Strategie inwestycyjne

Zespół ekspertów Departamentu Zarządzania Aktywami przygotował dla swoich Klientów bogatą ofertę inwestycyjną, ściśle dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego inwestora. Naszym celem jest zarządzanie aktywami w sposób, który zapewni naszym Klientom osiągnięcie wysokiego wzrostu wartości przy zminimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego.

Portfel Bezpieczny

Strategia polecana jest osobom poszukującym bezpiecznej inwestycji, zapewniającej ochronę i powiększenie kapitału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia płynności. Polecany jest inwestorom, którzy chcą zainwestować swoje aktywa na okres do 1 roku.

  klasa aktywów  dopuszczalny udział
akcje 0%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 100%
 • Niski stopień ryzyka związany głównie ze zmiennością stóp procentowych oraz wiarygodnością emitentów dłużnych instrumentów finansowych,
 • aktywa lokowane w większości w obligacje Skarbu Państwa oraz w bony skarbowe.

Portfel Stabilnego Wzrostu

Strategia polecana jest osobom, które oczekują wyższej stopy zwrotu niż w przypadku Portfela Bezpiecznego i jednocześnie akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z lokowaniem części aktywów w akcje. Portfel przeznaczony dla inwestorów, których horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 1 rok.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje 20% - 50%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 50% - 80%
 • Umiarkowany stopień ryzyka związany głównie z podwyższoną zmiennością cen akcji. Obecność dłużnych instrumentów finansowych w Portfelu powoduje obniżenie poziomu ryzyka związanego z wahaniami kursów akcji,
 • większość w bezpieczne papiery wartościowe: obligacje i bony skarbowe, jednak strategia dopuszcza lokowanie części aktywów w akcje.

Portfel Równowaga

Strategia przeznaczona jest dla osób oczekujących większych zysków osiąganych w długim okresie. Portfel przeznaczony jest dla inwestorów, których horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 2 lata.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje 30%-70%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 30%-70%
 • Średni stopień ryzyka związany głównie z podwyższoną zmiennością cen akcji. Obecność dłużnych instrumentów finansowych w Portfelu powoduje obniżenie poziomu ryzyka związanego z wahaniami kursów akcji,
 • portfel inwestycyjny zawiera obligacje i bony skarbowe oraz akcje spółek giełdowyc.

 

Portfel Aktywnej Alokacji

Strategia jest przeznaczona dla osób oczekujących wyższej stopy zwrotu niż lokaty bankowe i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko związane ze zwiększoną obrotowością portfela i inwestycjami w akcje.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje 0%-100%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 0%-100%
 • Średni stopień ryzyka, związany głównie ze zmiennością cen akcji i ryzykiem alokacji aktywów w czasie,
 • w skład portfela wchodzą akcje spółek giełdowych, instrumenty pochodne oraz dłużne papiery wartościowe.

Portfel Akcyjny

Strategia ta przeznaczona jest dla osób. które oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje a także liczą się z dużymi wahaniami wartości portfela szczególnie w krótkim okresie. Horyzont inwestycyjny dla tej strategii to co najmniej 3 lata.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje 70%-100%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 0%-30%
 • Wysoki stopień ryzyka związany przede wszystkim ze zmiennością cen akcji oraz wahaniami ogólnej koniunktury giełdowej,
 • w ramach tej strategii całość środków inwestora może być zainwestowana w akcje spółek giełdowych.

Portfel Małych i Średnich Spółek

Strategia ta przeznaczona jest dla dynamicznych inwestorów, oczekujących wysokich zysków i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycjami w akcje spółek o małej lub średniej wielkości, takie jak: ryzyko płynności i specyficzne ryzyk spółki.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje 70%-100%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 0%-30%
 • Wysoki stopień ryzyka związany przede wszystkim ze zmiennością cen akcji oraz wahaniami ogólnej koniunktury giełdowej,
 • całość portfela może być zainwestowana w akcje.

Portfel Zysk Absolutny

Celem strategii inwestycyjnej jest uzyskiwanie zysku powyżej rentowności bonów skarbowych bez względu na trend panujący na rynkach finansowych. Udział poszczególnych aktywów jest zależny od perspektyw rynku akcji oraz oczekiwanych stóp zwrotu na rynku instrumentów dłużnych.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje -100% +150%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 0%-100%
 • Wysoki stopień ryzyka, związany głównie ze zmiennością cen akcji i instrumentów pochodnych oraz wahaniami ogólnej koniunktury giełdowej,
 • przedmiotem inwestycji mogą być akcje, obligacje, depozyty oraz kontrakty terminowe oparte na indeksach giełdowych, akcjach.

Portfel Indywidualny

Portfel Indywidualny budowany jest według szczególnych, specyficznych preferencji Klienta, który określa własne wymagania.

Wymagania dotyczące między innymi:

 • celu inwestowania,
 • horyzontu czasowego inwestycji,
 • stopnia akceptacji ryzyka,
 • płynności portfela,
 • struktury portfela  (w szczególności procentowych progów inwestycyjnych dla poszczególnych papierów wartościowych, kwotowych limitów zaangażowania itp.)

Szczegółowe informacje dotyczące strategii inwestycyjnych realizowanych przez DM BOŚ S.A. w ramach zarządzania portfelem określone zostały w Załączniku nr 1 do „Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” dostępnym w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/zarzadzanie/oplaty-i-dokumenty.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

1/1