New Connect kierowany jest do spółek "innowacyjnych", które mają ciekawy pomysł biznesowy i szukają środków na jego sfinansowanie. Główne zalety nowego rynku to prostsze warunki wprowadzenia spółki do obrotu, minimalne wymogi informacyjne oraz niskie koszty debiutu. Dla inwestorów jest to możliwość inwestowania w akcje dające perspektywy ponadprzeciętnych zysków.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zwiększone ryzyko inwestowania w akcje z nowego rynku. Główne czynniki tego ryzyka to przede wszystkim:

 • krótki okres działalności firmy i brak ustabilizowanej pozycji na rynku co znacząco zwiększa ryzyko bankructwa,
 • ograniczona płynność akcji może utrudniać "wyjście" z inwestycji,
 • większa zmienność w porównaniu do podobnych spółek notowanych na GPW,
 • mniejsze rozdrobnienie akcjonariatu, akcje skupione wśród mniejszej ilości inwestorów.

W porównaniu do GPW: możliwość uzyskania większych zysków, większe ryzyko inwestycyjne.

Inwestowanie na NewConnect w DM BOŚ

Inwestowanie na nowym rynku możliwe jest na zwykłym rachunku internetowym przeznaczonym do kupna akcji na GPW, na podstawie standardowej umowy świadczenia usług brokerskich. Dotychczasowi klienci DM BOŚ nie muszą podpisywać dodatkowych dokumentów. Zlecenia na NewConnect można składać przez internet poprzez zakładkę [Zlecenia -> NewConnect]. Prowizja od zleceń internetowych jest taka sama jak w przypadku GPW tzn. 0,38% (min. 5 PLN) od wartości zrealizowanego zlecenia. Za zlecenia złożone osobiście lub telefonicznie DM BOŚ pobiera prowizję 0,95% (min. 5 PLN). Bieżące notowania spółek można obserwować w programie NOL3, w zapasowej aplikacji Notowania 3 firmy Statica oraz w Migawkach.

Jeśli nie masz jeszcze rachunku w DM BOŚ - zapraszamy do otwarcia

Obowiązki informacyjne

W porównaniu z rynkiem regulowanym spółki notowane na New Connect mają mniejsze obowiązki informacyjne. Nie ma wymogu składania raportów kwartalnych a raport półroczny, zawierający jedynie wybrane informacje, nie musi być badany przez audytora. Ponadto emitenci mają możliwość wyboru standardów rachunkowości (możliwość stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości lub standardów krajowych).

Obowiązkowe pozostają raporty bieżące (jednak w węższym zakresie niż w przypadku rynku regulowanego) oraz zaudytowane raporty roczne. Spółki powinny przestrzegać zasad corporate governance stworzonych z uwzględnieniem specyfiki notowanych podmiotów i rynku New Connect.

W porównaniu do GPW: mniejsze wymagania dotyczące raportów okresowych, mniejszy zakres raportów bieżących.

Wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Warunkiem notowania akcji na rynku New Connect jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego. Emitent będzie mógł oferować akcje w drodze:

 • oferty prywatnej (private placement) - kierowanej do najwyżej 99 podmiotów, inwestorów instytucjonalnych lub prywatnych. Dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez autoryzowanego doradcę. Okres przygotowania od decyzji o wejściu na rynek do pierwszego notowania może trwać jedynie 2-3 miesiące
 • oferty publicznej do wartości 2,5 mln EUR - rolę dokumentu dopuszczeniowego może pełnić memorandum informacyjne podlegające kontroli Komisji Nadzoru Finansowego
 • oferty publicznej - w tym przypadku istnieje konieczność sporządzenia prospektu emisyjnego i zatwierdzenia go przez KNF

Oferta prywatna (private placement) polega na proponowaniu nabycia papierów wartościowych nie więcej niż 99 potencjalnym inwestorom. Ponieważ oferta prywatna kierowana jest do ograniczonej ilości inwestorów, nie ma możliwości reklamowania jej w mediach. Nie ma konieczności sporządzania prospektu emisyjnego i zatwierdzania go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wśród potencjalnych inwestorów mogą znaleźć się fundusze inwestycyjne, fundusze typu venture capital, inwestorzy prywatni i inni inwestorzy o wysokiej akceptacji ryzyka.

