Limit wpłat na IKE

Wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Limit wpłat w danym roku nigdy nie może być niższy od limitu określonego w roku poprzedzającym - inaczej mówiąc, w przypadku spadku płac limity te ulegają "zamrożeniu".

Mniejsze podatki z IKE i IKZE

Zyskaj bieżące i przyszłe korzyści podatkowe

 

Wpłata na rachunek IKE powinna być dokonana przez właściciela IKE, a przelew na IKE - pochodzić z rachunku bankowego właściciela IKE. Limit wpłat do IKE nie ma zastosowania do wpłat pochodzących z przyjęcia wypłat transferowych. Jeśli zatem przeniesiemy na IKE nasze środki z PPE (Pracowniczy Program Emerytalny), nie wpływa to na limit wpłat na IKE w danym roku. Na wysokość dostępnego w danym roku limitu nie wpływają również (nie pomniejszają go) otrzymywane przez nas dywidendy, odsetki od obligacji czy też wartość przydzielonych nam praw poboru.

Limit wpłat na IKZE

Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Do limitu wpłat do IKZE nie są wliczane wypłaty transferowe.

Tabela limitów wpłat

2024

IKE

IKZE 

23 472 PLN

9 388,8 PLN (14 083,20 PLN dla samozatrudnionych*)

2023

IKE

IKZE 

20 805 PLN

8 322 PLN

2022

IKE

IKZE 

17 766 PLN

7 106,40 PLN

2021

IKE

IKZE 

15 777 PLN

6 310,80 PLN

2020

IKE

IKZE 

15 681 PLN

6 272,40 PLN

2019

IKE

IKZE 

14 295 PLN

5 718 PLN

2018

IKE

IKZE 

13 329 PLN

5 331,60 PLN

2017

IKE

IKZE 

12 789 PLN

5 115,60 PLN

2016

IKE

IKZE 

12 165 PLN

4 866 PLN

2015

IKE

IKZE 

11 877 PLN

4 750,80 PLN

2014

IKE

IKZE 

11 238 PLN

4 495,20 PLN

2013

IKE

IKZE 

11 139 PLN

4 231,20 PLN

2012

IKE

IKZE 

10 578 PLN

4 030,80 PLN

2011

IKE

IKZE 

10 077 PLN

-

2010

IKE

IKZE 

9 579 PLN

-

2009

IKE

IKZE 

9 579 PLN

-

2008

IKE

IKZE 

4 055 PLN

-

2007

IKE

IKZE 

3 697 PLN

-

2006

IKE

IKZE 

3 521 PLN

-

2005

IKE

IKZE 

3 635 PLN

-

2004

IKE

IKZE 

3 435 PLN

-

Rok IKE IKZE 

2024

23 472 PLN

9 388,8 PLN (14 083,20 PLN dla samozatrudnionych*)

2023 20 805 PLN 8 322 PLN
2022 17 766 PLN 7 106,40 PLN
2021 15 777 PLN 6 310,80 PLN
2020 15 681 PLN 6 272,40 PLN
2019 14 295 PLN 5 718 PLN
2018 13 329 PLN 5 331,60 PLN
2017 12 789 PLN 5 115,60 PLN
2016 12 165 PLN 4 866 PLN
2015 11 877 PLN 4 750,80 PLN
2014 11 238 PLN 4 495,20 PLN
2013 11 139 PLN 4 231,20 PLN
2012 10 578 PLN 4 030,80 PLN
2011 10 077 PLN -
2010 9 579 PLN -
2009 9 579 PLN -
2008 4 055 PLN -
2007 3 697 PLN -
2006 3 521 PLN -
2005 3 635 PLN -
2004 3 435 PLN -

 *W celu skorzystania ze zwiększonego limitu wpłat na IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadaniu takiego statusu w formie pisemnej lub za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ S.A.

Zakres inwestycji

Katalog instrumentów, jakie możemy nabywać, obejmuje głównie instrumenty finansowe o małym lub niskim ryzyku - akcje, obligacje, certyfikaty strukturyzowane i inne instrumenty notowane na rynku regulowanym (GPW) jak również na wybranych rynkach zagranicznych. Nie możemy inwestować w bardziej ryzykowne instrumenty pochodne (kontrakty terminowe czy opcje). Lista instrumentów, w jakie można inwestować w DM BOŚ, określona jest w odrębnej regulacji Domu Maklerskiego.

Inwestować możemy agresywnie, zawierając nawet wielokrotne transakcje w ciągu jednego dnia, jak też zawierać transakcje sporadycznie – tylko co jakiś czas. Technicznie, sposób zawierania transakcji jest taki sam, jak na zwykłym rachunku maklerskim. Ograniczeniem jest jednak to, iż zlecenia zakupu muszą być pełnopłatne (brak odroczenia płatności i możliwości korzystania z kredytów). Poza brakiem dostępu do kontraktów terminowych czy opcji, nie skorzystamy również z krótkiej sprzedaży.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1