Kurs na ciągłych

Notowania ciągłe rozpoczynają się od ustalenia kursu otwarcia, wyznaczanego w oparciu o takie same zasady jak kurs jednolity. Po kursie otwarcia realizowane są zlecenia przyjęte przed sesją (w fazie przed otwarciem).

Następne transakcje, w fazie notowań ciągłych, mogą już być zawierane po różnych cenach. Zlecenie przekazywane na giełdę realizowane jest na bieżąco, pod warunkiem, że po drugiej stronie oczekuje zlecenie zgodne cenowo, lub też zlecenie trafia do arkusza zleceń i czeka na pojawienie się zlecenia przeciwstawnego o odpowiedniej cenie.

Na warszawskiej giełdzie obowiązuje zasada, że w trakcie notowań ciągłych zlecenia zawierane są po kursie najlepszego zlecenia oczekującego na rynku.

O tym po jakim kursie będą zawierane transakcje w trakcie notowań ciągłych, decydują zlecenia składane przez inwestorów. W zależności od rodzaju zlecenia, dodatkowych warunków jakie zawiera, a przede wszystkim od tego z jakimi zleceniami przeciwnymi spotka się na rynku zależy kurs po jakim dojdzie do zawarcia transakcji oraz w jakim stopniu zlecenie zostanie wykonane.

Przy realizacji zleceń zawsze obowiązują dwa priorytety: cena oraz czas złożenia zlecenia. Oznacza to, że w przypadku, gdy na realizację czekają dwa zlecenia z identyczną ceną, najpierw zostanie zrealizowane zlecenie wcześniejsze.

Żeby móc określić po jakiej cenie dojdzie do zawarcia transakcji w trakcie notowań ciągłych przy danych w arkuszu zleceniach trzeba jednak wiedzieć jak poszczególne zlecenia mogą być wykonywane.

Zlecenia w systemie notowań ciągłych

Poniżej przedstawiamy przykłady realizacji zleceń możliwych do składania w fazie notowań ciągłych. Każdy przykład poprzedzony jest krótką charakterystyką zlecenia jakiego będzie dotyczył.

Zlecenia PCR

 • składane w systemie notowań ciągłych - w fazie przed otwarciem, w fazie notowań ciągłych oraz w fazie przed zamknięciem, w systemie kursu jednolitego - w fazie przed otwarciem
 • nie zawiera limitu ceny
 • realizowane natychmiast po wprowadzeniu, po cenie najlepszego oczekującego zlecenia przeciwstawnego
 • jeśli nie zostanie zrealizowane w całości, część niezrealizowana staje się zleceniem z limitem równym kursowi ostatniej zawartej transakcji

Przykład

W karnecie jest zlecenie sprzedaży akcji z limitem 102 na 30 sztuk. 
Napływa zlecenie kupna po cenie rynkowej (PCR) na 50 sztuk.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

50

PCR

Sprzedaż

Ilość

Kurs

30

102

  Ilość Kurs
Kupno 50 PCR
Sprzedaż 30 102

Realizacja: zostaje zawarta transakcja na 30 sztuk po kursie 102, a niezrealizowana część zlecenia pojawi się w karnecie w postaci zlecenia na 20 sztuk z limitem 102 (równym kursowi ostatniej transakcji).

Zlecenia PKC

 • jest zleceniem do natychmiastowego wykonania
 • składane w systemie notowań ciągłych - w fazie przed otwarciem, w fazie notowań ciągłych oraz w fazie przed zamknięciem, w systemie kursu jednolitego - w fazie przed otwarciem
 • nie zawiera limitu ceny
 • zlecenie PKC realizowane jest po najlepszych możliwych cenach zleceń przeciwstawnych oczekujących na realizację w arkuszu zleceń, niezrealizowana część zlecenia PKC pozostaje w arkuszu zleceń
 • Zlecenia PKC mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR

Przykład

W karnecie są dwa zlecenia sprzedaży na: 40 sztuk z limitem 80 oraz 30 sztuk z limitem 82. 
Napływa zlecenie kupna 50 sztuk po każdej cenie (PKC).

