Indeks i dywidendy

BETAW20TR wprowadzony został do obrotu we wrześniu 2019 roku. Zarządzającym funduszu jest AgioFunds TFI, zaś fundusz funkcjonuje jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i podlega polskim regulacjom.

Podstawą  BETAM40TR jest MWIG40TR, czyli MWIG40 Total return. W odróżnieniu od indeksu mWIG40, Formuła funduszu powiększana jest o dywidendy wypłacane przez spółki wchodzące w skład indeksu. Różnice w przebiegu obu indeksów pokazuje wykres.

Zmiana wartości indeksu MWIG40TR (pomarańczowy) oraz MWIG40 (niebieski) od 2009 roku do 2019.

wykres beta etf mwig40tr

Replikacja portfela

Aktywa Funduszu lokowane są głównie w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40TR. Ponadto, w celu efektywnego zarządzania portfelem, Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o ile ich cena lub wartość zależy pośrednio lub bezpośrednio od ceny akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40TR.

Zgodnie z przyjętą polityką, akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40TR nie mogą stanowić mniej niż 75% łącznej ekspozycji na mWIG40TR. Maksymalny udział ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych w łącznej ekspozycji na mWIG40TR nie może przekroczyć 25%.

Opłaty za zarządzanie

To co wyróżnia ETF-y od klasycznych funduszy inwestycyjnych to niskie opłaty za zarządzanie. Szczególnie w takich przypadkach jak fundusze odzwierciedlające zachowanie indeksu, gdzie nie ma aktywnego zarządzania aktywami – zmiany w portfelu dokonywane są wyłącznie w momentach zmiany koszyka indeksu. W przypadku BETAM40TR maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 0,8% w skali roku.

Rynek wtórny

Odpowiednią płynność na GPW zapewniają animatorzy. Wystawiają oni swoje oferty kupna i sprzedaży, wspomagając płynność. Maksymalny spread w ofertach animatora nie może przekroczyć 1,5%, a minimalna wartość oferty kupna lub sprzedaży, wynosi po 400 tys. złotych. Animatorzy muszą utrzymywać oferty w arkuszu zleceń przez minimum 80% czasu trwania sesji giełdowej. Jeśli na rynku występuje duża zmienność, ETF-y  mogą być przedmiotem daytradingu, podobnie jak zwykłe akcje czy kontrakty terminowe.

Dodatkowo, specjalnie dla klientów DM BOŚ została obniżona prowizja za zakup jednostek na GPW – 0,1% min. 5 PLN (do 30.11.2019 r.)!

Zalety i ryzyka - podsumowanie

Do podstawowych zalet inwestowania w ETF-y należą:

 • prostota i przejrzystość instrumentu
 • inwestowanie zgodne z zachowaniem indeksu, bez konieczności kupowania wszystkich 40 spółek
 • płynność
 • bieżąca wycena
 • silna korelacja z indeksem
 • niskie koszty transakcyjne
 • niewielki wymagany kapitał własny dla rozpoczęcia inwestycji
 • dodatkowa możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • możliwość zawierania transakcji na rachunku maklerskim IKE i IKZE
 • uczestniczenie w wypłacanej przez spółki dywidendzie

Podkreślając zalety, wspomnieć należy także o ryzykach wiążących się z tym instrumentem.

Należą do nich:

 • ryzyko rynkowe - ceny akcji i indeksy nie zawsze idą w górę -  zdarzają się okresy, gdy wartość inwestycji może być niższa od wartość początkowej, brak dźwigni powoduje, iż jest ono ograniczone do początkowej kwoty inwestycji
 • ryzyko płynności – w przypadku akcji, które będą stanowić główny składnik portfela, ryzyko płynności może zmaterializować się w sytuacji dużej wartości Certyfikatów będących przedmiotem wykupu przypadających na jeden dzień lub w przypadku znaczącej zmiany struktury indeksu mWIG40.

Generalnie, ryzyko inwestowania w ETF MWIG40 jest dużo mniejsze niż np. w kontrakty terminowe, gdyż nie występuje tutaj dźwignia finansowa.

Jeśli masz problem z wyborem konkretnych spółek, a wierzysz, że indeksy na GPW będą zyskiwać na wartości - kup sobie ETF na mWIG40. Wartość twojej inwestycji będzie zmieniać się niemal dokładnie tak samo jak mWIG40.

FAQ

Czy muszę otworzyć nowy rachunek lub podpisać jakaś nową umowę, aby kupić ETF MWIG40?

 • Nie, ETF-y zapisywane są na rachunku podstawowym, podobnie jak akcje

Jakie są zasady notowań i rozliczeń BETAM40TR?

 • Jednostki ETF są w ciągłym obrocie w trakcie trwania sesji giełdowej. System notowań i rozliczeń jest taki sam jak dla akcji, czyli T+2

Czy ETF BETAM40TR umożliwia grę na spadki?

 • Nie, ten ETF nie umożliwia zajmowania krótkiej pozycji

Czy można kupić ETF na rachunek maklerski IKE lub IKZE?

 • Tak, BETAM40TR może być przedmiotem inwestycji na IKE oraz IKZE

Jaką prowizję zapłacę za transakcję zakupu/sprzedaży BETAM40TR na GPW?

 • Specjalnie dla naszych klientów prowizja ta wyniesie jedynie 0,1% min. 5 PLN (do 30.11.2019 r.)

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1