Prowizja na rachunkach internetowych jest niezależna od wybranego pakietu.

  • pakiety rozliczane są za bieżący miesiąc kalendarzowy
  • rozliczenie dotyczy najwyższego wybranego pakietu w miesiącu
  • do rozliczeń przyjmowana jest: suma obrotów na rachunku akcyjnym, IKE, IKZE i zagranicznym, obejmująca transakcje zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych (wartość transakcji zawartych w walucie jest przeliczana na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedniego) lub wolumen obrotu na rachunkach derywatów (na kontraktach lub opcjach), bez uwzględniania kontraktów walutowych.
  • opłaty za pakiety zielone (związane z brakiem wymaganych obrotów) pobierane są do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego
  • pakiet można zmieniać dowolnie w ciągu miesiąca
  • dyspozycja zmiany pakietów jest bezpłatna

Informacja o posiadanym pakiecie jest dostępna po zalogowaniu w menu [Dyspozycje -> Zmiana pakietu].

Dyspozycję zmiany pakietu należy składać przez Internet. Po zalogowaniu się do rachunku, w menu [Dyspozycje -> Zmiana pakietu] prosimy wybrać odpowiednią opcję.

 

Aby ułatwić składanie dyspozycji zmiany pakietu, w zakładce [Dyspozycje] => [Zmiana pakietu] jest dostępna opcja zmiany pakietu [od kolejnego miesiąca]. Umożliwia to złożenie dyspozycji zmiany pakietu w dowolnym dniu danego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż nowy pakiet będzie obowiązywał od kolejnego miesiąca kalendarzowego (aktywacja pakietu nastąpi pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca).

 

W celu skorzystania z takiej możliwości należy złożyć dyspozycję zmiany najpóźniej ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc od którego ma obowiązywać nowy pakiet np. chcesz aby nowy pakiet obowiązywał od 1 kwietnia -> złóż dyspozycję najpóźniej 31 marca i zaznacz opcję „od kolejnego miesiąca”.

 

Rozwiązanie to pozwala na korzystanie z aktualnie wykorzystywanego pakietu w maksymalnie długim czasie, tj. do końca bieżącego miesiąca.

 

Jeśli chcesz zmienić pakiet nie czekając do kolejnego miesiąca należy pamiętać, iż, w razie braku wygenerowania obrotu pozwalającego na zwolnienie z opłaty, zostanie naliczona opłata za najwyższy pakiet aktywny na rachunku w danym miesiącu

 

Potwierdzenie wykonania zmiany pakietu wysyłane jest na Wizjer oraz na adres e-mail.

 

Pakiet zielony będzie aktywny do odwołania przez Klienta, z zastrzeżeniem:

 

  • w przypadku braku wymaganych obrotów (zwalniających z opłat) w miesiącu zmiany na pakiet zielony i kolejnym miesiącu kalendarzowym
     

lub

 

  • w przypadku nieopłacenia pakietu w miesiącu zmiany na pakiet zielony i kolejnym miesiącu kalendarzowym, pakiet zostanie zmieniony przez DM BOŚ S.A. na pakiet żółty. Nie dotyczy promocji.

Szczegóły instalacji oraz pomoc do programów:

 

Informacje na temat oferowanych przez DM BOŚ aplikacji są również zaprezentowane w Wyciągu z Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ – rynek kasowy. Szczegóły na stronie Dokumenty

W celu skorzystania z serwisu informacyjnego w pakietach zielonych należy zalogować się do rachunku i wybrać z menu "Serwis Info" lub z menu "Notowania" - Migawki, Intraday, Wykresy.

Opłata za pakiet naliczana jest za najwyższy pakiet aktywny w danym miesiącu.

 

Aby ułatwić składanie dyspozycji zmiany pakietu, w zakładce [Dyspozycje] => [Zmiana pakietu] jest dostępna opcja zmiany pakietu [od kolejnego miesiąca].

 

Umożliwia to złożenie dyspozycji zmiany pakietu z ważnością od kolejnego miesiąca w dowolnej chwili, ale jednocześnie pozwala na korzystanie z aktualnie wykorzystywanego pakietu w maksymalnie długim czasie, tj. do końca bieżącego miesiąca.

 

Przykład 1: Jeżeli w lutym posiadasz dowolny pakiet ZIELONY, ale w marcu chciałbyś wrócić do bezpłatnego pakietu ŻÓŁTEGO, to dyspozycja zmiany pakietu musi zostać złożona jeszcze w lutym.

 

Ważne! Złożenie dyspozycji w marcu spowoduje naliczenie opłaty za pakiet ZIELONY za marzec, bo jest to najwyższy pakiet aktywny na rachunku w marcu.

 

Przykład 2: Jeżeli w lutym posiadasz pakiet ŻÓŁTY, ale w marcu chciałbyś korzystać z dowolnego pakietu ZIELONEGO, to dyspozycja powinna zostać złożona w marcu, lub w lutym z zaznaczeniem opcji zmiany pakietu [od kolejnego miesiąca].

 

Ważne! Złożenie dyspozycji w lutym (bez zaznaczenia opcji zmiany pakietu [od kolejnego miesiąca]) spowoduje naliczenie opłaty za pakiet ZIELONY za luty, bo będzie to najwyższy pakiet aktywny na rachunku w lutym.

1/1