ETF na WIG20

Indeks WIG20, obejmujący dwadzieścia największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie jest najczęściej obserwowanym i analizowanym indeksem. Jego popularność zwiększa również obecność kontraktów terminowych na ten indeks. O ile jednak kontrakty są instrumentem przeznaczonym raczej dla doświadczonych uczestników rynku, o tyle fundusze odzwierciedlające zmiany indeksu kierowane są do znacznie szerszego grona, w tym zupełnie początkujących. Na GPW dostępne są fundusze typu ETF, których podstawą jest właśnie indeks WIG20: ETFW20L oraz BETAW20TR.

Indeks i dywidendy

ETFW20L to ETF zarządzany przez firmę Lyxor Asset Management notowany od 2010 roku, funkcjonuje jako fundusz zarejestrowany w Luxemburgu. BETAW20TR wprowadzony został do obrotu w 2019 roku. Zarządzającym funduszu jest AgioFunds TFI, zaś fundusz funkcjonuje jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i podlega polskim regulacjom.

Załóż rachunek online!

Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu.

Podstawą ETFW20L  był do końca 2018 roku indeks WIG20, zaś w przypadku BETAW20TR jest to indeks WIG20TR, czyli WIG20 Total return. Pierwszy z tych indeksów nie uwzględnia w swojej konstrukcji dywidend, zaś formuła drugiego powiększana jest o dywidendy wypłacane przez spółki wchodzące w skład indeksu. Różnice w przebiegu obu indeksów pokazuje wykres.

Zmiana wartości indeksu WIG20 (pomarańczowy) oraz WIG20TR (niebieski) od 2005 roku do 2019

etf20 wykres

 
Początkowo fundusz Lyxora wypłacał dywidendy jednorazowo na koniec roku, następnie zmienił politykę dotyczącą płaconych dywidend i stał się faktycznie odzwierciedleniem indeksu WIG20TR. W chwili obecnej można uznać, że oba fundusze mają jako podstawę ten sam indeks.

Replikacja portfela

W przypadku funduszu zarządzanego przez Lyxor do 10% aktywów stanowią tzw. swapy całkowitego dochodu i to one mają umożliwić naśladowanie zmian indeksu WIG20. Firma zarządzająca ETF nie musi zatem kupować akcji z WIG20 i nie może - kontraktów terminowych na WIG20. Jest jednak jeszcze druga strona swapa. Ten podmiot nie ma żadnych ograniczeń i dla zabezpieczenia swapa po swojej stronie może dowolnie kształtować politykę inwestycyjną. Można więc uznać, że ten ETF jest produktem syntetycznym. Zupełnie inaczej jest w przypadku BETAW20TR, który inwestuje bezpośrednio w akcje spółek wchodzących w skład indeksu. Akcje w nowym BETA ETF WIG20TR muszą stanowić przy tym minimum 75% wartości funduszu, resztę mogą dopełniać kontrakty terminowe na WIG20, co ułatwi zarządzanie całym portfelem.

Opłaty za zarządzanie

To co wyróżnia ETFy od klasycznych funduszy inwestycyjnych to niskie opłaty za zarządzanie. Szczególnie w takich przypadkach jak fundusze odzwierciedlające zachowanie indeksu, gdzie nie ma aktywnego zarządzania aktywami – zmiany w portfelu dokonywane są wyłącznie w momentach zmiany koszyka indeksu. W przypadku BETAW20TR maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 0,5% w skali roku, zaś dla ETFW20L 0,45%. W przypadku BETAW20TR w momencie startu opłata została obniżona do 0,4%.

Rynek wtórny

Oba fundusze notowane są na GPW w systemie notowań ciągłych. Odpowiednią płynność na GPW zapewniają animatorzy. Wystawiają oni swoje oferty kupna i sprzedaży, wspomagając płynność. Maksymalny spread w ofertach animatora nie może przekroczyć 1,5%, a minimalna wartość oferty kupna lub sprzedaży, wynosi po 400 tys. złotych. Animatorzy muszą utrzymywać oferty w arkuszu zleceń przez minimum 80% czasu trwania sesji giełdowej. Jeśli na rynku występuje duża zmienność, ETFy  mogą być przedmiotem daytradingu, podobnie jak zwykłe akcje czy kontrakty terminowe.

Zalety i ryzyka - podsumowanie

Do podstawowych zalet inwestowania w ETFy należą:

 • prostota i przejrzystość instrumentu
 • inwestowanie zgodne z zachowaniem indeksu, bez konieczności kupowania wszystkich 20 spółek
 • płynność
 • bieżąca wycena
 • silna korelacja z indeksem
 • niskie koszty transakcyjne
 • niewielki wymagany kapitał własny dla rozpoczęcia inwestycji
 • dodatkowa możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • możliwość zawierania transakcji na rachunku maklerskim IKE i IKZE
 • uczestniczenie w wypłacanej przez spółki dywidendzie

Podkreślając zalety, wspomnieć należy także o ryzykach wiążących się z tym instrumentem. Należą do nich:

 • ryzyko rynkowe - ceny akcji i indeksy nie zawsze idą w górę -  zdarzają się okresy, gdy wartość inwestycji może być niższa od wartość początkowej, brak dźwigni powoduje, iż jest ono ograniczone do początkowej kwoty inwestycji
 • ryzyko kontrahenta - fundusz ETFW20L może być narażony na ryzyko niewypłacalności kontrahentów, z którymi zawiera transakcje SWAP

Generalnie, ryzyko inwestowania w ETF WIG20 jest dużo mniejsze niż np. w kontrakty terminowe, gdyż nie występuje tutaj dźwignia finansowa.

Jeśli masz problem z wyborem konkretnych spółek, a wierzysz, że indeksy na GPW będą zyskiwać na wartości - kup sobie ETF na WIG20. Wartość twojej inwestycji będzie zmieniać się niemal dokładnie tak samo jak WIG20.

Załóż rachunek online!

Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu.


FAQ

Czy muszę otworzyć nowy rachunek lub podpisać jakaś nową umowę, aby kupić ETF WIG20?

 • Nie, ETFy zapisywane są na rachunku podstawowym, podobnie jak akcje

Jakie są zasady notowań i rozliczeń ETFW20L i BETAW20TR?

 • Jednostki ETF są w ciągłym obrocie w trakcie trwania sesji giełdowej. System notowań i rozliczeń jest taki sam jak dla akcji, czyli T+3

Czy ETFW20L i BETAW20TR umożliwia grę na spadki?

 • Nie, żaden z tych ETF-ów nie umożliwia zajmowania krótkiej pozycji

Czy można kupić ETF na rachunek maklerski IKE lub IKZE?

 • Tak, ETFW20L i BETAW20TR może być przedmiotem inwestycji na IKE oraz IKZE

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1