Przede wszystkim należy otworzyć rachunek w DM BOŚ.

 

W związku z tym, że DM BOŚ prowadzi oddzielne rachunki akcyjne i derywatów, osoby posiadające rachunek akcyjny powinny podpisać umowę o prowadzenie rachunku derywatów.

 

Można to zrobić za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w jednym z oddziałów DM BOŚ.

 

UWAGA! Klienci, którzy już posiadają NIK (otrzymali go za pośrednictwem innego biura), powinni przesłać go do DM BOŚ w celu potwierdzenia w KDPW. Potwierdzenie NIK-u trwa około 1 dnia sesyjnego.

Otwarcie i prowadzenie rachunku derywatów w DM BOŚ S.A. jest bezpłatne. Opłaty za prowadzenie rachunku wskazane w Tabeli dot. tylko rachunków akcyjnych.

Aktualna stawka wstępnych depozytów pobieranych przez DM BOŚ ogłaszania jest w Wyciągu z Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ.

Do zamknięcia dotychczasowych pozycji nie jest wymagany dodatkowy depozyt zabezpieczający ani gotówka na prowizje.

Jeśli Klient otwiera przeciwstawne pozycje w kontraktach innej serii, depozyt jest pobierany jedynie od różnicy między depozytem o większej wartości a depozytem o mniejszej wartości. Wysokość depozytu zależna jest od współczynnika korelacji określanego przez Dyrektora DM BOŚ w drodze zarządzenia.

Nie, korzystając z rachunku internetowego w DM BOŚ, można zamknąć dotychczasową pozycję i otworzyć przeciwstawną wykorzystując ten sam depozyt zabezpieczający (oczywiście przy założeniu, że nie poniesiono strat na transakcjach).

Tak. DM BOŚ wprowadził możliwość inwestowania w kontrakty walutowe w ramach dotychczasowych internetowych rachunków praw pochodnych.

 

Na GPW notowane są kontrakty walutowe na USD i Euro.

 

Jeżeli podpisanie umowy nastąpiło przed powyższym terminem konieczne będzie rozwiązanie dotychczasowej umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu prawami pochodnymi oraz zawarcie nowej umowy. Pozostałe warunki (w tym prowizje) pozostają bez zmian.

 

Więcej informacji o kontraktach i standardach walutowych.

 

GPW podaje specyfikacje kontraktów:

 

Szybkość wykonania przelewu zależy od czasu złożenia dyspozycji, które są wykonywane od 8.:30 do 17:15 w dni sesyjne.

 

W trakcie sesji giełdowej dyspozycja przelewu środków z konta zwykłego zostanie wykonana online.

Depozyt zabezpieczający pobierany przez DM BOŚ nie jest obecnie oprocentowany.

1/1