Strategie amIKE

Wybieraj spośród czterech strategii o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego i różnym sugerowanym horyzoncie inwestycyjnym.

Ochrona

Ochrona kapitału

Konstrukcja

 • Aktywa inwestowane są w dłużne instrumenty finansowe.
 • Benchmarkiem dla tej strategii jest WIBID6M.
 • Do kwoty 1 000 zł w portfelu jest tylko gotówka, a aktywa nie są inwestowane w żadne instrumenty finansowe.

Ryzyko

Niski stopień ryzyka związany głównie ze zmiennością stóp procentowych oraz wiarygodnością emitentów dłużnych instrumentów finansowych.

diagram 100 procent

Dekada

Długoterminowy wzrost wartości kapitału

Konstrukcja

 • Większość aktywów inwestowana jest w dłużne instrumenty finansowe, również w akcje. Procentowy udział akcji (max. 30%) i instrumentów dłużnych może ulegać zmianie.
 • Benchmarkiem dla tej strategii jest 20% WIG i 80% WIBID6M.
 • Do kwoty 10 000 zł aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią IKE/IKZE „OCHRONA”.

Ryzyko

Umiarkowany stopień ryzyka związany głównie z podwyższoną zmiennością cen akcji. Dłużne instrumenty finansowe w portfelu powodują obniżenie poziomu ryzyka związanego z wahaniami kursów akcji. 

Sugerowany horyzont inwestycyjny do 10 lat.

diagram 70 na 30 procent

Równowaga

Długoterminowy wzrost wartości kapitału

Konstrukcja

 • Portfel zdywersyfikowany - dłużne instrumenty finansowe oraz akcje. Zmianie ulega procentowy udział akcji (max. 50%) i dłużnych instrumentów finansowych.
 • Benchmarkiem dla tej strategii jest 40% WIG i 60% WIBID6M.
 • Do kwoty 10 000 zł aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią IKE/IKZE „OCHRONA”.

Ryzyko

Umiarkowany stopień ryzyka związany głównie z podwyższoną zmiennością cen akcji. obecność dłużnych instrumentów finansowych w portfelu powoduje obniżenie poziomu ryzyka związanego z wahaniami kursów akcji.

Sugerowany horyzont inwestycyjny od 10 do 20 lat.

diagram 50 na 50 procent

Dynamika

Długoterminowy wzrost wartości kapitału

Konstrukcja

 • Portfel podzielony pomiędzy dłużne instrumenty finansowe oraz akcje. Zmianie ulega procentowy udział akcji (max. 70%) i dłużnych instrumentów finansowych.
 • Benchmarkiem dla tej strategii jest 60% WIG i 40% WIBID6M.
 • Do kwoty 10 000 zł aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią IKE/IKZE „OCHRONA”.

Ryzyko

Średni stopień ryzyka związany przede wszystkim ze zmiennością cen akcji oraz wahaniami ogólnej koniunktury giełdowej.

Sugerowany horyzont inwestycyjny powyżej 20 lat.

diagram 30 na 70 procent

Szczegółowy opis strategii inwestycyjnych i ryzyka inwestycyjnego został wskazany w dokumentach: „Strategie inwestycyjne realizowane przez DM BOŚ w ramach Zarządzania Portfelem” i „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta”, przekazywanych klientom przed zawarciem „Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz dostępnych na stronie internetowej bossa.pl.  

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zamieszczone powyżej stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.  

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 200 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości. 

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl)

1/1