implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015, str. 1);
 6. implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8). 

Obowiązki DM wynikające z Ustawy CRS

Od dnia 1 maja 2017 r. Klienci na mocy Ustawy CRS podczas procedury otwierania nowego rachunku są zobowiązani do złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej oraz przekazania dowodów w postaci dokumentów w celu określenia ich kraju rezydencji podatkowej* przez instytucję finansową.

Dodatkowo posiadacz rachunku będzie zobowiązany poinformować DM BOŚ S.A. o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową oraz złożyć zaktualizowane oświadczenie o rezydencji podatkowej w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Oznacza to, iż od 1 maja 2017 r. nie jest możliwe otwarcie nowego rachunku finansowego bez złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej, a odmowa przez Klienta złożenia oświadczenia w powyższym zakresie uniemożliwia świadczenie usługi na rzecz Klienta. Oświadczenie jest integralną częścią umowy zawieranej przez Klienta.

Klient będący rezydentem podatkowym* państwa innego niż Polska i USA, zobowiązany jest przekazać DM BOŚ S.A. numer identyfikacji podatkowej TIN (ang. Taxpayer Identification Number).

Oświadczenie o rezydencji podatkowej, będzie podlegało weryfikacji przez DM BOŚ S.A. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w oświadczeniu DM BOŚ S.A. może wystąpić z prośbą o dostarczenie przez Klienta potwierdzenia wskazanej rezydencji podatkowej tj. certyfikatu rezydencji:

 • oryginalny certyfikat rezydencji lub notarialnie poświadczoną kopię - w przypadku polskiego certyfikatu rezydencji
 • lub przetłumaczoną na język polski kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza w państwie, z którego podatnik pochodzi, opatrzoną pieczęcią apostille.  

W przypadku ustalenia, iż klient jest zagranicznym rezydentem podatkowym, DM BOŚ S.A. będzie zobowiązany raportować informacje o wszelkiego rodzaju dochodach inwestycyjnych (raport do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej), w tym dochodach z odsetek, dywidend, sprzedaży aktywów finansowych i kapitałów pieniężnych, z niektórych umów ubezpieczeniowych i podobnych, również o saldach rachunków bankowych.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących CRS lub Państwa sytuacji podatkowej, rekomendujemy skontaktowanie się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą podatkowym. DM BOŚ S.A. nie świadczy usług doradztwa prawnego lub podatkowego.

* Krajem rezydencji podatkowej jest kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze. 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1