Każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

Można posiadać rachunek akcji oraz rachunek IKE i IKZE. Jeżeli klient posiada już inny rachunek to wniosek o założenie IKE i IKZE należy złożyć po zalogowaniu do tego rachunku w menu [Dyspozycje-> Otwarcie rachunku], a wtedy dostęp do rachunku IKE/ IKZE będzie możliwy na tym samym identyfikatorze (loginie). Klienci posiadający Umowę Ramową otworzą kolejny rachunek całkowicie elektronicznie.

Potwierdzenie zawarcia umowy o IKE oraz IKZE jest wystawiane w przypadku wskazania przez klienta innej instytucji finansowej prowadzącej takie konto, z której środki będą transferowane do DM BOŚ. W takim przypadku pracownik DM niezwłocznie wyśle klientowi dokument w formie papierowej na adres korespondencyjny lub wyda osobiście podczas wizyty w oddziale.

Można posiadać jednocześnie rachunek IKE oraz rachunek IKZE.

Nie. IKE i IKZE są rachunkami indywidualnymi. Oszczędności gromadzić może wyłącznie jedna osoba.

Tak, pełnomocnik będzie miał dostęp do stanu rachunku, będzie mógł również dokonywać transakcji, ale nie będzie mógł wypłacić środków.

Tak, jeśli jednak środki zgromadzone na IKE przeniesiemy do PPE, nowe IKE możemy otworzyć dopiero w następnym roku kalendarzowym. W przypadku IKZE ustawodawca nie przewidział możliwości transferowania środków do PPE.

Pełnomocnictwo, co do zasady, może dotyczyć wyłącznie możliwości zawierania transakcji przez pełnomocnika. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, może być rozszerzone o inne czynności.

Oczywiście, należy jednak pamiętać iż ustanowienie pełnomocnika i dyspozycja wskazania osób uprawnionych na wypadek śmierci, to dwie odrębne czynności prawne dokonywane przez właściciela IKE lub IKZE.

To zależy, czy likwidacja IKE lub IKZE jest związana z tzw. wypłatą (jednorazowa lub w ratach), przeniesieniem środków do innego IKE lub IKZE lub z IKE do PPE (tzw. wypłata transferowa), czy też zwrotem – przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych (tzw. zwrot).

  1. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ spełniła odpowiednie warunki i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej i w przypadku IKE skorzystała z ulgi podatkowej tzw. "podatek Belki", nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE lub IKZE w żadnej instytucji finansowej.
  2. Jeśli likwidujemy IKE lub IKZE w związku z dokonaniem zwrotu - obecne regulacje dają możliwość otworzenia kolejnego IKE lub IKZE.
  3. Szczególnym przypadkiem likwidacji IKE jest wypłata transferowa do PPE - osoba , która dokonała w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć nowej umowy o prowadzenie IKE. W przypadku IKZE zabroniony jest transfer na drodze IKZE-PPE.

Czym różnią się wypłata, zwrot i transfer.

Tak, ale pod warunkiem, że wcześniej nie skorzystaliśmy z ulgi polegającej na wypłacie środków z IKE z związku z nabyciem uprawnień. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ nabyła uprawnienia emerytalne i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej, nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE w żadnej instytucji finansowej.

 

Jeśli jednak mieliśmy kiedyś IKE, ale zamknęliśmy je przed nabyciem uprawnień, czyli dokonaliśmy zwrotu - płacąc jednocześnie ewentualny podatek od zysku, możemy otworzyć nowe IKE, nawet będąc na emeryturze. Nie ma górnego limitu wieku.

Wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

 

Na IKZE będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Zobacz tabele limitów wpłat

Informacja o limicie wpłat na IKZE publikowana jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. DM BOŚ S.A. publikuje limity wpłat na stronie.

Tak, jeśli mamy kłopoty finansowe lub z innych powodów przez jakiś czas nie możemy wpłacać środków na IKE/IKZE, można przerwać wpłacanie środków bez żadnych opłat karnych lub ryzyka zerwania umowy.

Nie, tzw. pożytki z posiadanych przez nas aktywów dodatkowo zasilają nasz rachunek IKE/IKZE, ale nie wpływają na limit wpłat w danym roku.

