UWAGA! Klienci DM BOŚ mają dostęp do szerszej gamy zleceń, niż standardowo dostępna na GPW. Zlecenia DDM+ pozwalają lepiej kontrolować zyski i straty, oszczędzają czas i automatyzują strategie inwestycyjne. 

Dowiedz się więcej o zaletach zleceń DDM+.

Zlecenia z limitem ceny

Zlecenia z limitem ceny to najpopularniejszy i najprostszy rodzaj zleceń. W przypadku zleceń kupna inwestor określa maksymalny limit do jakiego gotów jest nabyć akcje. W przypadku zleceń sprzedaży określa minimalny limit po jakim gotowy jest akcje sprzedać. 
Po przekroczeniu przez cenę rynkową limitu określonego w zleceniu oczekuje ono na realizację w systemie giełdowym, aż do momentu anulowania lub utraty ważności.
Limit w zleceniu może być modyfikowany jeśli zlecenie nie zostało zrealizowane i nie utraciło ważności.

Zlecenia Po Każdej Cenie - PKC

Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny. Jego realizacja odbywa się po najlepszych kursach z przeciwnej strony arkusza zleceń. PKC może być zrealizowane w kilku transakcjach po różnych cenach. Inwestor nie ma możliwości kontroli kursu transakcji
Zlecenie PKC napływające do arkusza jest zawsze realizowane w części mieszczącej się w ramach widełek dynamicznych i statycznych, natomiast część zlecenia wykraczająca poza widełki może zostać odrzucona, bądź przyjęta do arkusza w zależności od konfiguracji systemu.

 • zlecenie PKC można składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych
 • w chwili złożenia zlecenia po przeciwnej stronie arkusza nie musi oczekiwać zlecenie przeciwstawne
 • ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR
 • jest realizowane z najlepszymi aktualnie dostępnymi zleceniami po przeciwnej stronie arkusza i może być zrealizowane w kilku transakcjach po różnych cenach
 • inwestor nie ma możliwości kontroli kursu realizacji zlecenia
 • część zlecenia napływającego, mogąca zrealizować się w granicach widełek – zarówno dynamicznych, jak i statycznych jest zawsze realizowana. Pozostała część zlecenia, wykraczająca poza widełki w zależności od konfiguracji systemu może być przyjęta do arkusza lub odrzucona
 • niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu nadal jako PKC

W trakcie notowań ciągłych zlecenie PKC można złożyć nawet wtedy, gdy po przeciwnej stronie arkusza nie ma wystarczającego wolumenu na całkowitą realizację zlecenia. Sytuacja taka nie doprowadzi do zawieszenia instrumentu. Niezrealizowana część zlecenia będzie oczekiwać w arkuszu jako zlecenie z limitem PKC, a pojawienie się zlecenia przeciwstawnego spowoduje zawarcie transakcji po cenie najlepszej z punktu widzenia zlecenia napływającego. 
W takim wypadku transakcja będzie zawierana po najlepszej cenie z poniższych (z punktu widzenia realizacji zlecenia napływającego na rynek):

 • po cenie równej kursowi ostatniej transakcji, a jeżeli w danym dniu żadna transakcja nie została zawarta
 • równej kursowi odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów, albo - po cenie równej najlepszemu limitowi w zleceniu LIMIT obecnym po tej samej stronie arkusza co oczekujące zlecenie PKC

albo 

 • po cenie równej limitowi zlecenia przeciwstawnego

Przykład 1

 1. Arkusz w momencie wyjściowym: 
 • Kurs ostatniej transakcji wynosi 100
 • Widełki dynamiczne 95;105
 1. Do arkusza napływa zlecenie kupna 20 sztuk akcji Po Każdej Cenie
 2. Następnie po przeciwnej stronie arkusza napływa zlecenie (nr 3) sprzedaży 40 sztuk akcji z limitem PKC

Zawarte zostają następujące transakcje:

 • 20 sztuk po kursie 100 (zlecenie nr 3 ze zleceniem nr 2)
 • 10 sztuk po kursie 99 (zlecenie nr 3 ze zleceniem nr 1)

Pierwsza transakcja została zawarta po kursie 100, ponieważ jest to najlepszy kurs wedle zasad opisanych powyżej.
Niezrealizowana część zlecenia sprzedaży z limitem PKC będzie oczekiwała w arkuszu, instrument nie zostanie zawieszony.

 • Kurs ostatniej transakcji wynosi 99
 • Zaktualizowane zostają widełki dynamiczne: 94;104

Przykład 2

 1. Arkusz w momencie wyjściowym:

Kurs ostatniej transakcji to 100

 1. Na rynek napływają kolejno zlecenia:
 • 3 sprzedaży 300 sztuk z limitem 100, zostaje ono zrealizowane po kursie 100
 • 4 sprzedaż 300 sztuk z limitem 102, zostaje ono zrealizowane po kursie 102
 • 5 sprzedaży 300 sztuk z limitem 99, zostaje ono zrealizowane po kursie 102
 • 6 sprzedaży 300 sztuk z limitem PKC, zostaje ono zrealizowane (100 sztuk po kursie 102, 200 sztuk po kursie 99)

Zlecenia po cenie rynkowej - PCR

 • PCR może zostać złożony w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz podczas notowań ciągłych
 • ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PKC
 • nie jest możliwe złożenie zlecenia PCR, jeśli przeciwna strona arkusza nie zawiera żadnych zleceń:
  • jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocześnie przeciwna strona arkusza nie ma żadnych zleceń następuje standardowe zawieszenie instrumentu
  • jeśli w czasie składania zlecenia PCR w fazie notowań ciągłych przeciwna strona arkusza nie zawiera żadnych zleceń, zlecenie PCR jest odrzucane
 • Zlecenia PCR składane w fazie dogrywki zostanie odrzucone

Zlecenie PEG

Zlecenie PEG jest zleceniem z limitem dynamicznie powiązanym z kursem referencyjnym. Kursem referencyjnym dla zlecenia PEG jest limit najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza, co zlecenie PEG. Kurs zlecenia PEG ulega zmianie wraz ze zmianą kursu referencyjnego – tj. zlecenie PEG podąża swoim kursem za zleceniem referencyjnym.
Limit zlecenia PEG jest aktualizowany w sposób ciągły.
Celem zastosowania zleceń PEG jest zapewnienie realizacji zlecenia po korzystnym dla Inwestora kursie.
Zlecenia PEG nie są przyjmowane przez system giełdowy (są odrzucane), a przyjęte wcześniej zlecenia tracą ważność w następujących sytuacjach:

 • w fazie Przed Otwarciem i Przed Zamknięciem
 • w trakcie zawieszenia instrumentu
 • w tracie notowań ciągłych jeśli nie ma innych zleceń po tej samej stronie arkusza, co zlecenie PEG, dogrywki

Zlecenie PEG może mieć definiowany dodatkowy limit ograniczający automatyczną zmianę kursu PEG’a za zleceniem referencyjnym. Inwestor ustala limit:

 • maksymalny, dla zleceń kupna
 • minimalny, dla zleceń sprzedaży

Po osiągnięciu ustalonego limitu zlecenie PEG nie będzie aktualizowane. Wznowienie aktualizacji odbywa się automatycznie, jeśli limit najlepszego zlecenia kupna spadnie poniżej lub sprzedaży wzrośnie powyżej ustalonego przez Inwestora limitu.

Ustalenie dodatkowego limitu dla zlecenia PEG zabezpiecza Inwestora przed sprzedażą po zbyt niskiej cenie lub kupnem po zbyt wysokiej.

Uwaga! Zlecenie PEG traci swój priorytet przy każdej aktualizacji limitu.

Zlecenie PEG nie może być łączone z dodatkowymi warunkami zlecenia: wielkością minimalną (WMin), wielkością ujawnianą (WUJ), Wykonaj i Anuluj (WIA), Wykonaj lub Anuluj (WLA), Ważne na Fixing (WNF), Ważne na Zamknięcie (WNZ).
Uwaga! Gdy w arkuszu obecne jest zlecenie PKC zlecenie PEG przyjmie kurs najlepszego zlecenia z limitem.

