Osoby wybierające pakiety zielone, których miesięczny obrót jest mniejszy niż odpowiednio:

 • 10 000 zł lub 10 kontraktów lub 50 opcji (Zielony 1)
 • 25 000 zł lub 20 kontraktów lub 75 opcji (Zielony 1+)
 • 60 000 zł lub 50 kontraktów lub 100 opcji (Zielony 5)
 • 85 000 zł lub 70 kontraktów lub 200 opcji (Zielony 5+)
 • 165 000 zł lub 120 kontraktów lub 500 opcji (Zielony Max)

zapłacą za dany miesiąc, opłatę za prowadzenie rachunku w wysokości:

 • 19 zł (Zielony 1)
 • 49 zł (Zielony 1+)
 • 116 zł (Zielony 5)
 • 169 zł (Zielony 5+)
 • 329 zł (Zielony Max)

 

Opłaty pobierane są w drugim tygodniu miesiąca.

Prowizję na rachunkach internetowych można negocjować gdy obroty na rachunku przekraczają 50 tys. zł za miesiąc kalendarzowy lub 100 kontraktów.

 

W celu zmniejszenia prowizji należy wysłać do nas informacje poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w opcji [Obsługa konta -> Kontakt].

Zlecenia daytrading to transakcje odwrotne zawarte w tym samym dniu.

 

DM BOŚ wprowadził specjalną stawkę prowizji w wysokości 0,15% (min. 5 PLN) dla aktywnych inwestorów dokonujących tego typu operacji. Niższa prowizja będzie naliczana od transakcji odwrotnej (kupna, sprzedaży) zawartej na papierach wartościowych w tym samym dniu. W momencie złożenia zlecenia prowizja blokowana będzie w wysokości ustalonej dla danego rachunku, a zwrot nadpłaconej prowizji nastąpi po rozliczeniu sesji w KDPW:

 

 • dla akcji i praw do akcji (PDA) w D+2 (na drugi dzień rozliczeniowy po dniu zawarciu transakcji)
 • dla praw poboru (PP) w D+2

 

Informacja o wysokości zwrotu zostanie podana w historii finansowej dla każdej transakcji oddzielnie.

Klienci posiadający rachunki internetowe, składając zlecenia przez telefon płacą prowizję w wysokości 0,95% (min. 5 PLN) na rynku akcji, 15 PLN za kontrakt na indeks oraz 2,5% wartości opcji, min. 2 PLN, maks. 15 PLN. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych, kiedy pobierana jest standardowa opłata.

Wszystkie przelewy krajowe z rachunku inwestycyjnego w DM BOŚ na rachunek bankowy Klienta są bezpłatne powyżej kwoty 500 zł (poniżej kosztują 1 zł). W przypadku przelewów zagranicznych, Klient ponosi koszty przelewu takie, jakimi został obciążony DM BOŚ S.A. przez bank wykonujący przelew, żadnych dodatkowych opłat na rzecz DM BOŚ S.A. Klient nie ponosi.

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) DM BOŚ przygotował specjalną ofertę prowizji:

 

 • prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynku akcji od zleceń - 0,29%, nie mniej niż 5 zł
 • prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynku kontraktów:
  • na indeks: 7 zł
  • na akcje - 3 zł
  • na waluty - 0,20 zł
 • prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynków zagranicznych:
  • 0,24% (min.14 PLN / 4 EUR / 4 GBP / 4 USD)*
  • 0,24% (min.19 PLN / 5 EUR / 5 GBP / 5 USD)**
  • 0,24% (min.76 PLN / 18 EUR / 16 GBP / 20 USD)***
  • 0,24% (min.152 PLN / 36 EUR / 32 GBP / 40 USD)****
 • prowizja od transakcji zawartych przez internet na rynku Catalyst - 0,1% min. 5 zł
 • bezpłatne prowadzenie rachunku w pakiecie żółtym
 • bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym (1 oferta) w pakiecie żółtym

 

W celu uzyskania zniżki należy powiadomić DM BOŚ o numerze aktualnej legitymacji członkowskiej SII poprzez formularz [Obsługa konta -> Kontakt], dostępny po zalogowaniu do konta.

Ważne! Jeżeli zgłosiłeś już przynależność do SII i otworzyłeś kolejny rachunek, to należy dokonać kolejnego zgłoszenia. 

 

*NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Börse (Xetra), NYSE-MKT
**Euronext Paryż, Euronext Amsterdam, Euronext Bruksela, Deutsche Börse (floor)
***Zurych (SIX Swiss Exchange)
****Toronto Stock Exchange

Wszelkie opłaty naliczane przez DM są widoczne na rachunkach AKCYJNYCH i, w razie obecności środków na rachunku akcyjnym, są one przez nas automatycznie pobierane.

 

Informacja o zaległościach widoczna jest w zakładce [Dyspozycje] => [Przelewy] w pozycji [Zaległe opłaty]. Brak takiego wpisu oznacza brak zaległości wobec DM.

 

Zalegle oplaty

 

Aby uregulować zaległości, należy dokonać zasilenia rachunku akcyjnego odpowiednią kwotą. Następnie opłata zostanie pobrana przez DM.

 

Jeżeli na rachunku jest aktywny kredyt brokerski, to prosimy o informację o dokonanej wpłacie na zaległości poprzez zakładkę [Obsługa konta] => [Kontakt], ponieważ niski poziom zabezpieczenia może uniemożliwić automatyczne pobranie opłaty.

Kurs akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu, określany jest w złotych z dokładnością do 0,0001 zł, z zastrzeżeniem, że nie może być on niższy niż 0,01 zł, a kurs dłużnych instrumentów finansowych określany jest w procentach ich wartości nominalnej z dokładnością do 0,01 punktu procentowego, a ich krok notowania wynosi 0,01 punktu procentowego.

 

Zgodnie z Zasadami obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst (§ 77c) w przypadku gdy kurs danych papierów wartościowych został określony w złotych, z dokładnością większą niż jedna setna części danej waluty notowania, wartość świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji zawartej po tym kursie podlega zaokrągleniu do jednej setnej części tej waluty, zgodnie z następującą zasadą: końcówkę danej kwoty poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę równą lub wyższą niż 0,5 grosza zaokrągla się do jednego grosza.

 

Przykład:
Wartość transakcji kupna dłużnych instrumentów finansowych: (limit x nominał x ilość) + odsetki:
(101.05 x 1000,0000 x 9) + 171,27 = 9265,7700 
Prowizja 0,19%: 17,6050
Należy zaokrąglić do jednego grosza: 17,61 zł

1/1