Warunki kredytu

Wnioski, umowy, zabezpieczenia, spłaty.

Bank Ochrony Środowiska oferuje Klientom Domu Maklerskiego kredyt na zakup papierów wartościowych - odnawialna linia kredytowa udzielana na okres do 12 m-cy w wysokości do 180% środków własnych kredytobiorcy na rachunku maklerskim.

 

Nowy kredyt

do 6 miesięcy

Prowizja

Marża ponad WIBOR 3M

10 000 - 50 000 PLN

Prowizja

Marża ponad WIBOR 3M

1,05%

4,50%

50 000 - 100 000 PLN

Prowizja

Marża ponad WIBOR 3M

0,89%

4,50%

100 000 - 200 000 PLN

Prowizja

Marża ponad WIBOR 3M

0,78%

4,50%

Powyżej 200 000 PLN

Prowizja

Marża ponad WIBOR 3M

0,60%

4,50%

od 6 do 12 miesięcy

Prowizja

Marża ponad WIBOR 3M

10 000 - 50 000 PLN

Prowizja

Marża ponad WIBOR 3M

1,75%

4,50%

50 000 - 100 000 PLN

Prowizja

Marża ponad WIBOR 3M

1,50%

4,50%

100 000 - 200 000 PLN

Prowizja

Marża ponad WIBOR 3M

1,30%

4,50%

Powyżej 200 000 PLN

Prowizja

Marża ponad WIBOR 3M

1,00%

4,50%

Kwota umowy Prowizja Marża ponad WIBOR 3M
do 6 miesięcy
10 000 - 50 000 PLN 1,05% 4,50%
50 000 - 100 000 PLN 0,89% 4,50%
100 000 - 200 000 PLN 0,78% 4,50%
Powyżej 200 000 PLN 0,60% 4,50%
od 6 do 12 miesięcy
10 000 - 50 000 PLN 1,75% 4,50%
50 000 - 100 000 PLN 1,50% 4,50%
100 000 - 200 000 PLN 1,30% 4,50%
Powyżej 200 000 PLN 1,00% 4,50%

 

Podwyższenie kwoty kredytu*

Kwota umowy Prowizja Marża ponad WIBOR 3M
10 000 - 50 000 PLN 1,50% 4,50%
50 000 - 100 000 PLN 1,25% 4,50%
100 000 - 200 000 PLN 0,90% 4,50%
Powyżej 200 000 PLN 0,70% 4,50%

*Prowizja naliczana od kwoty podwyższanej proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostających do zakończenia umowy, począwszy od miesiąca zawarcia umowy/aneksu

 

Prolongata kredytu

Kwota umowy Prowizja Marża ponad WIBOR 3M
do 6 miesięcy
10 000 - 50 000 PLN 0,89% 4,50%
50 000 - 100 000 PLN 0,75% 4,50%
100 000 - 200 000 PLN 0,54% 4,50%
Powyżej 200 000 PLN 0,42% 4,50%
od 6 do 12 miesięcy
10 000 - 50 000 PLN 1,50% 4,50%
50 000 - 100 000 PLN 1,25% 4,50%
100 000 - 200 000 PLN 0,90% 4,50%
Powyżej 200 000 PLN 0,70% 4,50%

Wniosek o udzielnie kredytu można złożyć osobiście w siedzibie DM BOŚ S.A. lub poprzez obsługę rachunku inwestycyjnego [Dyspozycje] -> [Kredyty] -> [Wniosek kredytowy]. Podpisanie Umowy kredytu następuje w Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