Nie, można inwestować agresywnie, zawierając wielokrotne transakcje w ciągu jednego dnia (daytrading), można zawierać transakcje sporadycznie co jakiś czas – sposób zawierania transakcji jest taki sam, jak na zwykłym rachunku maklerskim. Ograniczeniem jest jednak to, iż zlecenia muszą być pełnopłatne (brak odroczenia płatności) i nie można inwestować na rynku terminowym w instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje).

Nie. Warto zauważyć, iż obsługa kredytu nie będzie możliwa w przypadku IKE/IKZE, ponieważ wiąże się to z uruchamianiem kredytu i dokonywaniem spłat w szczególności. Mając na uwadze sztywny limit wpłat na IKE/IKZE w danym roku, niemożliwe byłoby wielokrotne wpłacanie (uruchamianie kredytu) i spłacanie środków pochodzących z kredytu lub jego transz – limit roczny wpłaty by to praktycznie uniemożliwił. Dodatkowo każdy wypływ środków z IKE na rachunek bankowy musiałby być traktowany jako częściowy zwrot, a środki podlegały opodatkowaniu. Proszę pamiętać, iż w przypadku IKZE brak jest częściowego zwrotu.

Nie, obligacje skarbowe, korporacyjne, spółdzielcze, komunalne mogą być nabywane tylko za środki znajdujące się na rachunku maklerskim IKE/IKZE. Oznacza to, iż można nabywać tylko obligacje znajdujące się w obrocie na rynku wtórnym, poprzez złożenie zlecenia zakupu z rachunku maklerskiego. Deponowanie obligacji zakupionych na rynku pierwotnym jest możliwe, jeśli oferta jest realizowana przez rachunek IKE/IKZE, także w przypadku rolowania obligacji.

Tak, ale pod warunkiem, że zapis będzie dokonywany za pośrednictwem rachunku maklerskiego IKE/IKZE i za środki zgromadzone na tym rachunku. Dotyczy to zarówno akcji nowych emisji z wykorzystaniem prawa poboru, jak również emisji na rynku pierwotnym obsługiwanych za pośrednictwem systemu GPW, z wykorzystaniem zleceń zakupu składanych poprzez rachunek maklerski IKE/IKZE.

Niestety, limit wpłat obwiązujący w danym roku kalendarzowym nie jest odnawialny. Nasze wpłaty dokonywane w danym roku kalendarzowym są sumowane są do limitu obowiązującego w danym roku i nie mogą go przekroczyć - nadwyżka jest zwracana. Ewentualne wypłaty nie odbudowują tego limitu na nowo i w przypadku opisanym w pytaniu, środki wpłacone ponownie - zostałyby zwrócone, jako przekraczające roczny limit wpłat.

Jeśli wpłaty dokonane na IKZE przekroczą ogólny limit wpłat na IKZE, będą automatycznie podlegały zwrotowi. Zwrócimy nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy. W przypadku przekroczenia indywidualnego limitu wpłat na IKZE, gdy kwota nie przekroczy ogólnego limitu wpłat za dany rok, kwota przekroczenia limitu indywidualnego zostanie zaksięgowana na rachunku. Rożnicę przekroczenia można rozliczyć w następnych latach.

Nie ma takiej możliwości. Akcje trzeba sprzedać na zwykłym rachunku, środki pieniężne wpłacić na IKE/IKZE i zakupić akcje ponownie z rachunku IKE/IKZE. Limit dotyczy wpłat, w związku czym na rachunki IKE/IKZE przyjmowane są tylko wpłaty gotówkowe. Wyjątkiem jest wypłata transferowa z innego IKE/IKZE maklerskiego (w związku z zmianą IKE/IKZE lub dziedziczeniem) - tylko w takim przypadku można przenieść akcje - tylko między dwoma IKE/IKZE maklerskimi.

Nie, do czasu przyjęcia wypłaty transferowej na nowe IKE/IKZE nie jest możliwe dokonywanie wpłat (do czasu dotarcia środków i towarzyszących im informacji na nowe IKE/IKZE, nie jest możliwe zweryfikowanie wysokości wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym).