Korzyści

amIKE jest proste!

Dowolność wpłat

Systematycznie lub okresowo do wysokości limitów

Funkcja autopilota

Specjaliści na bieżąco monitorują rynek i dokonują transakcji

Dostęp online

Stały dostęp internetowy do zarządzanego rachunku

Dopasowana strategia

Do okresu przejścia na emeryturę i akceptowanego poziomu ryzyka

Swoboda zmiany

w trakcie trwania usługi dla profilu zrównoważonego i akcyjnego

Możliwość rezygnacji

W dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Promocja 0%

Aktywuj amIKE i wypróbuj bez opłat za zarządzanie przez pierwsze 3 miesiące.

Strategie inwestycyjne dla wymagających

Oferujemy 4 strategie o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego i różnym sugerowanym horyzoncie inwestycyjnym zależnym od okresu do emerytury. W każdej chwili dajemy możliwość zmiany strategii lub rezygnacji z usługi.

Ochrona

 • brak minimalnego limitu wpłaty
 • inwestycje w dłużne instrumenty finansowe, obligacje skarbowe
 • niski stopień ryzyka inwestycyjnego

Dekada

 • minimalny limit
  10 000 PLN
 • sugerowany horyzont inwestycyjny 10 lat do emerytury
 • inwestycje w akcje max. 30% portfela

Równowaga

 • minimalny limit
  10 000 PLN
 • sugerowany horyzont inwestycyjny 20 lat do emerytury
 • inwestycje w akcje max. 50% portfela

Dynamika

 • minimalny limit
  10 000 PLN
 • sugerowany horyzont inwestycyjny 30 lat do emerytury
 • inwestycje w akcje max. 70% portfela

Wyniki portfeli

 

Dynamika

Stopa zwrotu 20161

Stopa zwrotu 20172

Stopa zwrotu 20183

Stopa zwrotu narastająco4

+11,96%

+17,53%

-4,61%

+29,66%

Równowaga

Stopa zwrotu 20161

Stopa zwrotu 20172

Stopa zwrotu 20183

Stopa zwrotu narastająco4

+7,28%

+13,55%

-1,97%

+23,78%

Dekada

Stopa zwrotu 20161

Stopa zwrotu 20172

Stopa zwrotu 20183

Stopa zwrotu narastająco4

+5,33%

+10,32%

+0,38 %

+20,75%

Ochrona

Stopa zwrotu 20161

Stopa zwrotu 20172

Stopa zwrotu 20183

Stopa zwrotu narastająco4

-0,37%

+4,76%

+3,88%

+13,14%

 

Stopa zwrotu 20161

Stopa zwrotu 20172

Stopa zwrotu 20183

Stopa zwrotu narastająco4

Dynamika +11,96% +17,53% -4,61% +29,66%
Równowaga +7,28% +13,55% -1,97% +23,78%
Dekada +5,33% +10,32% +0,38 % +20,75%
Ochrona -0,37% +4,76% +3,88% +13,14%

1Wynik brutto na dzień 31.12.2016 r. od początku powstania portfeli 2Wyniki brutto za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 3Wyniki brutto za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 4Wyniki brutto na dzień 31.07.2019 r. od początku portfela. Wynik brutto nie obejmuje opłaty za zarządzanie, która pomniejsza ten wynik.

 

 

email
amike@bossa.pl
Telefon
+48 22 50 43 360
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Oddziały

Pytania i odpowiedzi

Tak. Specjalnie dla klientów amIKE przygotowaliśmy możliwość podglądu stanu aktywów oraz historii operacji finansowych dla zarządzanego rachunku IKE/IKZE. Struktura i wartość aktywów, w postaci czytelnego wykresu kołowego, widoczna jest w zakładce "Portfel" - opcja "Wyciąg". Z kolei opcja "Historia finansowa" umożliwia wyświetlenie historii operacji bez transakcji, listy wpłat i wypłat oraz dywidend.

Tak. Klienci posiadający usługę zarządzania aktywami IKE/IKZE otrzymują szczegółowy kwartalny raport z inwestycji. Raport ten dostępny jest w zakładce "Portfel" - opcja "Raporty kwartalne" i zawiera m.in. tak kluczowe informacje jak: wartość początkowa i końcowa aktywów w danym okresie, stopa zwrotu, skład portfela oraz historia operacji na portfelu.

Nie. W przypadku braku wpłat zarządzamy środkami które już są na rachunku IKE/IKZE.

Tak, biorąc pod uwagę długoterminowy cel inwestycji, po okresie 5 lat/10 lat opłata za Zarządzanie ulega obniżeniu. Przykładowo dla strategii DEKADA opłata zostanie zmniejszona z 2,5% do 2,0% po 5 latach i 1,5% po 10 latach.  

 

Szczegóły zawiera Tabela opłat i prowizji

Posiadane przez Klienta zniżki z tytułu prowizji maklerskich dotyczą jedynie zleceń, które Klient składa samodzielnie. Wszyscy Klienci amIKE korzystają z obniżonej prowizji maklerskiej w stosunku do prowizji standardowej. Dodatkowo brak jest limitów minimalnej prowizji.

Stawki prowizji maklerskich dla Klientów amIKE: 
Prowizja od transakcji dla rynku akcji - 0,30%, bez limitu 5 zł. 
Prowizja od transakcji na rynku Catalyst - 0,10%, bez limitu 5 zł. 
 

Wszystkie opłaty i prowizje maklerskie zawiera Tabela opłat i prowizji maklerskich DZA.

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Kalku... Dowiedz się więcej