To na którym rynku notowany jest dany instrument zależy od jego płynności (decyzję podejmuje Zarząd Giełdy).

Akcje spółek mogą być przenoszone z jednego systemu notowań do drugiego. Z notowań ciągłych do jednolitych w przypadku znaczącego spadku płynności. Z notowań jednolitych do ciągłych, gdy ich obroty będą charakteryzowały się odpowiednią płynnością.

Kursy ustalane są na podstawie napływających zleceń kupna i sprzedaży, które kojarzone są w systemie giełdowym według określonych reguł.

W systemie notowań jednolitych notowane są:

  • akcje spółek o małej płynności
  • prawa poboru z akcji, które są notowane w tym systemie
  • prawa do akcji, które będą notowane w tym systemie
  • produkty strukturyzowane

Notowania ciągłe

W systemie notowań ciągłych zlecenia trafiające na giełdę są realizowane na bieżąco lub też oczekują w arkuszu na ofertę przeciwną. Wyjątkiem są procedury fixingu, które odbywają się na rozpoczęcie i zakończenie sesji. Notowania ciągłe rozpoczynają się ogłoszeniem kursu otwarcia, a kończą ogłoszeniem kursu zamknięcia.

ciagle

Notowania ciągłe - kontrakty terminowe

futures_v2

Faza - przed otwarciem

Przyjmowanie zleceń na otwarcie od inwestorów i wprowadzanie bezpośrednio do systemu giełdowego (Centralny arkusz zleceń). Transakcje nie są zawierane. Zlecenia istniejące w arkuszu zleceń mogą być w tej fazie modyfikowane oraz anulowane. Wraz z wprowadzeniem każdego nowego zlecenia kalkulowany jest teoretyczny kurs otwarcia podawany do publicznej wiadomości.

Można składać zlecenia: PKC, PCR, LIMIT, STOP Loss, STOP Limit.

Fixing na otwarciu - godz. 9:00

Zostaje wyznaczona cena otwarcia (kurs). Ceną otwarcia staje się ostatni znany teoretyczny kurs otwarcia. Zlecenia istniejące w arkuszu nie mogą być modyfikowane ani anulowane. Następuje realizacja zleceń wprowadzanych w fazie przed otwarciem. Nie są przyjmowane nowe zlecenia.

Faza - notowania ciągłe

Wprowadzane są zlecenia. W oparciu o przyjmowane na bieżąco zlecenia, zawierane są natychmiast transakcje, które mogą być zrealizowane. Zawarcie transakcji następuje po kursie równym limitowi najlepszego zlecenia oczekującego w arkuszu zleceń. Zlecenia istniejące w arkuszu zleceń mogą być modyfikowane i anulowane. Można składać zlecenia: PCR, PKC, PEG, LIMIT, STOP Loss, STOP Limit.

Faza - przed zamknięciem

Przyjmowanie zleceń kupna i sprzedaży na zamknięcie. Zlecenia nie są realizowane, brak transakcji. Po wprowadzeniu każdego kolejnego zlecenia podawany jest teoretyczny kurs zamknięcia. Można składać zlecenia: PCR, PKC, LIMIT, STOP Loss, STOP Limit.

Faza - Fixing na zamknięciu - godz. 17:00

Określenie kursu zamknięcia. Następuje realizacja zleceń wprowadzanych w fazie przed zamknięciem.

Faza - Dogrywka

Zlecenia są standardowo składane i realizowane po cenie równej kursowi zamknięcia (LIMIT). W przypadku braku ustalonego kursu zamknięcia LIMIT przyjęty na dogrywkę jest równy limitowi ostatniej znanej transakcji na rynku. W fazie dogrywki można anulować i modyfikować wcześniej złożone zlecenia.

Zasady ustalania kursu podczas notowań ciągłych.

Notowanie jednolite (podwójny fixing)

Notowania w systemie kursu jednolitego opierają się na procedurze tzw. fixingu, czyli wyznaczenia ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań. W przypadku notowań jednolitych z dwoma fixingami, a właśnie w tym systemie odbywa się notowanie części spółek na Giełdzie w Warszawie, procedura wyznaczania kursu i zawierania transakcji dokonywana jest dwukrotnie w ciągu dnia.

2fix.png

Faza - przed otwarciem

Przyjmowanie zleceń od inwestorów i wprowadzanie bezpośrednio do systemu giełdowego (Centralny arkusz zleceń). Transakcje nie są zawierane. Wraz z wprowadzeniem każdego nowego zlecenia kalkulowany jest teoretyczny kurs otwarcia podawany do publicznej wiadomości. Można składać zlecenia: PCR, PKC, PEG, LIMIT, STOP Loss, STOP Limit.

Wyznaczenie kursu jednolitego (pierwszy fixing) - godz. 11:00

W oparciu o przyjęte wcześniej zlecenia zostaje wyznaczony kurs po jakim dojdzie do zawarcia transakcji. Kursem tym jest ostatni znany teoretyczny kurs otwarcia z fazy przed otwarciem. Dla każdego papieru wartościowego i instrumentu finansowego wyznaczany jest osobny kurs.

Faza - dogrywka

Wszyscy mogą składać zlecenia po wyznaczonym na fixingu kursie (LIMIT).

Transakcje zawierane są na bieżąco, ale po jednakowej cenie (kursie).

Papiery w systemie notowań jednolitych po zakończeniu fazy dogrywki wchodzą ponownie w fazę przed otwarciem, potem interwencję, następnie o 15:00 ma miejsce drugie w ciągu dnia wyznaczenie kursu jednolitego dla wszystkich papierów wartościowych (drugi fixing).

Zasady ustalania kursu na fixingu.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1