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

50

PKC

Sprzedaż

Ilość

Kurs

40

80

Sprzedaż

Ilość

Kurs

30

82

  Ilość Kurs
Kupno 50 PKC
Sprzedaż 40 80
Sprzedaż 30 82

Realizacja: zostaje zawarta transakcja na 40 szt. po 80 oraz na 10 szt. po 82 (łącznie na 50 sztuk). W arkuszu pozostanie zlecenie sprzedaży na 20 szt. z limitem 82 (niezrealizowana część zlecenia sprzedaży).

Zlecenia LIMIT

 • limit określa najwyższą cenę za jaką godzi się składający zlecenie kupić papiery (zlec. kupna) lub najniższą cenę za jaką godzi się sprzedać papiery (zlec. sprzedaży)
 • o kursie po jakim dojdzie do zawarcia transakcji decyduje limit zlecenia oczekującego
 • jeśli w arkuszu oczekują do realizacji dwa zlecenia z takim samym limitem, pierwszeństwo wykonania ma zlecenie wcześniej złożone

Przykład

W karnecie jest zlecenie kupna na 10 sztuk z limitem 28. 
Napływa zlecenie sprzedaży 10 sztuk z limitem 27.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

10

28

Sprzedaż

Ilość

Kurs

10

27

  Ilość Kurs
Kupno 10 28
Sprzedaż 10 27

Realizacja: zostaje zawarta transakcja na 10 sztuk po 28 (o cenie zawarcia transakcji zadecydował limit najlepszego zlecenia oczekującego w arkuszu).

Zlecenia PEG

 • zawiera limit ceny, który przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie w arkuszu zleceń
 • może zawierać dodatkowy (stały) limit ceny:
  • maksymalny - dla zleceń kupna
  • minimalny - dla zleceń sprzedaży
   po przekroczeniu, którego podstawowy (zmienny) limit ceny w zleceniu PEG przestaje być automatycznie aktualizowany
 • mogą być składane wyłącznie w fazie notowań ciągłych

Przykład

 1. Arkusz w momencie wyjściowym

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

1

Limit

30

103

Sprzedaż

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

2

Limit

10

105

  Nr zlecenia Typ Wolumen Kurs
Kupno 1 Limit 30 103
Sprzedaż 2 Limit 10 105
 1. Napływa zlecenie kupna 10 sztuk akcji typu PEG (zlecenie nr 3) i dodatkowym limitem PEG 102 (powyżej którego zlecenie PEG nie będzie aktualizowało kursu)

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

1

Limit

30

103

Sprzedaż

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

2

Limit

10

105

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

3

PEG

10

102

  Nr zlecenia Typ Wolumen Kurs
Kupno 1 Limit 30 103
Sprzedaż 2 Limit 10 105
Kupno 3 PEG 10 102
 1. Napływa zlecenie kupna 5 sztuk akcji (zlecenie nr 4) z limitem 100

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

1

Limit

30

103

Sprzedaż

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

2

Limit

10

105

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

3

PEG

10

102

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

4

Limit

5

100

  Nr zlecenia Typ Wolumen Kurs
Kupno 1 Limit 30 103
Sprzedaż 2 Limit 10 105
Kupno 3 PEG 10 102
Kupno 4 Limit 5 100
 1. Następnie do arkusza po stronie kupna napływa kolejne zlecenie 5 sztuk akcji (zlecenie nr 5) z limitem 102. Zlecenie PEG nie aktualizuje swojego kursu, więc zlecenie nr 5 będzie miało niższy priorytet, od zlecenia PEG obecnego w arkuszu (zlecenie nr 3)

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

1

Limit

30

103

Sprzedaż

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

2

Limit

10

105

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

3

PEG

10

102

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

4

Limit

5

102

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

5

Limit

5

100

  Nr zlecenia Typ Wolumen Kurs
Kupno 1 Limit 30 103
Sprzedaż 2 Limit 10 105
Kupno 3 PEG 10 102
Kupno 4 Limit 5 102
Kupno 5 Limit 5 100
 1. Po stronie podaży napływa zlecenie sprzedaży 35 sztuk akcji (zlecenie nr 6) z limitem 102. Zostają zawarte następujące transakcje:
  • 30 sztuk ze zlecenia nr 1 - zlecenie nr 1 zostaje zrealizowane w całości
  • 5 sztuk ze zlecenia nr 3 - zlecenie nr 3 (PEG) zostaje zrealizowane częściowo

