Na czym polegają Zlecenia z Limitem Aktywacji?

 

Dostępne są dwa rodzaje zleceń z limitem aktywacji: stop z PKC oraz stop z limitem.

 

Zlecenie z limitem aktywacji zostanie uaktywnione przez system w momencie, w którym cena żądanego waloru osiągnie poziom określony w zleceniu jako limit aktywacji(cena uaktywnienia) czyli wtedy kiedy zostanie zawarta transakcja(bądź osiągnięty poziom TKO) po takim kursie jak limit aktywacji(cena uaktywnienia) lub wyższym dla kupna i niższym dla sprzedaży.

 

Przykład 1

 

Zlecenia z limitem aktywacji przyklad 1

 

Klient, który nabył akcje (K) po znacznej przecenie spodziewając się odbicia, ustalił linię obrony (wyjścia z inwestycji) na 11,9 PLN czyli na poziomie ostatnich dołków. Jego zlecenie sprzedaży PKC z ceną uaktywnienia 11,9 PLN trafiło na rynek w dniu " D " kiedy pierwszy raz (od dnia złożenia zlecenia z limitem aktywacji) zawierano transakcje na poziomie 11,9 PLN. Akcje zostały sprzedane z niewielką stratą a Klient uchronił się przed jej pogłębianiem ponieważ kurs spadał dalej.

 

Przyklad 2

 

Zlecenia z limitem aktywacji przyklad 2

 

Klient przewidział, iż kurs akcji, który znajdował się w stadium konsolidacji, przejdzie w fazę wzrostów. Klient założył, że po osiągnięciu ceny 128,50 PLN, nastąpi wybicie kursu do góry(przełamanie oporu) oraz faza wzrostów będzie kontynuowana. W związku z powyższym Klient postanowił otworzyć pozycję na danym walorze, składając zlecenie kupna (K) z limitem aktywacji(cena uaktywnienia) na poziomie 128,50 PLN oraz limitem realizacji 128,50 PLN. Zlecenie uaktywniło się w dniu "D" z limitem 128,50 PLN i od razu została zawarta transakcja na poziomie 128,50 PLN. Kurs akcji w przeciągu kliku dni wzrósł do poziomu 145 PLN. Zlecenie z limitem aktywacji pozwoliło Klientowi automatycznie zareagować na wybicie się instrumentu z konsolidacji.

 

W przypadku zleceń z limitem aktywacji stop z limitem, limit kupna powinien być wyższy lub równy "limitowi aktywacji"(cenie uaktywnienia), a limit sprzedaży - niższy lub równy "limitowi aktywacji"(cenie uaktywnienia). Składając zlecenia z limitem aktywacji warto jednak ustalić odpowiednio dużą różnicę między limitem a limitem aktywacji(ceną uaktywnienia) aby uniknąć sytuacji, w której po przebiciu znaczącego poziomu oporu lub wsparcia rynek porusza się na tyle szybko, że zlecenia ze zbyt wygórowanym limitem są "wyprzedzane" przez zlecenia z lepszym limitem i przez zlecenia PKC. Przy wyznaczaniu powyższych limitów przydatny może być wskaźnik ATR.

W zleceniach z limitem aktywacji (stop z limitem) niezbędne jest określenie dwóch limitów: limitu aktywacji oraz limitu realizacji zlecenia.

 

W polu limit należy wprowadzić limit realizacji zlecenia, natomiast w polu LimAkt podajemy limit aktywacji.

 

Pole LimAkt gdzie wprowadzamy limit aktywacji jest to innymi słowy cena uaktywnienia danego zlecenia.

 

W zleceniach z limitem aktywacji (stop z PKC) niezbędne jest określenie limitu aktywacji oraz wprowadzenie limitu PKC.

 

W polu limit należy rozwinąć listę oraz wybrać PKC, natomiast w polu LimAkt podajemy limit aktywacji (cenę uaktywnienia).

