Kontrakty i opcje

Inwestuj z najaktywniejszymi. Od wielu lat jesteśmy nagradzani przez GPW za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych.

Dlaczego warto?

atrakcyjne prowizje

elastyczne prowizje na rachunkach internetowych

rachunek Intraday

obniżony depozyt* dla pozycji daytradingowych

*zależy od decyzji KDPW

automaty Bossa

narzędzia pozwalające zautomatyzować inwestowanie

zlecenia DDM+

unikatowe zlecenia pomagające kontrolować zyski i straty

Inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Pamiętaj, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji Klienta. Ryzyko inwestycyjne wzrasta w przypadku inwestowania z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa to stosunek wartości aktywów inwestora do jego kapitałów własnych, występuje gdy wartość środków własnych przeznaczonych na nabycie danych aktywów jest niższa od wartości nabywanych aktywów. Inwestowanie w derywaty, niesie ze sobą ryzyko poniesienia straty na skutek niekorzystnych dla inwestora zmian kursów, przewyższającej wartość środków własnych inwestora.

Opłaty i Prowizje

Atrakcyjne i elastyczne opłaty i prowizje

Bezpłatny rachunek w pakiecie Żółtym dla początkujących inwestorów. Dla doświadczonych graczy elastyczne prowizje negocjowane i zwolnienia z opłat za pakiety Zielone przy minimalnej aktywności.

 

Derywaty

Kontrakty na indeksy 6,00 PLNdotyczy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS,  
Promocja     WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET
8,50 PLN*od obrotu 10 szt./miesiąc
9,90 PLNza jeden kontrakt
Kontrakty na akcje 3,00 PLNza jeden kontrakt
Kontrakty na waluty 0,20 PLNza jeden kontrakt Promocja
Daytrading - Kontrakty na indeksy 6,00 PLN Promocja
Opcje 2,00%wartości premii (min. = 1,50 PLN, max. = 9,90 PLN)

* Prowizja jest przyznawana na wniosek Klienta. Wniosek należy złożyć po zalogowaniu:
[Obsługa konta] -> [Kontakt] 

Prowizja naliczana jest od całości zrealizowanego zlecenia, a nie od poszczególnych transakcji.

Rachunek Intraday

Na rachunku kontraktowym INTRADAY obowiązuje obniżony depozyt zabezpieczający dla pozycji daytradingowych, czyli otwieranych i zamykanych tego samego dnia.
 

 • Efektywniejsze wykorzystanie kapitału oraz większe możliwości dostosowania wielkości pozycji do posiadanych środków
 • Niższe depozyty, wyższa dźwignia
 • Możliwość osiągnięcia zysku przy minimalnej zmienności
 • Elastyczność - czyli możliwość przejścia na tryb overday

Im wyższa dźwignia finansowa tym wyższe ryzyko. Z uwagi na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w konstrukcję instrumentu, posiadacz kontraktu może ponieść stratę wyższą niż pierwotny koszt otwarcia pozycji (wniesiony depozyt). Mechanizm dźwigni finansowej w przypadku niekorzystnych zmian kursów powoduje, że strata środków własnych rośnie proporcjonalnie do wielkości dźwigni finansowej.

Automaty Bossa

Automaty uzupełniają i wspomagają pracę inwestora przy składaniu i anulowaniu zleceń, pozwalają obserwować aktualne kursy instrumentów.
Unikatowa usługa bossaAPI daje możliwość podłączenia własnych automatów.

 • możliwość podłączenia i wymiany danych z systemem bossa 
 • forum dyskusyjne dla użytkowników

Zlecenia w Amibrokerze Professional 

 • zoptymalizowana wydajność w 64 bitach
 • automatyzacja
 • platforma do szybkiego handlu
 • zlecenia OCO, IF OCO, DDA
 • 5 warunków aktywacji zlecenia

Zlecenia DDM+

Umożliwiamy składanie zleceń z warunkami niedostępnymi na GPW i w większości biur w Polsce, takich jak:

 • Trailing Stop [Stop Kroczący]
 • One Trigger Other [Jedno uruchamia drugie]
 • One Cancels Other [Jedno anuluje drugie]
 • One or Other [Jedno albo drugie]

Większość zleceń można uaktywnić o wyznaczonej porze sesji.
Zlecenia DDM+ wspomagają zarządzanie zyskami/stratami i pomagają zautomatyzować strategię inwestora.

 

Otwórz rachunek nie wychodząc z domu!

Pytania i odpowiedzi

Przede wszystkim należy otworzyć rachunek w DM BOŚ.

 

W związku z tym, że DM BOŚ prowadzi oddzielne rachunki akcyjne i derywatów, osoby posiadające rachunek akcyjny powinny podpisać umowę o prowadzenie rachunku derywatów.

 

Można to zrobić za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w jednym z oddziałów DM BOŚ.

 

UWAGA! Klienci, którzy już posiadają NIK (otrzymali go za pośrednictwem innego biura), powinni przesłać go do DM BOŚ w celu potwierdzenia w KDPW. Potwierdzenie NIK-u trwa około 1 dnia sesyjnego.

Do zamknięcia dotychczasowych pozycji nie jest wymagany dodatkowy depozyt zabezpieczający ani gotówka na prowizje.

Tak. DM BOŚ wprowadził możliwość inwestowania w kontrakty walutowe w ramach dotychczasowych internetowych rachunków praw pochodnych.

 

Na GPW notowane są kontrakty walutowe na USD i Euro.

 

Jeżeli podpisanie umowy nastąpiło przed powyższym terminem konieczne będzie rozwiązanie dotychczasowej umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu prawami pochodnymi oraz zawarcie nowej umowy. Pozostałe warunki (w tym prowizje) pozostają bez zmian.

 

Więcej informacji o kontraktach i standardach walutowych.

 

GPW podaje specyfikacje kontraktów:

 

Depozyt zabezpieczający pobierany przez DM BOŚ nie jest obecnie oprocentowany.

Nie, korzystając z rachunku internetowego w DM BOŚ, można zamknąć dotychczasową pozycję i otworzyć przeciwstawną wykorzystując ten sam depozyt zabezpieczający (oczywiście przy założeniu, że nie poniesiono strat na transakcjach).

KID

Key Information Document KID

Baza KID 
Sprawdź szczegółowe informacje o instrumentach notowanych na GPW

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie
bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

1/1