W porównaniu do GPW: możliwość wyboru między ofertą publiczną i ofertą prywatną; spółki wchodzące na rynek regulowany muszą zrobić to w drodze oferty publicznej.

Rola autoryzowanego doradcy

Spółka zainteresowana emisją akcji w ramach oferty publicznej będzie współpracować m. in. z firmą inwestycyjną oraz biegłym rewidentem (tak jak w przypadku emisji na rynku regulowanym). Żeby wejść na rynek New Connect przez przeprowadzenie oferty prywatnej spółka będzie współpracować z tzw. autoryzowanym doradcą.

Autoryzowanym doradcą może być firma inwestycyjna lub inny podmiot wpisany na listę autoryzowanych doradców (lista dostępna jest na stronie NewConnect). Wpis na tę listę następuje wyłącznie za zgodą GPW.

Rolą doradcy jest pomoc emitentowi w sporządzeniu dokumentu dopuszczeniowego a następnie jego zatwierdzenie.

Zadania autoryzowanego doradcy to przede wszystkim:

 • zbadanie dokumentu informacyjnego pod względem zgodności z regulaminem ASO
 • sprawdzenie, czy spełnione są warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu
 • złożenie oświadczenia, że dokument informacyjny spełnia wymagania regulaminu, a informacje w nim zawarte są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym

Ponadto przez okres co najmniej 1 roku od dnia debiutu spółki na rynku zadaniem doradcy jest współpraca z emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i prowadzenie doradztwa w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta w alternatywnym systemie obrotu.

W porównaniu do GPW: konieczność współpracy z autoryzowanym doradcą; spółki wchodzące na rynek regulowany GPW mają obowiązek współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i z firmą inwestycyjną (oferującym).

Systemy notowań i harmonogram sesji

Spółki będą mogły być notowane w 2 systemach: rynku kierowanym zleceniami (z udziałem animatora rynku) oraz rynku kierowanym cenami (z udziałem market maklera).

Na rynku kierowanym zleceniami kursy transakcji kształtowane są przez limity cen określone w zleceniach kupujących i sprzedających dany instrument finansowy. Zlecenia składane przez inwestorów trafiają do arkusza zleceń, do którego dostęp mają wszyscy uczestnicy rynku.

Rynek kierowany zleceniami daje możliwość wyboru między notowaniami ciągłymi a notowaniami w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami.

Rynek kierowany cenami charakteryzuje się tym, że jego uczestnicy nie zawierają transakcji bezpośrednio między sobą ale poprzez market maklera. W tym przypadku tabela ofert przedstawia wyłącznie oferty market maklera, który pełni rolę pośrednika kupującego papiery po niższej cenie i odsprzedającego je po cenie wyższej, zarabiając na różnicy cen. Należy zwrócić uwagę, że market maker może zdecydować się zawrzeć transakcję po cenie innej od tej widocznej w tabeli.

Harmonogram sesji - system notowań ciągłych

Przed otwarciem

8:00 - 9:00

Otwarcie (fixing)

9:00

Notowania ciągłe

9:00 - 17:20

Przed zamknięciem

17:20 - 17:30

Zamknięcie (fixing)

17:30

Dogrywka

17:30 - 17:35

Przed otwarciem 8:00 - 9:00
Otwarcie (fixing) 9:00
Notowania ciągłe 9:00 - 17:20
Przed zamknięciem 17:20 - 17:30
Zamknięcie (fixing) 17:30
Dogrywka 17:30 - 17:35

Harmonogram sesji - system notowań jednolitych

Przed otwarciem

8:00 - 11:00

Otwarcie (1. fixing)

11:00

Dogrywka

11:00 - 11:30

Przed otwarciem

11:30 - 15:00

Otwarcie (2. fixing)

15:00

Dogrywka

15:00 - 15:30

Przed otwarciem

15:30 - 17:35

Przed otwarciem 8:00 - 11:00
Otwarcie (1. fixing) 11:00
Dogrywka 11:00 - 11:30
Przed otwarciem 11:30 - 15:00
Otwarcie (2. fixing) 15:00
Dogrywka 15:00 - 15:30
Przed otwarciem 15:30 - 17:35

Harmonogram obrotu na rynku kierowanym cenami

Notowania ciągłe

9:30 - 17:10

Notowania ciągłe 9:30 - 17:10

Krok notowań spółek z NewConnect wyznaczany podobnie jak dla spółek na GPW z dokładnością do 0,0001 PLN.

