Opłaty i dokumenty

Zapoznaj się z aktualnymi dokumentami i sprawdź z jakimi opłatami wiąże się inwestowanie.

Unikatowy model opłat

Opłata za zarządzanie spada wraz z wydłużeniem okresu zarządzania. Możesz obniżyć swoją opłatę nawet o 1% dla strategii akcyjnych i 0,1% dla strategii Ochrona.

schemat modelu prowizyjnego amike

Promocja amIKE

Wypróbuj bez opłat przez pierwsze 3 miesiące lub obniż koszty zarządzania przez pierwsze 12 miesięcy 

Tabela Opłat i Prowizji amIKE

Poniższa Tabela stanowi wyciąg wybranych opłat pobieranych za zarządzanie portfelem, a wszystkie opłaty i prowizje zostały wskazane w Tabela Opłat i Prowizji za zarządzanie oraz Tabela opłat i prowizji maklerskich DZA.

Lp. Tytuł opłaty Wysokość opłaty
1. opłata za zarządzanie  
 

OCHRONA

0,5% (min. 0,4%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
lub obniżenie opłaty przez pierwsze 12 miesięcy3
 

DEKADA

2,5% (min. 1,5%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
lub obniżenie opłaty przez pierwsze 12 miesięcy3
 

RÓWNOWAGA

2,7% (min. 1,7%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
lub obniżenie opłaty przez pierwsze 12 miesięcy3
 

DYNAMIKA

2,9% (min. 1,9%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
lub obniżenie opłaty przez pierwsze 12 miesięcy3
2. otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 0 PLN
3. prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego  0 PLN
4. zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 0 PLN
5. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub nie będących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW lub NewConnect z wyłączeniem obligacji 0.30% wartości zlecenia 
6. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji na rynku międzybankowym i w ofercie pierwotnej   0.05% wartości zlecenia 
7. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji notowanych na GPW 0.10% wartości zlecenia 
8. wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy klienta (prowadzony przez DM BOŚ S.A., lub inny rachunek bankowy prowadzony w Polsce), za granicą (refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM) od 5.000 PLN – bezpłatnie,
do 5.000 PLN – 3 PLN

Opłata za zarządzanie będzie pobierana z dołu, proporcjonalnie, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego.

  1. Opłata za Zarządzanie spada wraz z okresem inwestowania. Wartość min. - opłata po 10 latach kalendarzowych od zawarcia umowy o zarządzanie portfelem (dla IKE/IKZE).
  2. Promocyjne zwolnienie z opłaty przysługuje Klientom, którzy zawrą Umowę o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dla IKE/IKZE) i będzie obowiązywało przez okres pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia ww. umowy.
  3. Obniżenie opłat za zarządzanie portfelami IKE/IKZE o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji, przez okres pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem dla IKE/IKZE. Klient może wybrać tylko jedną opcję: zwolnienie z opłaty przez 3 miesiące kalendarzowe lub obniżenie opłaty przez 12 miesięcy kalendarzowych. Zwolnienie z opłaty lub zmniejszenie opłaty, o której mowa powyżej przysługuje Klientom, którzy do dnia 31 grudnia 2023 roku zawrą Umowę o zarządzanie portfelem dla IKE/IKZE.

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Kalkulacje zamieszczone powyżej odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. DM BOŚ informuje, iż wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zamieszczone powyżej stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 200 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

1/1