Profile inwestycyjne

Pierwszym krokiem wymaganym do podpisania umowy jest wypełnienie przez Klienta krótkiego Testu Odpowiedniości usługi (w tym celu skontaktuj się z Zespołem Doradztwa DM BOŚ). Na podstawie wyniku testu, Zespół Doradztwa DM BOŚ proponuje politykę inwestycyjną zgodną z potrzebami i sytuacją danego Klienta oraz dostosowaną do profilu ryzyka Klienta. 

Konserwatywny

  • Ochrona realnej wartości zainwestowanych środków oraz osiąganie dochodów z inwestycji w instrumenty finansowe o umiarkowanym ryzyku.
  • Lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne np. obligacje, fundusze rynku pieniężnego, depozyty, przy ograniczonej ekspozycji na instrumenty udziałowe np. akcje, ETF-y.

Zrównoważony

  • Maksymalizacja dochodów przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.
  • Zakłada lokowanie środków zarówno w instrumenty udziałowe np. akcje, ETF-y, jak też instrumenty dłużne np. obligacje, fundusze rynku pieniężnego, depozyty. Proporcje zależne od bieżącej sytuacji rynkowej.

Akcyjny

  • Wzrost wartości aktywów poprzez wzrost wartości inwestycji w instrumenty finansowe o umiarkowanym i podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
  • Aktywne lokowanie środków głównie w instrumenty udziałowe np. akcje, ETF-y, z uwzględnieniem przez Zespół Doradztwa aktualnej sytuacji rynkowej.

Inwestowanie przez Klienta w instrumenty finansowe na podstawie udzielonych Rekomendacji osobistych może wiązać się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez Klienta założonego celu inwestycyjnego określonego w polityce inwestycyjnej.
Informacje, które Klient otrzymał od DM BOŚ S.A. nie mogą być traktowane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancję osiągnięcia korzyści czy zysków z rekomendowanej przez DM BOŚ S.A. transakcji. Ostateczną decyzję dotyczącą nabycia lub zbycia instrumentu finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji.

Badanie profilu inwestycyjnego Klienta

 

Przeprowadzenie badania pozwala na dokładne określenie celów inwestycyjnych, poziomu akceptowanego ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu co pozwoli na właściwy dobór dla Klienta odpowiedniej polityki inwestycyjnej.

Konkretne propozycje inwestycyjne

 

Klienci usługi otrzymują wyselekcjonowaną listę papierów wartościowych składających się na portfel rekomendowany odpowiedni dla profilu inwestycyjnego Klienta.

Dzięki przekazywanym aktualizacjom Klient w każdym momencie wie, jakie transakcje kupna i sprzedaży są rekomendowane przez DM w celu dostosowania portfela Klienta do rekomendowanego przez DM portfela, zgodnego z profilem inwestycyjnym Klienta.

Realizacja zleceń dostosowujących portfel

 

Zlecenia

Pracownicy Zespołu Doradztwa wykonają zlecenia Klienta złożone telefonicznie lub osobiście.

 

DDM

Możliwość składania zleceń do dyspozycji maklera.

 

 

Konsultacja

Otrzymaj optymalną strategię realizacji zleceń na poszczególnych instrumentach finansowych wchodzących w skład rekomendowanego portfela.

 

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

1/1