Szczegółowe informacje na temat kroków notowań.

Widełki wynoszą 20% licząc od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do 44%, nie obowiązują widełki dynamiczne.

Współpraca z animatorem rynku lub market maklerem

W okresie notowań, przez okres co najmniej 2 lat, emitent współpracuje z animatorem rynku, którego zadaniem jest poprawa płynności instrumentów notowanych na rynku kierowanym zleceniami. Alternatywą dla animatora jest market maker, który te same obowiązki wykonuje na rynku kierowanym cenami. Decyzja o wyborze pomiędzy animatorem rynku a market maklerem zależy od wyboru spółki odnośnie systemu notowań.

W porównaniu do GPW: obowiązek współpracy z animatorem lub market maklerem (w przypadku rynku regulowanego GPW płynność spółki może poprawiać animator emitenta na podstawie umowy ze spółką lub animator rynku po podpisaniu umowy z GPW).

Rodzaje zleceń

Rynek kierowany zleceniami daje możliwość korzystania ze wszystkich rodzajów zleceń dostępnych w systemie UTP. Stosowanie i łączenie dodatkowych warunków wykonania lub oznaczeń ważności zleceń maklerskich powinno być zgodne z zestawieniem ich rodzajów.

Na rynku kierowanym cenami inwestorzy mogą korzystać wyłącznie ze zleceń z limitem ceny oraz warunkiem "ważne do pierwszego wykonania" ("wykonaj i anuluj"). Jeśli w momencie składania zlecenia nie ma ofert przeciwstawnych z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji, zlecenie traci ważność.

Opracowano na podstawie: www.newconnect.pl

Zlecenia Wmin

 • realizowane w całości lub, jeśli to niemożliwe, częściowo co najmniej w określonej przez inwestora minimalnej ilości
 • system odrzuci zlecenie, jeśli po przeciwnej stronie w arkuszu nie będzie zleceń pozwalających zrealizować zlecenie w określonej, minimalnej wielkości
 • jeżeli nie zostanie zrealizowane całe zlecenie, a jedynie jego minimalna ilość, pozostała niezrealizowana część zlecenia pozostanie w arkuszu, ale już bez warunku wykonania minimalnej wielkości

Przykład 1

W karnecie oczekują 2 zlecenia sprzedaży na: 20 sztuk z limitem 33 oraz 25 sztuk z limitem 34.
Napływa zlecenie kupna 80 sztuk z limitem 34 i warunkiem minimalnej wielkości wykonania 50.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

80 (Wmin,50)

34

Sprzedaż

Ilość

Kurs

33

34

Sprzedaż

Ilość

Kurs

20

25

  Ilość Kurs
Kupno 80 (Wmin,50) 34
Sprzedaż 33 34
Sprzedaż 20 25

Realizacja: zlecenie musiało być wykonane w minimalnej ilości 50 sztuk. Nie może jednak zostać zrealizowane, ponieważ po stronie sprzedaży skumulowana ilość akcji do realizacji po 34 wynosi jedynie 45 sztuk. Zlecenie zostanie odrzucone przez system.

Przykład 2

W karnecie oczekują 2 zlecenia sprzedaży na: 20 sztuk z limitem 33 oraz 25 sztuk z limitem 34.
Napływa zlecenie kupna 80 sztuk z limitem 34 i warunkiem minimalnej wielkości wykonania 40.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

80 (Wmin,40)

34

Sprzedaż

Ilość

Kurs

33

20

Sprzedaż

Ilość

Kurs

34

25

  Ilość Kurs
Kupno 80 (Wmin,40) 34
Sprzedaż 33 20
Sprzedaż 34 25

Realizacja: zostają zawarte transakcje na: 20 sztuk po 33 oraz 25 sztuk po 34. Zlecenie zostało wykonane na 45 sztuk, w tym spełniony został minimalny warunek wykonania 40 sztuk.

Po transakcji pozostanie w arkuszu zlecenie kupna na 35 sztuk z limitem 34.

Notowania akcji na rynku NewConnect.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1