 

W zleceniach z limitem aktywacji należy pamiętać o bezwzględnej zależności pomiędzy kursem ostatniej transakcji, limitem aktywacji(ceną uaktywnienia) oraz limitem realizacji zlecenia:

 

  • Kupno: Kurs ost. trans. < Limit aktywacji <= Limit realizacji zlecenia
  • Sprzedaż: Kurs ost. trans. > Limit aktywacji >= Limit realizacji zlecenia

 

W zleceniach z limitem aktywacji dodatkowo należy pamiętać o:

 

  • w przypadku gdy na danym papierze nie zawarto w danym dniu żadnej transakcji, ww. zależność stosuje się w stosunku do kursu odniesienia.
  • limit realizacji zlecenia musi być wyższy bądź równy limitowi aktywacji w zleceniach kupna oraz niższy bądź równy w zleceniach sprzedaży (limitem realizacji zlecenia może być również PKC).
  • w przypadku określenia kursu nietransakcyjnego złożone zlecenia z limitem aktywacji, które mogłyby w ten sposób uaktywnić się, tracą ważność.
  • zlecenia z limitem aktywacji można łączyć ze zleceniami wielkości ujawnianej, a także z warunkiem "wykonaj i anuluj", o ile faza sesji umożliwia złożenie tego rodzaju zleceń.
  • zlecenia z limitem aktywacji nie można łączyć ze zleceniami z warunkiem minimalnej wielkości wykonania, ze zleceniami PCR i PCRO, a także ze zleceniami "wykonaj lub anuluj".

Otwieranie pozycji

 

Inwestorzy stosujący analizę techniczną zyskują doskonałe narzędzie do automatycznego otwierania pozycji w momencie wystąpienia odpowiednich sygnałów np. kupno papieru X po cenie 12 PLN, jeśli zostanie przebity opór na poziomie 11 PLN.

 

Zamykanie pozycji

 

Zlecenia stop limit pomagają także pokonać chciwość. Zapewne każdy inwestor doświadczył przykrej sytuacji, gdy "papierowy zysk" na pozycji zakończył się stratą. Można temu zapobiec wystawiając zlecenia z limitem aktywacji.

 

Linie obrony

 

Maksymalizuj zyski i minimalizuj straty. Ta wydawałoby się prosta zasada jest tak samo trudna w realizacji, jak przyznanie się do błędu. Można to jednak zrobić niejako automatycznie, wystawiając zlecenie z limitem aktywacji zaraz po otwarciu pozycji.

 

Notowania

 

System transakcyjny bez strategii zamykania pozycji jest niekompletny. Z drugiej strony niemożność użycia zleceń z limitem aktywacji, zmusza inwestora do ciągłego obserwowania sytuacji na rynku. Zlecenia z limitem aktywacji, uaktywniane są na podstawie notowań w giełdowym systemie Warset.

 

Zlecenia DDM+

 

Zlecenia DDM+ należy traktować jako uzupełnienie Zleceń z Limitem Aktywacji, dlatego też polecamy w pierwszej kolejności wystawianie Zleceń z Limitem Aktywacji, czyli limakt.

 

UWAGA! 1: Zlecenia DDM+ są wystawiane na podstawie notowań przekazywanych przez GPW. W związku z możliwościami występowania opóźnień lub awarii oprogramowania, DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem dyspozycji DDM+.

 

UWAGA! 2: W przypadku złożenia zlecenia DDM+ kupna (sprzedaży) z "ceną uaktywnienia" niższą (wyższą) niż aktualny kurs, zlecenie takie zostanie natychmiast uaktywnione, ponieważ warunek w nim zawarty jest spełniony.

 

UWAGA! 3: Zlecenia DDM+ (w przeciwieństwie do zleceń z limitem aktywacji) uaktywniają się tylko wtedy gdy zostaje zawarta transakcja po odpowiednim kursie, zatem jeżeli taka transakcja będzie miała miejsce np. podczas fixingu na zamknięcie zlecenie uaktywni się, ale może zostać niewykonane na dogrywce.

 

Jeżeli wybrano opcję "zlecenie stop z PKC" zostanie wygenerowane zlecenie po każdej cenie, a jeśli wybrano opcję "zlecenie stop z limitem" zostanie wygenerowane zlecenie z limitem określonym w polu "limit".

Moment aktywacji

Zlecenia z limitem aktywacji uaktywniają się już w fazie TKO są zatem podatne na znaczne wahania jakim ten kurs podlega.

 

Natomiast zlecenia DDM+ uaktywniają się dopiero w chwili zawarcia na rynku pierwszej transakcji po kursie określonym w zleceniu jako "cena uaktywnienia" (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w UWADZE 2). Chroni to inwestora przed uaktywnieniem zlecenia przy fikcyjnym limicie, który może w ogóle nie wystąpić na najbliższych sesjach.