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

5

Limit

5

102

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

4

Limit

5

102

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

3

Limit

5

102

Sprzedaż

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

2

Limit

10

105

  Nr zlecenia Typ Wolumen Kurs
Kupno 5 Limit 5 102
Kupno 4 Limit 5 102
Kupno 3 Limit 5 102
Sprzedaż 2 Limit 10 105
 1. Zlecenie nr 5 zostaje anulowane przez składającego. Limit zlecenia PEG ulega aktualizacji do limitu zlecenia referencyjnego (zlecenie nr 4). Zlecenie PEG traci priorytet czasu.

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

4

Limit

5

100

Kupno

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

3

PEG

5

100

Sprzedaż

Nr zlecenia

Typ

Wolumen

Kurs

2

Limit

10

105

  Nr zlecenia Typ Wolumen Kurs
Kupno 4 Limit 5 100
Kupno 3 PEG 5 100
Sprzedaż 2 Limit 10 105

Zlecenia MWW

 • realizowane w całości lub, jeśli to niemożliwe, częściowo co najmniej w określonej przez inwestora minimalnej ilości

 • system odrzuci zlecenie, jeśli po przeciwnej stronie w arkuszu nie będzie zleceń pozwalających zrealizować zlecenie w określonej, minimalnej wielkości

 • jeżeli nie zostanie zrealizowane całe zlecenie, a jedynie jego minimalna ilość, pozostała niezrealizowana część zlecenia pozostanie w arkuszu, ale już bez warunku wykonania minimalnej wielkości

Przykład 1

W karnecie oczekują 2 zlecenia sprzedaży na: 20 sztuk z limitem 33 oraz 25 sztuk z limitem 34.
Napływa zlecenie kupna 80 sztuk z limitem 34 i warunkiem minimalnej wielkości wykonania 50.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

80 (MWW,50)

34

Sprzedaż

Ilość

Kurs

20

33

Sprzedaż

Ilość

Kurs

25

34

  Ilość Kurs
Kupno 80 (MWW,50) 34
Sprzedaż 20 33
Sprzedaż 25 34

Realizacja: zlecenie musiało być wykonane w minimalnej ilości 50 sztuk. Nie może jednak zostać zrealizowane, ponieważ po stronie sprzedaży skumulowana ilość akcji do realizacji po 34 wynosi jedynie 45 sztuk. Zlecenie zostanie odrzucone przez system.

Przykład 2

W karnecie oczekują 2 zlecenia sprzedaży na: 20 sztuk z limitem 33 oraz 25 sztuk z limitem 34.
Napływa zlecenie kupna 80 sztuk z limitem 34 i warunkiem minimalnej wielkości wykonania 40.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

80 (MWW,40)

34

Sprzedaż

Ilość

Kurs

20

33

Sprzedaż

Ilość

Kurs

25

34

  Ilość Kurs
Kupno 80 (MWW,40) 34
Sprzedaż 20 33
Sprzedaż 25 34

Realizacja: zostają zawarte transakcje na: 20 sztuk po 33 oraz 25 sztuk po 34. Zlecenie zostało wykonane na 45 sztuk, w tym spełniony został minimalny warunek wykonania 40 sztuk.

Po transakcji pozostanie w arkuszu zlecenie kupna na 35 sztuk z limitem 34.

