Strategie inwestycyjne

Zespół ekspertów Departamentu Zarządzania Aktywami przygotował dla swoich Klientów bogatą ofertę inwestycyjną, ściśle dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego inwestora. Naszym celem jest zarządzanie aktywami w sposób, który zapewni naszym Klientom osiągnięcie wysokiego wzrostu wartości przy zminimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego.

Portfel Bezpieczny

Strategia polecana jest osobom poszukującym bezpiecznej inwestycji, zapewniającej ochronę i powiększenie kapitału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia płynności. Polecany jest inwestorom, którzy chcą zainwestować swoje aktywa na okres do 1 roku.

  klasa aktywów  dopuszczalny udział
akcje 0%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 100%
 • bardzo niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • aktywa lokowane w większości w obligacje Skarbu Państwa oraz w bony skarbowe

Portfel Stabilnego Wzrostu

Strategia polecana jest osobom, które oczekują wyższej stopy zwrotu niż w przypadku Portfela Bezpiecznego i jednocześnie akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z lokowaniem części aktywów w akcje. Portfel przeznaczony dla inwestorów, których horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 1 rok.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje 20% - 50%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 50% - 80%
 • umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego
 • większość w bezpieczne papiery wartościowe: obligacje i bony skarbowe, jednak strategia dopuszcza lokowanie części aktywów w akcje

Portfel Zrównoważony

Strategia przeznaczona jest dla osób oczekujących większych zysków osiąganych w długim okresie. Portfel przeznaczony jest dla inwestorów, których horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 2 lata.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje 30%-70%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 30%-70%
 • średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • portfel inwestycyjny zawiera obligacje i bony skarbowe oraz akcje spółek giełdowych

 

Portfel Aktywnej Alokacji

Strategia jest przeznaczona dla osób oczekujących wyższej stopy zwrotu niż lokaty bankowe i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko związane ze zwiększoną obrotowością portfela i inwestycjami w akcje.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje 0%-100%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 0%-100%
 • średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • w skład portfela wchodzą akcje spółek giełdowych, instrumenty pochodne oraz dłużne papiery wartościowe

Portfel Akcyjny

Strategia ta przeznaczona jest dla osób. które oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje a także liczą się z dużymi wahaniami wartości portfela szczególnie w krótkim okresie. Horyzont inwestycyjny dla tej strategii to co najmniej 3 lata.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje 70%-100%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 0%-30%
 • wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
 • w ramach tej strategii całość środków inwestora może być zainwestowana w akcje spółek giełdowych

Portfel Małych i Średnich Spółek

Strategia ta przeznaczona jest dla dynamicznych inwestorów, oczekujących wysokich zysków i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycjami w akcje spółek o małej lub średniej wielkości, takie jak: ryzyko płynności i specyficzne ryzyk spółki.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje 70%-100%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 0%-30%
 • wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
 • całość portfela inwestowana jest w akcje

Portfel Zysk Absolutny

Celem strategii inwestycyjnej jest uzyskiwanie zysku powyżej rentowności bonów skarbowych bez względu na trend panujący na rynkach finansowych. Udział poszczególnych aktywów jest zależny od perspektyw rynku akcji oraz oczekiwanych stóp zwrotu na rynku instrumentów dłużnych.

klasa aktywów dopuszczalny udział
akcje -100% +150%
instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 0%-100%
 • wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
 • przedmiotem inwestycji mogą być akcje, obligacje, depozyty oraz kontrakty terminowe oparte na indeksach giełdowych, akcjach

Portfel Indywidualny

Portfel Indywidualny budowany jest według szczególnych, specyficznych preferencji Klienta, który określa własne wymagania.

Wymagania dotyczące między innymi:

 • celu inwestowania,
 • horyzontu czasowego inwestycji,
 • stopnia akceptacji ryzyka,
 • płynności portfela,
 • struktury portfela  (w szczególności procentowych progów inwestycyjnych dla poszczególnych papierów wartościowych, kwotowych limitów zaangażowania itp.)
1/1