Korzyści

amIKE jest proste!

Dowolność wpłat

Systematycznie lub okresowo do wysokości limitów

Funkcja autopilota

Specjaliści na bieżąco monitorują rynek i dokonują transakcji

Dopasowana strategia

Do okresu przejścia na emeryturę i akceptowanego poziomu ryzyka

Swoboda zmiany

w trakcie trwania usługi dla profilu zrównoważonego i akcyjnego

Dostęp online

Stały dostęp internetowy do zarządzanego rachunku

Możliwość rezygnacji

W dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Wybierz promocję 
i aktywuj amIKE

Wypróbuj za darmo

Brak opłat za zarządzanie przez pierwsze trzy miesiące od podpisania umowy.


Zawieszenie pobierania opłat za zarządzanie portfelami IKE/IKZE wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji, przez okres pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem dla IKE/IKZE. Klient może wybrać tylko jedną opcję: zwolnienie z opłaty przez 3 miesiące kalendarzowe lub obniżenie opłaty przez 12 miesięcy kalendarzowych.

Promocja amIKE

Obniż opłatę

Przez pierwsze 12 miesięcy niższe opłaty za zarządzanie rachunkiem.


Obniżenie opłat za zarządzanie portfelami IKE/IKZE o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji, przez okres pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem dla IKE/IKZE. Promocja nie łączy się z promocją Wypróbuj za darmo.

Strategie inwestycyjne dla wymagających

Oferujemy 4 strategie o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego i różnym sugerowanym horyzoncie inwestycyjnym zależnym od okresu do emerytury. W każdej chwili dajemy możliwość zmiany strategii lub rezygnacji z usługi.

Ochrona

 • brak minimalnego limitu wpłaty
 • inwestycje w dłużne instrumenty finansowe, obligacje skarbowe
 • niski stopień ryzyka inwestycyjnego

Dekada

 • minimalny limit
  10 000 PLN
 • sugerowany horyzont inwestycyjny 10 lat do emerytury
 • inwestycje w akcje max. 30% portfela

Równowaga

 • minimalny limit
  10 000 PLN
 • sugerowany horyzont inwestycyjny 20 lat do emerytury
 • inwestycje w akcje max. 50% portfela

Dynamika

 • minimalny limit
  10 000 PLN
 • sugerowany horyzont inwestycyjny 30 lat do emerytury
 • inwestycje w akcje max. 70% portfela

Wyniki portfeli

 

Dynamika

Stopa zwrotu 20161

Stopa zwrotu 20172

Stopa zwrotu 20183

Stopa zwrotu 20194

Stopa zwrotu narastająco5

+11,96%

+17,53%

-4,61%

+1.51%

+11.74%

Równowaga

Stopa zwrotu 20161

Stopa zwrotu 20172

Stopa zwrotu 20183

Stopa zwrotu 20194

Stopa zwrotu narastająco5

+7,28%

+13,55%

-1,97%

+3.03%

+13.90%

Dekada

Stopa zwrotu 20161

Stopa zwrotu 20172

Stopa zwrotu 20183

Stopa zwrotu 20194

Stopa zwrotu narastająco5

+5,33%

+10,32%

+0,38 %

+3.26%

+15.18%

Ochrona

Stopa zwrotu 20161

Stopa zwrotu 20172

Stopa zwrotu 20183

Stopa zwrotu 20194

Stopa zwrotu narastająco5

-0,37%

+4,76%

+3,88%

+5.26%

+17.17%

 

Stopa zwrotu 20161

Stopa zwrotu 20172

Stopa zwrotu 20183

Stopa zwrotu 20194

Stopa zwrotu narastająco5

Dynamika +11,96% +17,53% -4,61% +1.51% +11.74%
Równowaga +7,28% +13,55% -1,97% +3.03% +13.90%
Dekada +5,33% +10,32% +0,38 % +3.26% +15.18%
Ochrona -0,37% +4,76% +3,88% +5.26% +17.17%

1Wynik brutto na dzień 31.12.2016 r. od początku powstania portfeli 2Wyniki brutto za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 3Wyniki brutto za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 4Wyniki brutto za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 5Wyniki brutto na dzień 30.11.2020 r. od początku portfela. Wynik brutto nie obejmuje opłaty za zarządzanie, która pomniejsza ten wynik.

email
amike@bossa.pl
Telefon
+48 22 50 43 360
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Oddziały

Pytania i odpowiedzi

W ramach aktywacji usługi AMIKE można wybrać jedną z dostępnych promocji. Może to być albo zwolnienie z opłaty za zarządzanie przez 3 miesiące kalendarzowe (Wypróbuj za darmo), albo obniżenie opłaty za zarządzanie przez 12 miesięcy kalendarzowych o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA (Obniż opłatę). Promocje nie łączą się. 

Tabela. Niższe opłaty za zarządzanie w promocji Obniż opłatę!

Strategia Opłata bez promocji Promocja Obniż opłatę
DYNAMIKA 2,9% 1,9%
RÓWNOWAGA 2,7% 1,7%
DEKADA 2,5% 1,5%
OCHRONA 0,5% 0,4%

 

Tak. W ramach aktywacji usługi AMIKE można wybrać jedną z dostępnych promocji. Może to być albo zwolnienie z opłaty za zarządzanie przez 3 miesiące kalendarzowe (Wypróbuj za darmo), albo obniżenie opłaty za zarządzanie przez 12 miesięcy kalendarzowych o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA (Obniż opłatę). Promocje nie łączą się. 

Tabela. Niższe opłaty za zarządzanie w promocji Obniż opłatę!

Strategia Opłata bez promocji Promocja Obniż opłatę
DYNAMIKA 2,9% 1,9%
RÓWNOWAGA 2,7% 1,7%
DEKADA 2,5% 1,5%
OCHRONA 0,5% 0,4%

 

Nie. W przypadku braku wpłat zarządzamy środkami które już są na rachunku IKE/IKZE.

Tak, biorąc pod uwagę długoterminowy cel inwestycji, po okresie 5 lat/10 lat opłata za Zarządzanie ulega obniżeniu. Przykładowo dla strategii DEKADA opłata zostanie zmniejszona z 2,5% do 2,0% po 5 latach i 1,5% po 10 latach.  

 

Szczegóły zawiera Tabela opłat i prowizji

Posiadane przez Klienta zniżki z tytułu prowizji maklerskich dotyczą jedynie zleceń, które Klient składa samodzielnie. Wszyscy Klienci amIKE korzystają z obniżonej prowizji maklerskiej w stosunku do prowizji standardowej. Dodatkowo brak jest limitów minimalnej prowizji.

Stawki prowizji maklerskich dla Klientów amIKE: 
Prowizja od transakcji dla rynku akcji - 0,30%, bez limitu 5 zł. 
Prowizja od transakcji na rynku Catalyst - 0,10%, bez limitu 5 zł. 
 

Wszystkie opłaty i prowizje maklerskie zawiera Tabela opłat i prowizji maklerskich DZA.

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Kalku... Dowiedz się więcej
1/1