Zlecenia WUJ

 • inwestor określa w zleceniu ilość ujawnianą dla rynku, choć samo zlecenie może opiewać na większą ilość
 • minimalna ilość ujawniana nie może być mniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych
 • po realizacji ujawnionej części zlecenia, pojawia się kolejna ujawniana część, aż do całkowitej realizacji zlecenia

Przykład

W karnecie jest zlecenie kupna na 200 sztuk z ilością ujawnienia 20 sztuk i limitem 50.
Napływa zlecenie sprzedaży na 20 sztuk z limitem 49.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

200(20)

50

Sprzedaż

Ilość

Kurs

20

49

  Ilość Kurs
Kupno 200(20) 50
Sprzedaż 20 49

Realizacja: zostanie zawarta transakcja na 20 sztuk po 50 (o cenie zawarcia transakcji zadecydował limit najlepszego zlecenia oczekującego w arkuszu). Po częściowej realizacji zlecenia kupna ujawni się kolejna część zlecenia na 20 sztuk, a po jej realizacji kolejna, aż do zrealizowania zlecenia w całości.

Zlecenia LimAkt

 • w zleceniu inwestor określa dwa limity: limit uaktywnienia zlecenia w arkuszu oraz limit realizacji zlecenia (lub dyspozycję realizacji po każdej cenie)
 • zlecenie nie pojawia się natychmiast po wprowadzeniu do systemu, ale dopiero, gdy TKO lub kurs ostatniej transakcji w notowaniach ciągłych osiągnie poziom określony przez inwestora jako limit uaktywnienia
 • zlecenia mogą być składane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy dogrywki
 • zlecenie to może być przyjęte przez system, jeżeli limit aktywacji jest:
  • dla zleceń kupna - wyższy niż kurs ostatniej transakcji na rynku (a w przypadku gdy kurs ostatniej transakcji nie został ustalony niż kurs zamknięcia z poprzedniej sesji)
  • dla zleceń sprzedaży - niższy niż kurs ostatniej transakcji na rynku

Zlecenia z warunkiem LimAkt można podzielić na dwa rodzaje:

 • zlecenie "stop loss" - inwestor określa limit uaktywnienia, a jako limit realizacji podaje PKC
 • zlecenie "stop limit" - inwestor określa zarówno limit uaktywnienia jak i limit realizacji

Przykład 1 (zlecenie stop loss)

W karnecie jest zlecenie kupna na:

 • 10 sztuk po 10,10

oraz zlecenia sprzedaży na:

 • 10 sztuk po 10,30
 • 40 sztuk po 10,40
 • 70 sztuk po 10,50

Napływa zlecenie kupna na 100 sztuk z limitem aktywacji 10,10 i realizacja po PKC. Zlecenie oczekuje na uaktywnienie.
Po zawarciu na rynku transakcji po 10,10 zlecenie z warunkiem LimAkt zostało uaktywnione i umieszczone w arkuszu.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

uaktywnione

PKC

Kupno

Ilość

Kurs

10

10,10

Sprzedaż

Ilość

Kurs

10

10,30

Sprzedaż

Ilość

Kurs

40

10,40

Sprzedaż

Ilość

Kurs

70

10,50

  Ilość Kurs
Kupno uaktywnione PKC
Kupno 10 10,10
Sprzedaż 10 10,30
Sprzedaż 40 10,40
Sprzedaż 70 10,50

Realizacja: uaktywnione zlecenie zostało zrealizowane w całości, zawarto transakcje kupna na:

 • 10 sztuk po 10,30
 • 40 sztuk po 10,40
 • 50 sztuk po 10,50 (reszta niezrealizowanego w całości zlecenia sprzedaży /20 sztuk po 10,50/ pozostała w arkuszu)

Przykład 2 (zlecenie stop limit)

W karnecie są zlecenie kupna na:

 • 10 sztuk po 10,10
 • 20 sztuk po 10,00

oraz zlecenia sprzedaży na:

