Opłaty i dokumenty

Zapoznaj się z aktualnymi dokumentami i sprawdź z jakimi opłatami wiąże się inwestowanie.

Unikatowy model opłat

Opłata za zarządzanie spada wraz z wydłużeniem okresu zarządzania. Możesz obniżyć swoją opłatę nawet o 0,5% dla strategii akcyjnych i 0,1% dla strategii Ochrona.

schemat modelu prowizyjnego amike

Promocja amIKE

Wypróbuj bez opłat przez pierwsze 3 miesiące lub obniż koszty zarządzania przez pierwsze 12 miesięcy 

Tabela Opłat i Prowizji amIKE

Lp. Tytuł opłaty Wysokość opłaty
1. opłata za zarządzanie  
 

OCHRONA

0,5% (min. 0,4%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
lub obniżenie opłaty przez pierwsze 12 miesięcy3
 

DEKADA

2,5% (min. 1,5%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
lub obniżenie opłaty przez pierwsze 12 miesięcy3
 

RÓWNOWAGA

2,7% (min. 1,7%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
lub obniżenie opłaty przez pierwsze 12 miesięcy3
 

DYNAMIKA

2,9% (min. 1,9%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
lub obniżenie opłaty przez pierwsze 12 miesięcy3
2. otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 0 PLN
3. prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego  0 PLN
4. zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 0 PLN
5. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub nie będących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW lub NewConnect z wyłączeniem obligacji 0.30% wartości zlecenia 
6. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji na rynku międzybankowym i w ofercie pierwotnej   0.05% wartości zlecenia 
7. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji notowanych na GPW 0.10% wartości zlecenia 
8. wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy klienta (prowadzony przez DM BOŚ S.A., lub inny rachunek bankowy prowadzony w Polsce), za granicą (refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM) od 5.000 PLN – bezpłatnie,
do 5.000 PLN – 3 PLN

Tabela stanowi wyciąg najważniejszych pobieranych opłat za zarządzanie portfelem, a wszystkie opłaty i prowizje zostały wskazane w Tabela Opłat i Prowizji za zarządzanie oraz Tabela opłat i prowizji maklerskich DZA.

Opłata za zarządzanie będzie pobierana z dołu, proporcjonalnie, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego.

  1. Opłata za Zarządzanie spada wraz z okresem inwestowania. Wartość min. - opłata po 10 latach kalendarzowych od zawarcia umowy o zarządzanie portfelem (dla IKE/IKZE).
  2. Promocyjne zwolnienie z opłaty przysługuje Klientom, którzy zawrą Umowę o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dla IKE/IKZE) i będzie obowiązywało przez okres pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia ww. umowy.
  3. Obniżenie opłat za zarządzanie portfelami IKE/IKZE o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji, przez okres pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem dla IKE/IKZE. Klient może wybrać tylko jedną opcję: zwolnienie z opłaty przez 3 miesiące kalendarzowe lub obniżenie opłaty przez 12 miesięcy kalendarzowych. Zwolnienie z opłaty lub zmniejszenie opłaty, o której mowa powyżej przysługuje Klientom, którzy do dnia 31 grudnia 2020 roku zawrą Umowę o zarządzanie portfelem dla IKE/IKZE.
DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Kalku... Dowiedz się więcej
1/1