Ulga podatkowa

Podstawową korzyścią z gromadzenia oszczędności na IKE/IKZE jest zwolnienie zysków przynoszonych przez te oszczędności z podatku dochodowego od osób fizycznych (z tzw. „podatku Belki”). IKE/IKZE to jedyna indywidualna forma oszczędzania, która posiada taką ulgę. Oszczędzając na IKE/IKZE nie zapłacimy podatku od zysków z obrotu akcjami, również dywidendy i odsetki od obligacji wpłyną na nasz rachunek w pełnej wysokości (w przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła).

Dla zachowania prawa do zwolnienia tych środków od podatku dochodowego, należy je utrzymywać w systemie emerytalnym do spełnienia określonych warunków (m.in. ukończenie 60 lat dla IKE, czy ukończenie 65 lat dla IKZE). Przed tym momentem środki mogą być transferowane bez podatku jedynie z konta IKE na inne konto IKE lub z konta IKZE na inne konto IKZE lub z konta IKE do programu emerytalnego (nie jest możliwy transfer z IKZE do programu emerytalnego). W każdej chwili możliwe jest wypowiedzenie umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, ale wówczas dla wypłacanych środków zostanie naliczony i potrącony należny podatek (w przypadku IKE - "podatek Belki", ale tylko od osiągniętego zysku; w przypadku IKZE w 2014 roku - 10% podatek dochodowy od całości wpłaconych środków, w 2013 roku - podatek dochodowy od całości wpłaconych środków; kwota zwrotu jest przychodem z innych źródeł).

Główną różnicą podatkową między IKE, a IKZE jest fakt, iż wpłaty dokonywane na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania (w ramach przysługującego limitu), co ma wpływ na zmniejszenie podatku płaconego fisukusowi. Podatek dochodowy, zapłacimy dopiero „na wyjściu” z inwestycji w IKZE zgodnie ze zmianami Ustawy, które weszły w życie od 2014 r. jego stawka wyniesie 10%.

Plany emerytalne amIKE

Sprawdź zarządzanie na kontach IKE/IKZE

Dziedziczenie

Zakładając IKE/IKZE można wskazać w odpowiedniej dyspozycji – tzw. osoby uprawnione oraz procent ich partycypacji w spadku - środki z IKE/IKZE nie wchodzą wówczas w dział spadku. Dyspozycja dotycząca osób uprawnionych może być w każdym czasie zmieniona. Jeśli właściciel IKE/IKZE nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1 (100%), uważa się, że udziały tych osób są równe. Jeśli nie wskażemy osób uprawnionych, spadkobranie nastąpi na ogólnych zasadach, zgodnie z KC.

Bardzo ważne jest to, iż spadkobranie z IKE/IKZE jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn. W przypadku IKE osoba, które takie środki otrzyma może je wypłacić nie płacąc z tego tytułu podatku dochodowego. W 2013 roku spadkobiercy z IKZE będą musieli zapłacić podatek dochodowy (dopisując wypłatę jako przychód z innych źródeł), zaś w 2014 roku będą musieli zapłacić 10% podatku dochodowego, chyba że dokonają wypłaty transferowej na swoje konto IKZE. Zatrzymanie środków w III filarze zwalnia z konieczności zapłacenia podatku, zapłacimy go wtedy, gdy będziemy wycofywać środki z własnego IKZE.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1