Kto i gdzie może założyć

W DM BOŚ rachunki IKE/IKZE otwierane są osobom, które ukończyły 18 lat. Zgodnie z ostatnią nowelizacją "Ustawy o IKE oraz IKZE", rachunki IKE/IKZE mogą posiadać (i dokonywać na nie wpłat) zarówno rezydenci, jak i nierezydenci.

Osoba, która zamierza otworzyć IKE/IKZE powinna zawrzeć umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wybranej formy IKE/IKZE tj. odpowiednio:

  • z funduszem inwestycyjnym, lub kilkoma funduszami inwestycyjnymi pod warunkiem że są zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską
  • zakładem ubezpieczeń
  • bankiem
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym

Dany podmiot musi oczywiście posiadać w swojej ofercie IKE/IKZE - nie wszystkie banki, TFI czy domy maklerskie taką usługę oferują.

Gromadzenie środków na IKE/IKZE, w zależności od tego, który z pięciu uprawnionych (wymienionych wcześniej) podmiotów wybierzemy, może zatem polegać na:

  • inwestowaniu w jednostki funduszy inwestycyjnych
  • inwestowaniu w papiery wartościowe
  • inwestowaniu w jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
  • gromadzeniu środków na rachunku bankowym
  • gromadzeniu środków w ramach dobrowolnego funduszu emerytalnego

Plany emerytalne amIKE

Sprawdź zarządzanie na kontach IKE/IKZE

Każdy możne posiadać tylko jedno konto IKE/IKZE, ale wolno je zmieniać, przenosić i przekształcać. Sankcją za naruszenie tego zakazu jest obciążenie dochodów z każdego z kont IKE/IKZE danej osoby, zryczałtowanym 75-procentowym podatkiem dochodowym*.

* Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.7) w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1