Certyfikaty emitowane przez fundusze zamknięte (FIZ)

  1. są zawsze papierami na okaziciela,
  2. mają zdematerializowaną formę,
  3. są niepodzielne,
  4. reprezentują jednakowe prawa majątkowe,
  5. podlegają obowiązkowo wprowadzeniu do publicznego obrotu.

Certyfikaty dopuszczone do obrotu publicznego są następnie wprowadzane do notowań na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym (BondSpot).

Odkupywanie certyfikatów musi następować z częstotliwością nie mniejszą niż raz w roku.
Fundusze zamknięte nie mają obowiązku odkupywania certyfikatów.

Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela notowane na giełdzie podlegają codziennej wycenie rynkowej na sesjach giełdowych. Innym sposobem wyceny jest cyklicznie dokonywanie jej przez emitenta. Częstotliwość wyceny określona jest w statucie (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) i wynika z oszacowania wartości instrumentów finansowych, w które zainwestował fundusz.

Notowania aktualnie dostępnych certyfikatów na GPW.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1