Zlecenia kupna z niepełnym pokryciem gotówkowym są przyjmowane dla każdej wartości zlecenia kupna. Minimalna wysokość pokrycia gotówkowego przy zleceniach kupna wynosi 30%. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do godziny 16.30 w dniu D+2, gdzie D oznacza dzień zawarcia transakcji. Przy zleceniach kupna z niepełnym pokryciem gotówkowym szczególnie wygodne jest korzystanie z linii kredytowej.

 

Warunkiem korzystania ze zleceń kupna na odroczoną płatność jest złożenie „Oświadczenia o sytuacji finansowej” w momencie aktywowania rachunku. Oświadczenie może być również złożone w dowolnym momencie po zalogowaniu do rachunku przez zakładkę [Dyspozycje] -> [Inne].

 

Wszelkie szczegóły i warunki odnośnie tej formy składania zleceń zawarte są w regulaminie oraz zarządzeniach Dyrektora DM BOŚ S.A.

 

Schemat rozliczeń zleceń typu OTP

 

Przyjęliśmy następujące założenia:

 

  • Inwestor dysponuje środkami własnymi, gotówką (nie należnościami) w wys.: 300 zł
  • wyliczenia bez uwzględniania prowizji oraz przy tym samym kursie zakupu i sprzedaży papierów wartościowych

 

Schemat rozliczeń zleceń typu OTP

 

Poniedziałek D+0

Wartość zakupu (zlecenia) 1000 PLN w tym:

środki własne: 300 PLN
środki z biura: 700 PLN

Po zawarciu transakcji powstają zobowiązania w wys.: 700 PLN, które muszą być spłacone za 2 dni w D+2

Wartość Papierów: 1000 PLN

Zobowiązania: 700 PLN

 

Wtorek D+1

Zlecenie sprzedaży wartość 1000 PLN

Po zawarciu transakcji sprzedaży powstają należności, które można wykorzystać do kupna kolejnych papierów, jednakże nie można ich wypłacić, bądź wykorzystać na pokrycie poniedziałkowych zobowiązań.

Należności: 1000 PLN
Zobowiązania: 700 PLN

 

Środa D+2

Dzień rozliczenia zobowiązań powstałych w wyniku poniedziałkowej transakcji kupna

Należności: 1000 PLN
Wymagana dopłata: 700 zł

W tym dniu, zważywszy na zawartą transakcję w poniedziałek, zobowiązania stają się wymagalne, po rozliczeniu sesji na koniec dnia, natomiast po sprzedaży papierów we wtorek powstały należności, które dopiero zamienią się na gotówkę w piątek, tym samym, zabraknie środków na pokrycie zobowiązań.

 

Czwartek D+3

Po rozliczeniu sesji na koniec dnia należności zamieniają się na gotówkę, jednakże poniedziałkowe zobowiązania były wymagane dzień wcześniej i nie zostały opłacone(pokryte) w terminie, tym samym możliwość zakupów na OTP została odebrana na pół roku.

Schemat rozliczeń w KDPW: (kolor czerwony) - zobowiązania;(kolor zielony) - należności

 

Wyciąg - Należności i Zobowiązania

 

Należności

Pon. D+0

Wto. D+1

Śro. D+2

Czw. D+3

0.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

Zobowiązania

Pon. D+0

Wto. D+1

Śro. D+2

Czw. D+3

-700.00

-700.00

-700.00

0.00

Saldo dzienne

Pon. D+0

Wto. D+1

Śro. D+2

Czw. D+3

0.00

0.00

-700.00

1 000.00

Saldo

Pon. D+0

Wto. D+1

Śro. D+2

Czw. D+3

0.00

0.00

-700.00

300.00

Wymagana dopłata

Pon. D+0

Wto. D+1

Śro. D+2

Czw. D+3

0.00

0.00

700.00

0.00

Data Pon. D+0 Wto. D+1 Śro. D+2 Czw. D+3
Należności 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00
Zobowiązania -700.00 -700.00 -700.00 0.00
Saldo dzienne 0.00 0.00 -700.00 1 000.00
Saldo 0.00 0.00 -700.00 300.00
Wymagana dopłata 0.00 0.00 700.00 0.00

 

  • Data - W wierszu "Data" figurują daty pięciu najbliższych sesji (a nie dni kalendarzowych).
  • Należności - Należności to środki uzyskane ze sprzedaży Twoich papierów wartościowych, które w dniu D+2 (w dniu rozliczenia transakcji) zamienią się na gotówkę. Do czasu zamiany na gotówkę mogą być wykorzystywane do składania zleceń kupna, ale nie można ich wypłacić (w kasie lub wykonując przelew) ani spłacić nimi kredytu. W wierszu "Należności", zawarta jest informacja ile należności w danym dniu sesyjnym zamieni się na gotówkę.
  • Zobowiązania - Zobowiązania to środki, których nie zablokowano pod kupno w dniu transakcji ponieważ kupowano na odroczoną płatność i zablokowano tylko 30 % wartości całego zlecenia. Termin uzupełnienia tych środków przypada w D+2 czyli w dniu rozliczenia transakcji w KDPW S.A. Zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług maklerskich przez DM BOŚ – rynek kasowy” w przypadku nie uregulowania zobowiązań w D+2 biuro maklerskie wyłącza możliwość składania zleceń z odroczoną płatnością na 6 miesięcy i realizuje zlecenia kupna Klienta jedynie pod warunkiem posiadania przez niego pełnego pokrycia.
  • Saldo dzienne - Kwota o jaką zmieni się saldo konta zwykłego po rozliczeniu sesji.
  • Saldo - W wierszu "Saldo" uwidocznione jest saldo należności i zobowiązań kompensujących się w danym dniu, plus gotówka z konta zwykłego. UWAGA! Saldo w kolejnych dniach jest sumą z dni poprzednich.
  • Wymagana dopłata - W tym wierszu pokazana jest brakująca kwota, którą należy uzupełnić rachunek w każdym z kolejnych dni dokonując wpłaty, przelewu lub zasilenia z kredytu. UWAGA! Wymagana dopłata w kolejnych dniach jest sumą z dni poprzednich.
1/1