 

UWAGA! Zlecenia z limitem aktywacji aktywują się również podczas fixingów na otwarcie i na zamknięcie - o ile są dostatecznie blisko "w kolejce" mogą się wtedy zrealizować. Natomiast zlecenia DDM+ uaktywniają się tuż po fixingu i mogą być zrealizowane dopiero w następującej po fixingu fazie notowań.

 

UWAGA! W przypadku złożenia zlecenia DDM+ z "ceną uaktywnienia" taką samą jak kurs po jakim aktualnie zawierane są transakcje, zlecenie uaktywni się dopiero przy pierwszej zmianie tego kursu.

Przykład: Transakcje są zawierane po 1350 pkt. i z taką "ceną uaktywnienia" zostaje złożone zlecenie. Pozostanie ono nieaktywne aż do momentu zawarcia pierwszej transakcji po kursie innym niż 1350 pkt. czyli np. 1351 pkt.

 

Pokrycie zleceń

 

Aby złożyć zlecenie z limitem aktywacji należy mieć na nie pełne pokrycie (w gotówce lub papierach). Odmiennie w przypadku zleceń DDM+, w momencie ich składania pokrycie nie jest potrzebne. System sprawdza pokrycie dopiero w chwili uaktywnienia zlecenia. W przypadku braku pokrycia na rachunku, uaktywnione zlecenie zostanie odrzucone.

 

UWAGA! Zlecenia DDM+ należy traktować jako uzupełnienie zleceń z limitem aktywacji np. w przypadku składania zleceń w fazie TKO lub długoterminowych zleceń obronnych na kontrakty. Ponieważ czas przekazania zlecenia DDM+ może być nieznacznie dłuższy niż czas przekazania zlecenia z limitem aktywacji, w pozostałych sytuacjach (szczególnie w trakcie trwania notowań) polecamy stosować zlecenia z limitem aktywacji.

Od zleceń DDM+ nie pobieramy dodatkowych opłat, nie wprowadziliśmy także limitu minimalnej wartości zlecenia.

 

Ciekawe zastosowania zleceń DDM+

 

Zlecenia "wielokrotne"

 

Przy pomocy zleceń DDM+ można składać tzw. zlecenia wielokrotne. Ich idea polega na złożeniu kilku zleceń przy ograniczonej ilości środków.

 

Przykład: Klient posiada 1000 PLN i interesuje go zajęcie pozycji na jednym z 3 papierów, które zbliżają się do istotnych oporów. Ponieważ nie sposób określić, który z papierów przebije opory, inwestor może dzięki zleceniom DDM+ złożyć 3 zlecenia o wartości 1000 PLN, które będą oczekiwać na aktywację. Z chwilą zaistnienia warunków określonych dla jednego ze złożonych zleceń, środki pod to zlecenie są blokowane, zlecenie jest realizowane, a pozostałe zlecenia przy próbie aktywacji zostaną odrzucone z powodu braku środków.

 

Długoterminowe zlecenia "wielokrotne" na kontraktach

 

W podobny sposób można wykorzystać zlecenia DDM+ do otwierania pozycji na kontraktach jeśli Klient zamierza złożyć zlecenia ważne dłużej niż przez jedną sesję.

 

Przykład: Rynek od kilku sesji porusza się w wąskim kanale pomiędzy 1300 a 1340 punktów. Inwestor uważa, że w najbliższym czasie nastąpi silny ruch w związku z podaniem istotnych danych, jednak nie jest w stanie przewidzieć jego kierunku. W takim razie warto "obstawić" obydwa kierunki ruchu rynku składając zlecenia sprzedaży 1 szt. z "limitem aktywacji" np.: 1297 pkt. oraz kupno 1 szt. z "limitem aktywacji" np.: 1343 pkt. Niestety zlecenia z limitem aktywacji na kontrakty nie mogą być złożone z datą ważności dłuższą niż najbliższa sesja: (w tej sytuacji niezastąpione są zlecenia DDM+, które pozwalają złożyć zlecenia z dłuższym terminem ważności. Istnieje natomiast ryzyko wygenerowania takiego długoterminowego zlecenia DDM+ po ustaleniu kursu zamknięcia, które następnie zostanie odrzucone przez Warset o godzinie 16:30 i nie będzie dalej aktywne mimo ustalenia dłuższego terminu ważności (patrz UWAGA! 3).

1/1