 • 10 sztuk po 10,30
 • 40 sztuk po 10,40
 • 70 sztuk po 10,50

Napływa zlecenie kupna na 100 sztuk z limitem aktywacji 10,10 i limitem realizacji 10,40. Zlecenie oczekuje na uaktywnienie.
Po zawarciu na rynku transakcji po 10,10 zlecenie z warunkiem LimAkt zostało ujawnione i umieszczone w arkuszu.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

uaktywnione 100

10,40

Kupno

Ilość

Kurs

10

10,10

Kupno

Ilość

Kurs

20

10,10

Sprzedaż

Ilość

Kurs

10

10,30

Sprzedaż

Ilość

Kurs

40

10,30

Sprzedaż

Ilość

Kurs

70

10,50

  Ilość Kurs
Kupno uaktywnione 100 10,40
Kupno 10 10,10
Kupno 20 10,10
Sprzedaż 10 10,30
Sprzedaż 40 10,30
Sprzedaż 70 10,50

Realizacja: zlecenie uaktywnione zrealizowano w części (na 50 sztuk) zwierając transakcje na 10 sztuk po 10,30 i 40 sztuk po 10,40.
W arkuszu pozostanie po stronie kupna niezrealizowana część zlecenia na 50 sztuk po 10,40.

Zlecenia WLA

 • zlecenie musi zostać wykonane w całości natychmiast po wprowadzeniu do arkusza
 • jeżeli nie da się wykonać zlecenia natychmiast i w całości, traci ono ważność i jest anulowane

Przykład

W karnecie jest zlecenie kupna na 10 sztuk po kursie 10. 
Napływa zlecenie sprzedaży z warunkiem WLA na 30 sztuk po 10.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

10

10

Sprzedaż

Ilość

Kurs

30 (WLA)

10

  Ilość Kurs
Kupno 10 10
Sprzedaż 30 (WLA) 10

Realizacja: zlecenie z warunkiem WLA nie może zostać zrealizowane, bo po stronie kupna jest jedynie 10 sztuk, zlecenie straci zatem ważność i zostanie anulowane.

Zlecenia WIA

 • jeżeli podczas pierwszej transakcji zostanie zrealizowana tylko część zlecenia, to pozostała część traci ważność i jest anulowana
 • jeżeli po wprowadzeniu zlecenia do systemu giełdowego nie da się go, choć w części, zrealizować, to całe zlecenie zostanie od razu anulowane

Przykład 1

W karnecie jest zlecenie kupna na 10 sztuk po kursie 10.
Napływa zlecenie sprzedaży z warunkiem WIA na 30 sztuk po 10.

Układ w arkuszu

Kupno

Ilość

Kurs

10

10

Sprzedaż

Ilość

Kurs

30 (WIA)

10

  Ilość Kurs
Kupno 10 10
Sprzedaż 30 (WIA) 10

Realizacja: została zawarta transakcja sprzedaży na 10 sztuk po 10. Pozostała część zlecenia z warunkiem WIA (20 szt.) została anulowana.

Przykład 2

Dla akcji spółki notowanej w systemie notowań ciągłych kurs otwarcia ustalono na poziomie 14,70. Wszystkie zlecenia złożone do czasu rozpoczęcia sesji zrealizowano w całości po kursie otwarcia. Następnie na sesji przyjęto kolejno zlecenia:

 1. Kupna 300 po kursie 14,50
 2. Kupna 500 po kursie 14,40
 3. Kupna 200 po kursie 14,30
 4. Sprzedaży 200 po kursie 14,70

Z powodu braku zleceń przeciwstawnych zlecenia oczekują w arkuszu.

Na rynek napływają kolejno zlecenia:

5) Sprzedaży 400 po PCR
6) Sprzedaży 600 po PKC
7) Kupna 200 szt. po 14,60 z limitem aktywacji 14,50
8) Kupna 200 po PCR z warunkami MWW50 oraz WIA

Po jakich cenach dojdzie do zawarcia kolejnych transakcji i jak zlecenia zostaną zrealizowane?

Arkusz wyjściowy (cyfry w nawiasach oznaczają kolejność przyjęcia zleceń do arkusza). Wpływa zlecenie S 400 PCR

Kupno

Ilość

Kurs

300

14,50

Kupno

Ilość

Kurs

500

14,40

Kupno

Ilość

Kurs

200

14,30

Sprzedaż

Ilość

Kurs

200 4)

14,70

Sprzedaż

Ilość

Kurs

400 5)

PKC

  Ilość Kurs
Kupno 300 14,50
Kupno 500 14,40
Kupno 200 14,30
Sprzedaż 200 4) 14,70
Sprzedaż 400 5) PKC

I)

W wyniku skojarzenia zleceń 1) i 5) zostaje zawarta transakcja na 300 sztuk po 14,50 (po najlepszym limicie oczekującego zlecenia przeciwstawnego). Część zlecenia PCR nie zostaje zrealizowana i pozostaje w arkuszu z limitem ceny równym cenie ostatniej transakcji (S 100 po 14,50).

