Opłaty i dokumenty

Zapoznaj się z aktualnymi dokumentami i sprawdź z jakimi opłatami wiąże się inwestowanie.

Tabela Opłat i Prowizji
dla Usługi Zarządzania Aktywami DM BOŚ S.A.

Poniższa Tabela stanowi wyciąg wybranych opłat pobieranych za zarządzanie portfelem, a wszystkie opłaty i prowizje zostały wskazane w Tabela Opłat i Prowizji za zarządzanie oraz Tabela opłat i prowizji maklerskich DZA.

Lp. Tytuł opłaty Wysokość opłaty
1. opłata za zarządzanie Roczna wysokość opłaty za zarządzanie Prowizja
 

Małych i średnich spółek

od 2.50% do 3.50% brak
 

Akcyjna

od 2.50% do 3.50% brak
 

Równowaga

od 2.00% do 3.00% brak
 

Stabilnego wzrostu

od 1.40% do 2.00% brak
 

Bezpieczna

od 0.6% do 1.00% brak
 

Aktywnej alokacji

od 2.00% do 3.00% do 20% zysku ponad benchmark
 

Zysk Absolutny

od 2.00% do 3.00% do 20% zysku ponad benchmark
2. otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 0 PLN
3. prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego  0 PLN1
4. zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 0 PLN
5. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub nie będących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW lub NewConnect z wyłączeniem obligacji 0.30% wartości zlecenia 
6. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji na rynku międzybankowym i w ofercie pierwotnej   0.05% wartości zlecenia 
7. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji notowanych na GPW 0.10% wartości zlecenia 
8. wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy klienta (prowadzony przez DM BOŚ S.A., lub inny rachunek bankowy prowadzony w Polsce), za granicą (refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM) od 5.000 PLN– bezpłatnie,
do 5.000 PLN – 3 PLN

1. Zgodnie z Decyzją nr 1 z dnia 30 grudnia 2022 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami zawiesza do dnia 31 grudnia 2023 r. pobieranie opłat z tytułu prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

e-mail
zarzadzanie@bossa.pl
kontakt
(+48) 22 504 33 64
1/1