Limit wpłat

IKE

IKZE

Trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

IKE

IKZE

Po ukończeniu 60 lat lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku:

  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych

albo

  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed.

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych

Opodatkowanie wypłaty

IKE

IKZE

Brak

Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%

Korzyści podatkowe

IKE

IKZE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. 

W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.

W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła

Wcześniejszy zwrot środków

IKE

IKZE

W całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych

W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku

Dziedziczenie

IKE

IKZE

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%

  IKE IKZE
Limit wpłat Trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok
Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych Po ukończeniu 60 lat lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku:
  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych

albo

  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed.
Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych
Opodatkowanie wypłaty Brak Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%
Korzyści podatkowe Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. 
W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.

W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła

Wcześniejszy zwrot środków W całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku
Dziedziczenie Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1