Układ w arkuszu po realizacji zlecenia S 400 PCR. Wpływa kolejne zlecenie S 600 PKC

Kupno

Ilość

Kurs

2) 500

14,40

Kupno

Ilość

Kurs

3) 200

14,30

Sprzedaż

Ilość

Kurs

100

14,50

Sprzedaż

Ilość

Kurs

200 4)

14,70

Sprzedaż

Ilość

Kurs

600 6)

PKC

  Ilość Kurs
Kupno 2) 500 14,40
Kupno 3) 200 14,30
Sprzedaż 100 14,50
Sprzedaż 200 4) 14,70
Sprzedaż 600 6) PKC

II)

Po wpłynięciu kolejnego zlecenia 6) S 600 PKC zostały zawarte dwie transakcje.

W wyniku skojarzenia:

 • zlecenia 6) i 2) zawarto transakcje na 500 sztuk po 14,40 oraz
 • pozostałej do realizacji części zlecenia 6) na 100 sztuk i zlecenia 3) zawarto transakcję na 100 sztuk po 14,30

Zlecenie PKC zostaje zrealizowane w całości.

Układ w arkuszu po realizacji zlecenia S 600 PKC.
Wpływa kolejne zlecenie7) kupna 200 sztuk po 14,60 z limitem aktywacji 14,50. Zlecenie nie zostaje ujawnione.

Kupno

Ilość

Kurs

100

14,30

Sprzedaż

Ilość

Kurs

100

14,50

Sprzedaż

Ilość

Kurs

200 4)

14,70

  Ilość Kurs
Kupno 100 14,30
Sprzedaż 100 14,50
Sprzedaż 200 4) 14,70

Do arkusza wpływa następne zlecenie kupna 200 po PCR z warunkiem MWW50 oraz WIA.

Kupno

Ilość

Kurs

7) 200 (MWW,50) WIA

PCR

Kupno

Ilość

Kurs

100

14,30

Sprzedaż

Ilość

Kurs

100

14,50

Sprzedaż

Ilość

Kurs

200 4)

14,70

  Ilość Kurs
Kupno 7) 200 (MWW,50) WIA PCR
Kupno 100 14,30
Sprzedaż 100 14,50
Sprzedaż 200 4) 14,70

III)

Zawarto transakcję na 100 sztuk po 14,50. Reszta zlecenia PCR została anulowana.

Zlecenie PCR z warunkiem MWW i terminem realizacji WIA zostało zrealizowane częściowo, z zachowaniem warunku minimalnej wielkości wykonania, po najlepszej cenie występującej w danym momencie na rynku, tzn. po najniższym limicie określonym w arkuszu w zleceniach sprzedaży.

Dzięki dodaniu warunku WIA, zlecenie po częściowej realizacji, określonej warunkiem MWW co najmniej na 50 sztuk (zrealizowało się 100), zostało anulowane. Gdyby zlecenie nie zawierało terminu realizacji, stałoby się zleceniem z limitem równym kursowi ostatniej transakcji i wolumenem 100 sztuk.

Po zawarciu transakcji po kursie 14,50 ujawniło się zlecenie kupna 200 po 14,60 i limitem aktywacji 14,50. Ostateczny wygląd arkusza po zawarciu wszystkich transakcji.

Kupno

Ilość

Kurs

200

14,60

Kupno

Ilość

Kurs

100

14,30

Sprzedaż

Ilość

Kurs

200 4)

14,70

  Ilość Kurs
Kupno 200 14,60
Kupno 100 14,30
Sprzedaż 200 4) 14,70

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1