Przykład – notowania ciągłe

 1. Arkusz w momencie wyjściowym:

  Napłynęło zlecenie kupna 30 sztuk akcji (zlecenie nr 1) z limitem 102 oraz zlecenie sprzedaży 20 sztuk akcji (zlecenie nr 2) z limitem 103
   

 2. Napływa zlecenie kupna 10 sztuk akcji typu PEG (zlecenie nr 3) i dodatkowym limitem PEG 102 (powyżej którego zlecenie PEG nie będzie aktualizowało kursu)
   
 3. Napływa zlecenie kupna 5 sztuk akcji (zlecenie nr 4) z limitem 100
   
 4. Następnie do arkusza po stronie kupna napływa kolejne zlecenie 5 sztuk akcji (zlecenie nr 5) z limitem 102. Zlecenie PEG nie aktualizuje swojego kursu, więc zlecenie nr 5 będzie miało niższy priorytet, od zlecenia PEG obecnego w arkuszu (zlecenie nr 3)
   
 5. Po stronie podaży napływa zlecenie sprzedaży 35 sztuk akcji (zlecenie nr 6) z limitem 102. Zostają zawarte następujące transakcje:
   
  1. 30 sztuk ze zlecenia nr 1 – zlecenie nr 1 zostaje zrealizowane w całości,
  2. 5 sztuk ze zlecenia nr 3 – zlecenie nr 3 (PEG) zostaje zrealizowane częściowo
    
 6. Zlecenie nr 5 zostaje anulowane przez składającego. Limit zlecenia PEG ulega aktualizacji do limitu zlecenia referencyjnego (zlecenie nr 4). Zlecenie PEG traci priorytet czasu.

Zlecenia z limitem aktywacji - STOP

Zlecenie typu STOP uzyskujemy wybierając limit zlecenia (wartość lub PKC) i ustalając dodatkowy limit aktywacji (LimAkt).
Sposób aktywacji zleceń STOP w fazie przed otwarciem i przed zamknięciem (także w trakcie zawieszenia instrumentu): w trakcie pre-openingu (tj. ww. faz notowań) zlecenia typu STOP nie biorą udziału w kalkulacji teoretycznego kursu otwarcia TKO oraz teoretycznego wolumenu otwarcia. Zlecenia STOP nie zostaną zrealizowane w trakcie zawierania transakcji na samym otwarciu instrumentu.
W sytuacji, gdy kurs ustalony na otwarciu aktywuje zlecenie STOP, to kolejne uaktywnione zlecenia STOP:

 • zostaną dodane na koniec istniejącej kolejki zleceń
 • są przetwarzane zgodnie z priorytetem kursu aktywacji
 • gdy więcej niż 1 zlecenie stop ma ten sam kurs aktywacji zlecenia zostaną przetworzone zgodnie z priorytetem czasu złożenia zlecenia

Pozostałe cechy zleceń typu STOP:

 • zlecenia można składać w fazie notowań ciągłych i przed otwarciem
 • zlecenie z limitem aktywacji jest niewidoczne w arkuszu zleceń do czasu, aż kurs ostatniej transakcji osiągnie poziom limitu aktywacji.
 • w przypadku gdy nastąpi ujawnienie zlecenia, zlecenie to będzie realizowane według limitu, jaki został mu określony (przy braku możliwości realizacji zlecenia będzie oczekiwało tak, jak każde inne zlecenie)
 • w zleceniach z limitem aktywacji niezbędne jest określenie dwóch limitów :
  • limitu aktywacji
  • limitu realizacji zlecenia
 • bezwzględna zależność pomiędzy kursem ostatniej transakcji, limitem aktywacji oraz limitem realizacji zlecenia:
  • Kupno: Kurs ost. trans. < Limit aktywacji <= Limit realizacji zlecenia
  • Sprzedaż: Kurs ost. trans.> Limit aktywacji>= Limit realizacji zlecenia
 • w przypadku gdy na danym papierze nie zawarto w danym dniu żadnej transakcji, powyższą zasadę stosuje się w stosunku do kursu odniesienia
 • limit realizacji zlecenia musi być wyższy bądź równy limitowi aktywacji w zleceniach kupna oraz niższy bądź równy w zleceniach sprzedaży (limitem realizacji zlecenia może być również PKC)
 • w przypadku określenia kursu nietransakcyjnego złożone zlecenia z limitem aktywacji, które mogłyby w ten sposób uaktywnić się, tracą ważność
 • zlecenia z limitem aktywacji można łączyć ze zleceniami wielkości ujawnianej, a także z warunkiem "wykonaj i anuluj", o ile faza sesji umożliwia złożenie tego rodzaju zleceń
 • zlecenia z limitem aktywacji nie można łączyć ze zleceniami z warunkiem minimalnej wielkości wykonania, ze zleceniami PCR i PCRO, a także ze zleceniami "wykonaj lub anuluj"

Przykład

Inwestor zakłada, że kurs akcji po wybiciu się z formacji trójkąta (górą) może zwyżkować. Dlatego też składa on zlecenie zakupu akcji z limitem aktywacji, którego poziom określa punkt przecięcia się wykresu z górnym ramieniem trójkąta. W przypadku gdy kurs rzeczywiście wybije się górą z tej formacji dokona on automatycznie zakupu do poziomu, jaki określi w limicie realizacji.