 1. Bank wymaga od klientów minimalnego 6 miesięcznego okresu posiadania rachunku inwestycyjnego.
 2. Dla klientów DM BOŚ S.A. o okresie posiadania rachunku poniżej 6 miesięcy, Bank uznaje historię posiadania rachunku inwestycyjnego w innym biurze maklerskim (na podstawie informacji zawartych w Zaświadczeniu o rachunku inwestycyjnym z biura maklerskiego w którym klient prowadzi/prowadził rachunek inwestycyjny).
 3. Kredyt może zostać wykorzystywany na zakup papierów wartościowych na rynku zorganizowanym, w obrocie pierwotnym, w ofercie publicznej oraz na refinansowanie papierów wartościowych zakupionych za własne środki.
 4. Minimalna kwota umowy kredytu nie może być niższa niż 10.000 PLN.
 5. Kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach zawartego w umowie limitu kredytowego.
 6. Maksymalna kwota umowy kredytu wynosi 180% środków własnych (łączna wartość gotówki, należności ze sprzedaży oraz papierów wartościowych z przypisanymi wagami ryzyka), znajdujących się na rachunku kredytobiorcy w DM BOŚ S.A. w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu. Wyżej wymieniona wartość środków własnych do wyznaczenia maksymalnej kwoty umowy kredytu jest korygowana przez współczynnik, który może przyjmować wartości 0,85 lub 0,90 lub 0,95 lub 1. Wartość współczynnika jest wyznaczana w oparciu o prognozę zmiany indeksu WIG w okresie ważności umowy kredytu przygotowywaną przez Wydział Analiz i Rekomendacji DM BOŚ S.A.
 7. Maksymalna kwota uruchomienia kredytu wynosi 200% wartości środków własnych na rachunku Klienta w dniu złożenia Dyspozycji uruchomienia kredytu (zasilenia rachunku maklerskiego środkami z kredytu).
 8. Wartość papieru wartościowego do wyliczenia poziomu zabezpieczenia kredytu stanowi iloczyn ostatniego kursu zamknięcia oraz aktualnej wagi ryzyka danego papieru wartościowego.
 9. BOŚ S.A. przyjmuje, z zastrzeżeniem pkt.8 następujące wagi ryzyka do kursów zamknięcia papierów wartościowych:
  • Waga 1 - akcje spółek wchodzących w skład WIG20, MIDWIG oraz obligacje Skarbu Państwa notowane GPW,
  • Waga 0 - akcje spółek o małej płynności obrotu i słabej kondycji finansowej znajdujące się na liście restrykcyjnej, papiery wartościowe nie notowane na GPW, prawa poboru, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, obligacje innych podmiotów niż Skarb Państwa,
  • Waga zawarta w przedziale (0:0,8) - wszystkie nie wymienione wyżej papiery wartościowe notowane na GPW.
 10. W uzasadnionych przypadkach papierom wartościowym mogą zostać przyznane inne od wymienionych w pkt.7 ust. 1),2),3) wagi ryzyka.
 11. Lista papierów wartościowych z przyznanymi wagami ryzyka jest aktualizowana i podawana do wiadomości Klientów w okresach nie dłuższych niż jeden miesiąc kalendarzowy.
 12. Środki z kredytu przeznaczane na pokrycie składanych zleceń kupna są uruchomiane przez DM BOŚ S.A. na podstawie złożonej przez Klienta dyspozycji. Dyspozycje mogą być składane osobiście, telefonicznie oraz przez Internet.
 13. Środki z kredytu przeznaczane na opłacenie transakcji zawartych z odroczonym terminem płatności są uruchomiane przez DM BOŚ S.A. w oparciu o posiadane pełnomocnictwo (nie jest wymagana odrębna dyspozycja Klienta).
 14. Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku Klienta w DM BOŚ S.A. (po rozliczeniu sesji giełdowej) są przekazywane do Banku w celu spłaty kredytu (nie jest wymagana odrębna dyspozycja Klienta, DM BOŚ wykonuje spłaty w oparciu o posiadane pełnomocnictwo).
 15. Odsetki od kredytu są płatne w miesięcznych okresach obrachunkowych wyłącznie od rzeczywistego wykorzystania limitu kredytowego (wysokość i okres korzystania ze środków z kredytu), poprzez przelew środków z rachunku Klienta w DM BOŚ S.A bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy. Odsetki są wymagalne od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykorzystano kredyt. Termin płatności odsetek upływa 10-go dnia każdego miesiąca (płatność za m-c poprzedni).
 16. Po złożeniu wniosku kredytowego w DM BOŚ S.A. na adres mailowy Klienta wysyłana jest dalsza instrukcja postępowania wraz z załącznikami, które należy wypełnić i przekazać do Banku. Na podstawie dostarczonych przez DM BOŚ S.A. oraz Klienta dokumentów, Bank dokonuje oceny złożonego wniosku pod kątem możliwości udzielenia kredytu we wnioskowanej przez Klienta kwocie.
 17. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, Klient wraz ze współmałżonkiem podpisuje Umowę kredytową w wybranym przez siebie oddziale Banku. W przypadku rozdzielności majątkowej, w procesie udzielenia kredytu należy przedstawić dokument potwierdzający rozdzielność majątkową w oryginale.

 

Terminy przyjmowania przez DM BOŚ S.A. dyspozycji Klientów dotyczących bieżącej obsługi kredytów:

 • Uruchomienia środków z kredytu: od godz. 8:00 do godz. 17:05
 • Spłaty kredytu: od godz. 8:00 do godz. 17:10 (w przypadku wystąpienia opóźnienia w rozliczeniu sesji giełdowej dyspozycja spłaty kredytu może zostać przyjęta i wykonana po rozliczeniu sesji).

Lista spółek z przyznanymi wagami kredytowymi:

1/1