Profile inwestycyjne

Pierwszym krokiem wymaganym do podpisania umowy jest wypełnienie przez Klienta krótkiego Testu Odpowiedniości usługi (w tym celu skontaktuj się z Zespołem Doradztwa DM BOŚ). Na podstawie wyniku testu, Zespół Doradztwa DM BOŚ proponuje politykę inwestycyjną zgodną z potrzebami i sytuacją danego Klienta oraz dostosowaną do profilu ryzyka Klienta. 

Konserwatywny

  • Ochrona realnej wartości zainwestowanych środków oraz osiąganie dochodów z inwestycji w instrumenty finansowe o umiarkowanym ryzyku.
  • Lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne np. obligacje, fundusze rynku pieniężnego, depozyty, przy ograniczonej ekspozycji na instrumenty udziałowe np. akcje, ETF-y.

Zrównoważony

  • Maksymalizacja dochodów przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.
  • Zakłada lokowanie środków zarówno w instrumenty udziałowe np. akcje, ETF-y, jak też instrumenty dłużne np. obligacje, fundusze rynku pieniężnego, depozyty. Proporcje zależne od bieżącej sytuacji rynkowej.

Akcyjny

  • Wzrost wartości aktywów poprzez wzrost wartości inwestycji w instrumenty finansowe o umiarkowanym i podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
  • Aktywne lokowanie środków głównie w instrumenty udziałowe np. akcje, ETF-y, z uwzględnieniem przez Zespół Doradztwa aktualnej sytuacji rynkowej.
Jak to działa i co oferujemy?

Badanie profilu inwestycyjnego Klienta

 

Przeprowadzenie badania pozwala na dokładne określenie celów inwestycyjnych, poziomu akceptowanego ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu co pozwoli na właściwy dobór dla Klienta odpowiedniej polityki inwestycyjnej.

Konkretne propozycje inwestycyjne

 

Klienci usługi otrzymują wyselekcjonowaną listę papierów wartościowych składających się na portfel rekomendowany odpowiedni dla profilu inwestycyjnego Klienta.

Dzięki przekazywanym aktualizacjom Klient w każdym momencie wie, jakie transakcje kupna i sprzedaży są rekomendowane przez DM w celu dostosowania portfela Klienta do rekomendowanego przez DM portfela, zgodnego z profilem inwestycyjnym Klienta.

Realizacja zleceń dostosowujących portfel

 

Zlecenia

Pracownicy Zespołu Doradztwa wykonają zlecenia Klienta złożone telefonicznie lub osobiście.

 

DDM

Możliwość składania zleceń do dyspozycji maklera.

 

 

Konsultacja

Otrzymaj optymalną strategię realizacji zleceń na poszczególnych instrumentach finansowych wchodzących w skład rekomendowanego portfela.

 

1/1