Indywidualne zarządzanie portfelem

Efektywnie zarządzaj swoimi zasobami finansowymi, wykorzystując wiedzę i doświadczenie specjalistów z domu maklerskiego.

Zapraszamy od 50 tys. zł dla portfeli standardowych i 500 tys. zł dla portfeli indywidualnych.

Korzyści

Indywidualne podejście

Stały kontakt i opieka w zakresie tworzenia i nadzorowania strategii inwestycyjnej klienta

Aktywne zarządzanie

Możliwość elastycznego dostosowania składu portfela, zmiany strategii, płynność i dostęp do powierzonych środków

Atrakcyjne opłaty

Brak opłaty manipulacyjnej i niskie koszty zarządzania

e-mail
zarzadzanie@bossa.pl
kontakt
(+48) 22 504 33 64

Ryzyko

Ryzyko inwestycyjne portfela Klienta wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej związane jest z ryzykiem Instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela oraz z możliwością stosowania aktywnej alokacji aktywów. Inwestowanie w instrumenty finansowe (akcje, obligacje, certyfikaty depozytowe) wiąże się z ryzykiem spadku ich kursów. Poziom kursów zależy od wzajemnych relacji podaży i popytu, które są wypadkową wyników osiąganych przez spółki, czynników makroekonomicznych oraz trudno przewidywanych zachowań inwestorów. Inwestowanie w derywaty, których nabycie lub zbycie jest uzależnione od wniesienia depozytu zabezpieczającego niesie za sobą ryzyko poniesienia straty na skutek niekorzystnych dla inwestora zmian kursów, przewyższającej wartość środków własnych inwestora. Szczegółowy opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ S.A. z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ S.A. w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem portfelem Klienta znajduje się w Załączniku nr 2 do „Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” dostępnym w serwisie bossa.pl

Strategie

Strategie 
inwestycyjne

Zarządzanie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego inwestora, od bezpiecznej po bardziej ryzykowne.

Edukacja

Czym jest zarządzanie pieniędzmi?

Przeczytaj więcej na temat zarządzania w edukacji bossa.pl

Opłaty

Niskie koszty zarządzania

Brak opłaty manipulacyjnej. Maksymalna opłata stała zaczynająca się już od 0.60%

Pan z zarządzania solo

Chcesz powierzyć nam zarządzanie kontem IKE/IKZE?
Wypróbuj plany emerytalne amIKE.

Zrób dobry krok w kierunku emerytury i powierz decyzje inwestycyjne profesjonalistom

Promocja amIKE

Wypróbuj bez opłat przez pierwsze 3 miesiące lub obniż koszty zarządzania przez pierwsze 12 miesięcy 

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

1/1