Rejestr akcjonariuszy

Na mocy nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych z sierpnia 2019 r. wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych.

Zgodnie z postanowieniami ustawy 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a z praw wynikających z posiadanych akcji będą mogły korzystać wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy. Akcje w formie papierowej będą jedynie dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy, a nie jak dotychczas, dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza. 

W konsekwencji wprowadzanych zmian rok 2020 r. zapowiada się rokiem wytężonej pracy i  intensywnych przygotowań wszystkich spółek zobowiązanych ustawą w zakresie zdematerializowania swoich akcji we właściwych rejestrach akcjonariuszy.

Dematerializacja akcji

W myśl nowelizacji KSH, akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane albo w:

  • w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy,

lub

  • w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 

Akcje jednej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i KDPW, a co za tym idzie spółki akcyjne mające choć jedną akcję zarejestrowaną w KDPW, czyli na pewno wszystkie spółki publiczne będą musiały w 2020 r. zarejestrować w KDPW pozostałe niezarejestrowane dotychczas akcje. Do tego spółki będą potrzebowały pośrednika rejestracyjnego.

Prowadź Rejestr w DM BOŚ

Skorzystaj z 25 lat doświadczenia na rynku kapitałowym!

Spółki akcyjne, które dotychczas nie miały akcji zarejestrowanych w KDPW, będą musiały wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy. Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 

Rejestr akcjonariuszy

  • Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez dom maklerski w formie elektronicznej.
  • Wpis w Rejestrze Akcjonariuszy dokonywany będzie na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu. Winien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Prowadzący Rejestr winien niezwłocznie poinformować o wpisie spółkę oraz osobę żądającą wpisu.
  • Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie weryfikował treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Nie ma natomiast obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
  • Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i pozostałych akcjonariuszy, i podmioty te mogą żądać informacji z rejestru.
  • Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. – jest to odpowiednik świadectwa depozytowego.
  • Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, czyli dywidendy, spółka wykona za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej. 

Ważne daty

Przygotowania do wypełnienia obowiązku dematerializacji akcji należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem. Poniżej w skrócie istotne, z punkty widzenia spółki daty.

01.01.2020 r. wejście w życie obowiązku posiadania strony www służącej do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy

30.09.2020 r. maksymalny termin na wybór (uchwałą walnego zgromadzenia) podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

30.09.2020 r. maksymalny termin na pierwsze (z pięciu) wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie zwrotu posiadanych akcji

31.01.2021 r. maksymalny termin na ostatnie wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie zwrotu posiadanych akcji

01.03.2021 r. utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej (zachowanie wyłącznie mocy dowodowej w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych)

01.01.2026 r. utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1