Kursem odniesienia dla kursów w fazie notowań ciągłych oraz dla kursu zamknięcia, dla:

 • statycznych ograniczeń wahań kursów, jest kurs otwarcia, a w przypadku jego braku - ostatni kurs zamknięcia,
 • dynamicznych ograniczeń wahań kursów, jest kurs ostatniej transakcji, w przypadku braku wyznaczenia w fazie otwarcia kursu otwarcia, kursem odniesienia do czasu zawarcia pierwszej transakcji jest ostatni kurs zamknięcia.

Maksymalne dopuszczalne odchylenia od kursu odniesienia dla danych ograniczeń nie mogą przekraczać:

Rynek kasowy

Akcje i prawa do akcji

Wahania kursów

 • 0,02 zł - przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł 
 • 0,03 zł - przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł 
 • 10% - w pozostałych przypadkach

Akcje i prawa do akcji w dniu debiutu ich emitenta na giełdzie

Wahania kursów

30%

Prawa poboru

Wahania kursów

 • 0,02 zł - przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł 
 • 0,03 zł - przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł 
 • 100% - w pozostałych przypadkach

Certyfikaty inwestycyjne

Wahania kursów

 • 0,02 zł - przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł 
 • 0,03 zł - przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł 
 • 10% - w pozostałych przypadkach

Obligacje i listy zastawne

Wahania kursów

3 punkty procentowe

Certyfikaty strukturyzowane

Wahania kursów

 • 0,02 zł - przy kursie odniesienia poniżej 0,05 zł 
 • 30% - w pozostałych przypadkach

Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF

Wahania kursów

 • 0,02 zł - przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł 
 • 0,03 zł - przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł 
 • 10% - w pozostałych przypadkach

Pozostałe papiery wartościowe

Wahania kursów

100%, o ile Zarząd Giełdy nie określi niższej wartości

Instrument Wahania kursów
Akcje i prawa do akcji
 • 0,02 zł - przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł 
 • 0,03 zł - przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł 
 • 10% - w pozostałych przypadkach
Akcje i prawa do akcji w dniu debiutu ich emitenta na giełdzie 30%
Prawa poboru
 • 0,02 zł - przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł 
 • 0,03 zł - przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł 
 • 100% - w pozostałych przypadkach
Certyfikaty inwestycyjne
 • 0,02 zł - przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł 
 • 0,03 zł - przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł 
 • 10% - w pozostałych przypadkach
Obligacje i listy zastawne 3 punkty procentowe
Certyfikaty strukturyzowane
 • 0,02 zł - przy kursie odniesienia poniżej 0,05 zł 
 • 30% - w pozostałych przypadkach
Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF
 • 0,02 zł - przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł 
 • 0,03 zł - przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł 
 • 10% - w pozostałych przypadkach
Pozostałe papiery wartościowe 100%, o ile Zarząd Giełdy nie określi niższej wartości

Rynek derywatów

Kontrakty terminowe

Wahania kursów

 • 15% (akcyjne)
 • 10% (na indeksy)
 • 6% (walutowe)

Opcje

Wahania kursów

Wartości równej w danym miesiącu 10% średniej

z ostatnich 20 wartości zamknięcia instrumentu

bazowego dla danych opcji, określonych przed

pierwszym dniem tego miesiąca lub pierwszym

dniem obrotu danymi opcjami

Jednostki indeksowe

Wahania kursów

10%

Instrumenty pochodne Wahania kursów
Kontrakty terminowe
 • 15% (akcyjne)
 • 10% (na indeksy)
 • 6% (walutowe)
Opcje

Wartości równej w danym miesiącu 10% średniej
z ostatnich 20 wartości zamknięcia instrumentu
bazowego dla danych opcji, określonych przed
pierwszym dniem tego miesiąca lub pierwszym
dniem obrotu danymi opcjami

Jednostki indeksowe 10%

Złożone zlecenie, które zrealizowane jest po kursie wykraczającym poza dopuszczalne ograniczenia wahań kursów skutkuje:

 • rozpoczęciem równoważenia z jednoczesnym odrzuceniem niezrealizowanej części tego zlecenia, 
 • rozpoczęciem równoważenia z jednoczesnym przyjęciem niezrealizowanej części tego zlecenia, 
 • brakiem równoważenia z jednoczesnym odrzuceniem niezrealizowanej części tego zlecenia.
  W trakcie równoważenia, zlecenia mogą być składane, modyfikowane oraz anulowane.

W systemie kursu jednolitego obowiązują wyłącznie statyczne ograniczenia wahań kursów. Kursem odniesienia dla kursu jednolitego jest ostatni kurs jednolity. Maksymalne dopuszczalne odchylenia od kursu odniesienia dla danych ograniczeń są identyczne jak dla notowań ciągłych.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1