Wypłata, zwrot, transfer

Systematycznie rosnące limity wpłat na IKE i IKZE przestają być ograniczeniem tych rachunków, szczególnie przy długoterminowym podejściu do inwestowania. Jeśli będzie to konieczne, środki będziemy mogli też zawsze wycofać - choć wówczas trzeba pamiętać o ewentualnym podatku.

Wypłata z IKE

Ponieważ IKE ma służyć gromadzeniu środków na przyszłą emeryturę, wypłata następuje po ukończeniu przez oszczędzającego 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnienia następującego warunku:

- dokonywanie wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
- dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Wypłata z IKZE

W przypadku IKZE, wypłata następuje po ukończeniu przez oszczędzającego 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Mniejsze podatki z IKE i IKZE

Zyskaj bieżące i przyszłe korzyści podatkowe

Wypłata może być dokonana jednorazowo lub ratalnie. Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Złożenie dyspozycji wypłaty (jednorazowej bądź w ratach) powoduje, iż otwarcie kolejnego IKE/IKZE nie będzie już możliwe.

Zwrot i częściowy zwrot

Jeśli sytuacja życiowa zmusi nas do wycofania środków zgromadzonych na IKE/IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, możemy dokonać tzw. „zwrotu"(IKE i IKZE) lub „częściowego zwrotu"(tylko IKE). Dokonując zwrotu wycofujemy wszystkie środki zgromadzone na IKE/IKZE, a w przypadku „częściowego zwrotu" (tylko dla IKE)- części posiadanych przez nas środków. Może się to odbywać tylko w formie pieniężnej, więc jeśli nie posiadamy na rachunku odpowiedniej kwoty powinniśmy zadbać o sprzedaż całości lub części posiadanych walorów.

Częściowy zwrot może być dokonany tylko i wyłącznie ze środków pochodzących z wpłat na IKE. Wykonanie częściowego zwrotu następuje w ciągu 30 dni, od dnia złożenia odpowiedniego wniosku.

Jeśli zamierzamy dokonać zwrotu środków pochodzących z PPE (Pracownicze Programy Emerytalne), zwrot częściowy nie jest możliwy - wykonany zostanie zwrot wszystkich środków, a umowa o prowadzenie IKE ulegnie rozwiązaniu. W takim przypadku - otrzymamy zwrot wszystkich zgromadzonych na IKE środków (po ewentualnym potrąceniu podatku od zysków kapitałowych i po odprowadzeniu do ZUS kwoty stanowiącej 30% sumy składek podstawowych wpłaconych wcześniej do PPE). W przypadku zwrotu, co jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy - dyspozycja powinna zostać wykonana przez upływem terminu wypowiedzenia umowy IKE.

W przypadku „zwrotu” środków z IKZE (z IKZE nie można dokonać „częściowego zwrotu”) zwrócona kwotę trzeba będzie doliczyć do podstawy opodatkowania za dany rok kalendarzowy. Dokonanie „zwrotu” jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

Wypłata transferowa

Oszczędzający, który zdecydował się na założenie IKE/IKZE i po pewnym czasie nie jest zadowolony ze sposobu prowadzenia konta przez daną instytucję ma prawo w każdym czasie przenieść swój kapitał do innej instytucji finansowej. Możliwe jest też przeniesienie środków gromadzonych przez oszczędzającego na IKE, do programu emerytalnego do którego przystąpił, bądź też do IKE prowadzonego przez inną instytucję finansową. Przenoszenie środków między IKE, między IKZE lub między IKE i PPE nosi nazwę wypłaty transferowej. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków. Przenoszenie środków można dokonywać tylko na drodze IKE-IKE, IKE-PPE lub IKZE-IKZE. Pełna lista wariantów wypłat transferowych jest wymieniona w art. 35 ust. 1 pkt. 1-8  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o IKE oraz IKZE

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1