W celu zapewnienia komfortu naszym Klientom, udostępniliśmy możliwość elektronicznej aktywacji usługi w trzech prostych krokach: 

1. Zakładasz rachunek IKE/IKZE

2. Podpisujesz umowę  o zarządzanie IKE/IKZE

3. Systematycznie dopłacasz, a my zarządzamy Twoimi aktywami.

 

W przypadku posiadania rachunku IKE/IKZE oraz Umowy Ramowej wystarczy: 1) zalogować się do rachunku; 2) w zakładce Dyspozycje wybrać opcję: Otwarcie rachunku; 3) następnie, wybrać przycisk [Aktywuj amIKE dla IKE] lub [Aktywuj amIKE dla IKZE]. 

 

Aktywację rachunku IKE/IKZE oraz usługi amIKE można wykonać również w oddziale DM BOŚ w trakcie podpisania Umowy Ramowej.

 

Nie masz rachunku IKE/IKZE? 

Otwórz rachunek, aby aktywować usługę. 

 

Masz rachunek IKE/IKZE?

Aktywacja usługi w menu [Dyspozycje > Otwarcie rachunku]

Zaloguj się

Tak. Specjalnie dla klientów amIKE przygotowaliśmy możliwość podglądu stanu aktywów oraz historii operacji finansowych dla zarządzanego rachunku IKE/IKZE. Struktura i wartość aktywów, w postaci czytelnego wykresu kołowego, widoczna jest w zakładce "Portfel" - opcja "Wyciąg". Z kolei opcja "Historia finansowa" umożliwia wyświetlenie historii operacji bez transakcji, listy wpłat i wypłat oraz dywidend.

Nie ma ograniczenia co do wysokości powierzonych nam aktywów niezbędnej do zawarcia umowy o zarządzanie IKE/IKZE. Jednakże jeśli wartość aktywów nie przekracza kwoty 10 000 zł, w przypadku strategii IKE/IKZE Równowaga/Dekada/Dynamika, wówczas będą one w portfelu zarządzane zgodnie ze strategią IKE/IKZE Ochrona i tam będą inwestowane w obligacje skarbowe. Jeśli na skutek dopłaty lub wzrostu wartości aktywów tam zawartych, wartość portfela wzrośnie do 10 000 zł, wówczas portfel zostanie dostosowany do danej strategia wybranej przez Klienta. W strategii IKE/IKZE Ochrona do kwoty 1 000 zł w portfelu jest tylko gotówka, a aktywa nie są inwestowane w żadne instrumenty finansowe. Szczegółowy opis strategii został zamieszczony na stronie internetowej i stanowi w załącznik do regulaminu.

Nie ma takiej możliwości. Ale można otworzyć zarówno rachunek IKE i rachunek IKZE, a następnie wybrać dwie różne strategie inną w przypadku zarządzania aktywami na rachunku IKE, a inną w przypadku zarządzania aktywami na rachunku IKZE.

Ze względu na obecność akcji w strategiach portfel jest narażony na wahania wartości aktywów, związane ze zmiennością cen na rynku. Poziom ryzyka związany jest z daną strategią. Każda ze strategii związana jest z innym poziomem ryzyka, opisanym w strategii opisach ryzyka będących załącznikiem do regulaminu, dostępnych również na stronie internetowej.

Po zawarciu umowy o zarządzanie, zarządzający podejmą działania w celu dostosowania składu portfela do modelowego portfela obowiązującego w wybranej przez Klienta strategii inwestycyjnej IKE/IKZE.

Posiadane przez Klienta zniżki z tytułu prowizji maklerskich dotyczą jedynie zleceń, które Klient składa samodzielnie. Wszyscy Klienci amIKE korzystają z obniżonej prowizji maklerskiej w stosunku do prowizji standardowej. Dodatkowo brak jest limitów minimalnej prowizji.

Stawki prowizji maklerskich dla Klientów amIKE: 
Prowizja od transakcji dla rynku akcji - 0,30%, bez limitu 5 zł. 
Prowizja od transakcji na rynku Catalyst - 0,10%, bez limitu 5 zł. 
 

Wszystkie opłaty i prowizje maklerskie zawiera Tabela opłat i prowizji maklerskich DZA.

Tak, biorąc pod uwagę długoterminowy cel inwestycji, po okresie 5 lat/10 lat opłata za Zarządzanie ulega obniżeniu. Przykładowo dla strategii DEKADA opłata zostanie zmniejszona z 2,5% do 2,0% po 5 latach i 1,5% po 10 latach.  

 

Szczegóły zawiera Tabela opłat i prowizji

Tak, częstotliwość dopłat nie jest w żaden sposób ograniczona. Ważne jest, aby nie przekroczyć ustalonego rocznego limitu dopłat przewidzianych w przepisach prawa, który jest odrębny dla IKE i dla IKZE. 

 

Limity dopłat i zakres inwestycji

W takiej sytuacji, Dom Maklerski poinformuje o tym fakcie i dokona zwrotu nadwyżki środków na rachunek bankowy Klienta.

Nie, niestety nie ma takiej możliwości. Można wybrać inną strategię dla rachunku IKE i dla rachunku IKZE, natomiast nie można dla środków znajdujących się na jednym rachunku wybrać więcej niż jednej strategii.

