Strategie amIKE

Wybieraj spośród czterech strategii o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego i różnym sugerowanym horyzoncie inwestycyjnym.

Ochrona

Ochrona kapitału

Konstrukcja

 • Aktywa inwestowane są w dłużne instrumenty finansowe.
 • Benchmarkiem dla tej strategii jest WIBID6M.
 • Do kwoty 1 000 zł w portfelu jest tylko gotówka, a aktywa nie są inwestowane w żadne instrumenty finansowe.

Ryzyko

Niski stopień ryzyka związany głównie ze zmiennością stóp procentowych oraz wiarygodnością emitentów dłużnych instrumentów finansowych.

diagram 100 procent

Dekada

Długoterminowy wzrost wartości kapitału

Konstrukcja

 • Większość aktywów inwestowana jest w dłużne instrumenty finansowe, również w akcje. Procentowy udział akcji (max. 30%) i instrumentów dłużnych może ulegać zmianie.
 • Benchmarkiem dla tej strategii jest 20% WIG i 80% WIBID6M.
 • Do kwoty 10 000 zł aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią IKE/IKZE „OCHRONA”.

Ryzyko

Umiarkowany stopień ryzyka związany głównie z podwyższoną zmiennością cen akcji. Dłużne instrumenty finansowe w portfelu powodują obniżenie poziomu ryzyka związanego z wahaniami kursów akcji. 

Sugerowany horyzont inwestycyjny do 10 lat.

diagram 70 na 30 procent

Równowaga

Długoterminowy wzrost wartości kapitału

Konstrukcja

 • Portfel zdywersyfikowany - dłużne instrumenty finansowe oraz akcje. Zmianie ulega procentowy udział akcji (max. 50%) i dłużnych instrumentów finansowych.
 • Benchmarkiem dla tej strategii jest 40% WIG i 60% WIBID6M.
 • Do kwoty 10 000 zł aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią IKE/IKZE „OCHRONA”.

Ryzyko

Umiarkowany stopień ryzyka związany głównie z podwyższoną zmiennością cen akcji. obecność dłużnych instrumentów finansowych w portfelu powoduje obniżenie poziomu ryzyka związanego z wahaniami kursów akcji.

Sugerowany horyzont inwestycyjny od 10 do 20 lat.

diagram 50 na 50 procent

Dynamika

Długoterminowy wzrost wartości kapitału

Konstrukcja

 • Portfel podzielony pomiędzy dłużne instrumenty finansowe oraz akcje. Zmianie ulega procentowy udział akcji (max. 70%) i dłużnych instrumentów finansowych.
 • Benchmarkiem dla tej strategii jest 60% WIG i 40% WIBID6M.
 • Do kwoty 10 000 zł aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią IKE/IKZE „OCHRONA”.

Ryzyko

Średni stopień ryzyka związany przede wszystkim ze zmiennością cen akcji oraz wahaniami ogólnej koniunktury giełdowej.

Sugerowany horyzont inwestycyjny powyżej 20 lat.

diagram 30 na 70 procent
Szczegółowy opis strategii inwestycyjnych i ryzyka inwestycyjnego został wskazany w dokumentach: „Strategie inwestycyjne realizowane przez DM BOŚ w ramach Zarządzania Portfelem” i „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM... Dowiedz się więcej
1/1