Ważne na fixing - WNF

Zlecenie jest przyjmowane do systemu w czasie każdej fazy sesji, ale aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu lub podczas fazy równoważenia instrumentu). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Zlecenia WNF mają mogą być ważne jedynie na sesję – po jej zakończeniu zostają anulowane. Realizacja zleceń „ważnych na fixing” odbywa się zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia do systemu transakcyjnego, a nie czasem ujawnienia zleceń w arkuszu.

 • Zlecenia WNF pozostają niewidoczne w trakcie notowań ciągłych, o ile dany instrument nie zostanie zawieszony
 • Zlecenia WNF zostają ujawnione w karnecie na każdym fixingu (pre-openingu), w trakcie zawieszenia instrumentu i dogrywki. Nie dotyczy zawieszenia przez nadzór sesji

Zlecenia ważne na zamknięcie - WNZ

Zlecenia WNZ są przyjmowane w trakcie każdej fazy notowań, ale biorą udział jedynie w najbliższym fixingu na zamknięcie. Niezrealizowana część zlecenia zostaje usunięta natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie, a wszystkie zlecenia z tym typem ważności zostają automatycznie anulowane po zakończeniu sesji.
Realizacja zlecenia WNZ, podobnie jak w przypadku zlecenia ważnego na fixing następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia do arkusza zleceń.

 • Publikacja zleceń WNZ w arkuszu następuje zawsze, gdy dana klasa instrumentów przechodzi do fazy ‘przed zamknięciem’
 • Gdy instrument został zawieszony zlecenia WZN zostaną opublikowane pod warunkiem, że ostatnim fixingiem przed dogrywką był fixing na zamknięcie (Closing Auction)
 • Zlecenia WNZ nie zostają publikowane podczas zawieszenia / odwieszenia instrumentów przez nadzór sesji

Ważne do czasu - WDC

Zlecenia z typem ważności WDC pozostają w arkuszu do czasu określonego przez Inwestora. Czas ten w DM BOŚ może być określony z dokładnością do 1 minuty i odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego. Zlecenie typu WDC może być złożone jedynie na bieżącą sesję.

Zlecenia z warunkiem minimalnej wielkości wykonania - WMin (MWW)

 • zlecenia można składać wyłącznie w trakcie notowań ciągłych
 • warunek minimalnej wielkości wykonania oznacza, że jeżeli po przeciwnej stronie arkusza nie będzie wolumenu pozwalającego na realizację wolumenu zlecenia określonego warunkiem MWW zlecenie takie zostanie automatycznie anulowane
 • w przypadku gdy zlecenie zrealizuje się częściowo (zostanie wykonana co najmniej wielkość minimalna), pozostała jego część nadal będzie aktywna w arkuszu zleceń, ale już bez warunku minimalnej wielkości wykonania
 • zlecenia WMin można łączyć ze zleceniami z limitem oraz zleceniami PCR
 • nie jest dopuszczalne łączenie WMin ze zleceniem PKC oraz ze zleceniem z limitem aktywacji (STOP) 

Przykład

Inwestor zamierza sprzedać 1000 akcji spółki XYZ. Chciałby to zrobić w ten sposób, aby w pierwszej transakcji zrealizować minimum 100 szt. Jeżeli zaistnieje taka możliwość, zlecenie podlegało będzie dalszej realizacji, w innym przypadku zostanie automatycznie odrzucone przez GPW.

Zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej - WUJ

Realizacja zleceń z warunkiem wielkości ujawnionej:

 • zlecenia z warunkiem WUJ mogą być składane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego.
 • warunek wielkości ujawnianej określa jaka część wolumenu zlecenia jest ujawniana w arkuszu zleceń. Z zastrzeżeniem ust. 5 kolejne części zlecenia są ujawniane po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia. W przypadku gdy ostatnia część zlecenia jest mniejsza od wielkości ujawnianej, ujawniana jest ta pozostała część zlecenia.
 • Wartość zlecenia z warunkiem WUJ w chwili złożenia na giełdę nie może być mniejsza niż:
  • 50.000 zł – dla instrumentów finansowych notowanych w złotych,
  • 10.000 EUR – dla instrumentów finansowych notowanych w euro.
 • wielkość ujawniana zlecenia nie może być mniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych.
 • w fazie przed otwarciem i przed zamknięciem teoretyczny wolumen otwarcia (TWO) będzie publikowany z uwzględnieniem jedynie ujawnionego wolumenu zlecenia WUJ
 • wielkość ujawniana nie może być mniejsza niż 10 szt. (dotyczy również kontraktów terminowych!)
 • złożenie tego rodzaju zlecenia umożliwia nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji bez pokazywania tego rynkowi
 • w wyniku częściowej realizacji zlecenia WUJ, pozostała część zlecenia może mieć wartość mniejszą
 • warunek wielkości ujawnianej oznacza, że w arkuszu zleceń będzie widoczna tylko część zlecenia, natomiast jego kolejna część ujawni się dopiero po zrealizowaniu poprzednio ujawnione

Przykład

 1. Arkusz w momencie wyjściowym
 • Kurs ostatniej transakcji wynosi 101 
 • Widełki dynamiczne 95;105
 • Wielkość ujawniona zleceń 1-3 wynosi 100 sztuk. W nawiasie przedstawiony został całkowity wolumen zlecenia. Arkusz przedstawia sytuację tuz po realizacji 40 sztuk ze zlecenia nr 1

Do arkusza napływa zlecenie sprzedaży 370 sztuk akcji z limitem 101 (zlecenie nr 7). Realizacja zleceń przebiega następująco:

 • 60 sztuk po kursie 101 (zlecenie nr 7 i zlecenie nr 1). Wielkość ujawniana zlecenia nr 1 zostaje wyczerpana w całości, zlecenie traci swój priorytet
 • 100 sztuk po kursie 101 (zlecenie nr 7 i zlecenie nr 2). Wielkość ujawniana zlecenia nr 2 zostaje wyczerpana w całości, zlecenie traci swój priorytet
 • 100 sztuk po kursie 101 (zlecenie nr 7 i zlecenie nr 3). Wielkość ujawniana zlecenia nr 1 zostaje wyczerpana w całości, zlecenie traci swój priorytet
 • 110 sztuk po kursie 101 (zlecenie nr 7 i zlecenie nr 1). W drugiej turze realizacji zlecenia poprzednio realizowanego nie obowiązuje ograniczenie wielkości transakcji do wolumenu ujawnionego. Zlecenie jest realizowane tak samo, jak zlecenie bez warunku WUJ.

Zlecenia cross

System UTP umożliwia złożenie zleceń maklerskich przeciwstawnych z jednakowym LIMITEM (tj. zlecenia kupna i zlecenia sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych po tej samej cenie) jednocześnie przez tego samego członka giełdy.
Tak złożone zlecenia cross nie są uwzględniane w arkuszu zleceń i tym samym nie podlegają realizacji z innymi oczekującym zleceniami.

Zlecenie cross może być złożone wyłącznie w fazie notowań ciągłym i na dogrywce oraz jego limit musi spełnić odpowiednie kryteria:

 • w przypadku gdy w chwili składania zlecenia w arkuszu znajdują się inne zlecenia kupna/sprzedaży musi być spełniony warunek: najlepsza oferta kupna <= limit zlecenia cross <= najlepsza oferta sprzedaży
 • natomiast w przypadku, gdy w chwili składania zleceń cross w arkuszu znajdują się zlecenia kupna/sprzedaży PKC - limit musi być równy lub wyższy/niższy od kursu odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów

Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków realizacji zleceń maklerskich na rynku kasowym i terminowym

Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków realizacji zleceń maklerskich musi być zgodne z poniższym zestawieniem, przy czym postanowienia dotyczące fazy przed otwarciem stosuje sie również do obrotu w fazie przed zamknięciem oraz w trakcie równoważenia:

 1. Zlecenia WIA nie są przyjmowane w Fazie Przed Otwarciem
 2. Zlecenia WLA nie są przyjmowane w Fazie Przed Otwarciem
 3. Zlecenia MWW nie są przyjmowane w Fazie Przed Otwarciem
 4. Warunek wielkości ujawnianej (WUJ) nie jest dozwolony dla zleceń PKC, PCR, STOP, PEG oraz zleceń typu „cross”
 5. Warunek minimalnej wielkości wykonania (MWW) nie jest dozwolony dla zleceń PKC, STOP, PEG oraz zleceń typu „cross”
 6. Oznaczenia WIA, WLA, WNF oraz WNZ nie są dozwolone dla zleceń STOP i PEG
 7. Warunek minimalnej wielkości wykonania (MWW) nie jest dozwolony dla zleceń z oznaczeniem WLA, WNF lub WNZ
 8. Zlecenia PEG oraz zlecenia typu „cross” nie są przyjmowane w Fazie Przed Otwarciem
 9. Warunek wielkości ujawnianej (WUJ) nie jest dozwolony dla zleceń z oznaczeniem WIA lub WLA

Oznaczenia:

 • Wielkość Standardowa - zlecenie bez warunku minimalnej wielkości wykonania (MWW) i bez warunku wielkości ujawnianej (WUJ)
 • MWW – warunek minimalnej wielkości wykonania
 • WUJ - warunek wielkości ujawnianej
 • D - oznaczenie ważności „Ważne na dzień bieżący”
 • WDD – oznaczenie ważności „Ważne do oznaczonego dnia”
 • WDA – oznaczenie ważności „Ważne na czas nieoznaczony”
 • WDC – oznaczenie ważności „Ważne do określonego czasu
 • WNF – zlecenie z oznaczeniem „Ważne na fixing” WNZ – oznaczenie ważności „Ważne na zamknięcie”
 • WIA - oznaczenie ważności „Wykonaj i anuluj”
 • WLA- oznaczenie ważności „Wykonaj lub anuluj”
 • cross - zlecenia LIMIT składane w celu realizacji w transakcji typu „cross"

Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków realizacji zleceń maklerskich przy ich modyfikacji na rynku kasowym i terminowym

Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków realizacji zleceń maklerskich przy ich modyfikacji musi być zgodne z poniższym zestawieniem, przy czym postanowienia dotyczące fazy przed otwarciem stosuje się również do obrotu w fazie przed zamknięciem oraz w trakcie równoważenia:

 1. Zlecenia WIA nie są przyjmowane w Fazie Przed Otwarciem 
 2. Zlecenia WLA nie są przyjmowane w Fazie Przed Otwarciem 
 3. Zlecenia MWW nie SA przyjmowane w Fazie Przed Otwarciem 
 4. Warunek wielkości ujawnianej (WUJ) nie jest dozwolony dla zleceń PKC, PCR, STOP, PEG oraz zleceń typu „cross” 
 5. Oznaczenia WIA, WLA , WNF oraz WNZ nie są dozwolone dla zleceń STOP i PEG 
 6. Warunek wielkości ujawnianej (WUJ) nie jest dozwolony dla zleceń z oznaczeniem WIA lub WLA

Oznaczenia:

 • Wielkość Standardowa - zlecenie bez warunku minimalnej wielkości wykonania (MWW) i bez warunku wielkości ujawnianej (WUJ)
 • MWW – warunek minimalnej wielkości wykonania
 • WUJ - warunek wielkości ujawnianej
 • D - oznaczenie ważności „Ważne na dzień bieżący”
 • WDD – oznaczenie ważności „Ważne do oznaczonego dnia”
 • WDA – oznaczenie ważności „Ważne na czas nieoznaczony”
 • WDC – oznaczenie ważności „Ważne do określonego czasu”
 • WNF – zlecenie z oznaczeniem „Ważne na fixing”
 • WNZ – oznaczenie ważności „Ważne na zamknięcie”
 • WIA - oznaczenie ważności „Wykonaj i anuluj”
 • WLA - oznaczenie ważności „Wykonaj lub anuluj”
 • cross - zlecenia LIMIT składane w celu realizacji w transakcji typu „cross”

 

Więcej informacji o podstawowych rodzajach zleceń można przeczytać w "Szczegółowe zasady obrotu giełdowego w systemie UTP" (plik .pdf, na dzień 15 października 2021 r.)

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1