TAK. Swobodna zmiana strategii IKE/IKZE dostępna jest dla Klientów o profilu inwestycyjnym zrównoważonym lub akcyjnym. Aby zmienić strategię wystarczy, po zalogowaniu do rachunku, wypełnić Formularz Informacji o Kliencie. Następnie Klient podpisuje aneks do umowy o zarządzanie.

Nie, nie przewidujemy inwestowania w ten typ instrumentów finansowych.

Tak. Klienci posiadający usługę zarządzania aktywami IKE/IKZE otrzymują szczegółowy kwartalny raport z inwestycji. Raport ten dostępny jest w zakładce "Portfel" - opcja "Raporty kwartalne" i zawiera m.in. tak kluczowe informacje jak: wartość początkowa i końcowa aktywów w danym okresie, stopa zwrotu, skład portfela oraz historia operacji na portfelu.

W czasie obowiązywania umowy o zarządzanie Klient jest uprawniony do dokonywania wypłat, wypłat transferowych, zwrotów oraz częściowych zwrotów po uprzednim poinformowaniu Domu Maklerskiego o zamiarze wykonania powyższych czynności, na zasadach określonych w odpowiednich umowach i regulaminach.

Tak, w każdej chwili można zrezygnować z usługi zarządzania IKE/IKZE i rozwiązać umowę o zarządzanie. W przypadku rozwiązania umowy o zarządzanie Dom Maklerski oddaje rachunek IKE/IKZE do dyspozycji Klienta.

Nie. W przypadku braku wpłat zarządzamy środkami które już są na rachunku IKE/IKZE.

Tak, można dokonać częściowego zwrotu na zasadach określonych w przepisach oraz w odpowiednich umowach i regulaminach. Należy zwrócić uwagę, że częściowego zwrotu można dokonać tylko ze środków które pochodziły z wpłat na IKE.

Nie. Jeśli sytuacja życiowa zmusi nas do wycofania środków zgromadzonych na IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, możemy dokonać tylko zwrotu

W ramach aktywacji usługi amIKE można wybrać jedną z dostępnych promocji. Może to być albo zwolnienie z opłaty za zarządzanie przez 3 miesiące kalendarzowe (Wypróbuj za darmo), albo obniżenie opłaty za zarządzanie przez 12 miesięcy kalendarzowych o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA (Obniż opłatę). Promocje nie łączą się. 

Tabela. Niższe opłaty za zarządzanie w promocji Obniż opłatę!

Strategia Opłata bez promocji Promocja Obniż opłatę
DYNAMIKA 2,9% 1,9%
RÓWNOWAGA 2,7% 1,7%
DEKADA 2,5% 1,5%
OCHRONA 0,5% 0,4%

 

Tak. W ramach aktywacji usługi amIKE można wybrać jedną z dostępnych promocji. Może to być albo zwolnienie z opłaty za zarządzanie przez 3 miesiące kalendarzowe (Wypróbuj za darmo), albo obniżenie opłaty za zarządzanie przez 12 miesięcy kalendarzowych o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA (Obniż opłatę). Promocje nie łączą się. 

Tabela. Niższe opłaty za zarządzanie w promocji Obniż opłatę!

Strategia Opłata bez promocji Promocja Obniż opłatę
DYNAMIKA 2,9% 1,9%
RÓWNOWAGA 2,7% 1,7%
DEKADA 2,5% 1,5%
OCHRONA 0,5% 0,4%

 

Wypłata z IKE

 

Ponieważ IKE ma służyć gromadzeniu środków na przyszłą emeryturę, wypłata następuje po ukończeniu przez oszczędzającego 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnienia następującego warunku:

 

  • dokonywanie wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo 
  • dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę. 

 

Wypłata z IKZE

 

W przypadku IKZE, wypłata następuje po ukończeniu przez oszczędzającego 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

 

Wypłata może być dokonana jednorazowo lub ratalnie. Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Złożenie dyspozycji wypłaty (jednorazowej bądź w ratach) powoduje, iż otwarcie kolejnego IKE/IKZE nie będzie już możliwe.

 

Zwrot i częściowy zwrot

 

Jeśli sytuacja życiowa zmusi nas do wycofania środków zgromadzonych na IKE/IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, możemy dokonać tzw. „zwrotu"(IKE i IKZE) lub „częściowego zwrotu"(tylko IKE). Dokonując zwrotu wycofujemy wszystkie środki zgromadzone na IKE/IKZE, a w przypadku „częściowego zwrotu" (tylko dla IKE)- części posiadanych przez nas środków. Może się to odbywać tylko w formie pieniężnej, więc jeśli nie posiadamy na rachunku odpowiedniej kwoty powinniśmy zadbać o sprzedaż całości lub części posiadanych walorów.

 

Częściowy zwrot może być dokonany tylko i wyłącznie ze środków pochodzących z wpłat na IKE. Wykonanie częściowego zwrotu następuje w ciągu 30 dni, od dnia złożenia odpowiedniego wniosku.

 

W przypadku „zwrotu” środków z IKZE (z IKZE nie można dokonać „częściowego zwrotu”) zwrócona kwotę trzeba będzie doliczyć do podstawy opodatkowania za dany rok kalendarzowy. Dokonanie „zwrotu” jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

1/1