Opłaty i dokumenty

Sprawdź, ile kosztuje usługa doradztwa i zapoznaj się z aktualnymi dokumentami.

 

Tabela opłat za usługi
Doradztwa Inwestycyjnego

(obowiązuje od 27.03.2015 r.)

Tabela nr 1: Opłaty

Lp. Tytuł opłaty Wysokość opłat
1. Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym Regulaminem na podstawie Umowy o doradztwo inwestycyjne 1 zł 0 zł + VAT rocznie
promocja****
2. Przechowywanie krajowych i/lub zagranicznych instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego**

Profil Klienta

Wartość portfela***

Misięczna wysokość opłat za przechowywanie papierów wartościowych*

   

Konserwatywny

do 300 tys. 0,15% 0% wartości akcji,
0,05% 0% wartości obligacji
promocja****
    Powyżej 300 tys. 0,125% 0% wartości akcji,
0,04% 0% wartości obligacji
promocja****
   

Zrównoważony

do 300 tys. 0,15% 0% wartości akcji,
0,05% 0% wartości obligacji
promocja****
    Powyżej 300 tys. 0,125% 0% wartości akcji,
0,04% 0% wartości obligacji
promocja****
   

Aktywnej alokacji (akcyjny)

do 300 tys. 0,15% 0% wartości akcji,
0,05% 0% wartości obligacji
promocja****
    Powyżej 300 tys. 0,125% 0% wartości akcji,
0,04% 0% wartości obligacji
promocja****
   

Indywidualny

do 300 tys. 0,15% 0% wartości akcji,
0,05% 0% wartości obligacji
promocja****
    Powyżej 300 tys. 0,125% 0% wartości akcji,
0,04% 0% wartości obligacji
promocja****
3. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta, odszukanie dokumentów archiwalnych – powyżej 3 miesięcy (płatne za każdy dokument lub zaświadczenie) 30 PLN
4. Sporządzenie wydruku historii rachunku pieniężnego i/lub rachunku papierów wartościowych, w tym o zawartych transakcjach: za okres do 3 miesięcy wstecz od daty bieżącej bezpłatnie
    za okres od 3 miesięcy do 1 roku wstecz od daty bieżącej 10 PLN
    za okres powyżej 1 roku wstecz od daty bieżącej (płatne za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy) 50 PLN za każdy kolejny rok
5. Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM 5 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki
6. Odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań wobec DM odsetki ustawowe
7. Dyrektor DM ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty i prowizje w ramach prowadzonych przez DM akcji promocyjnych.
8. Opłaty i warunki zawarte w punktach 1 - 7 podlegają negocjacji.
9. Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji – według umowy między stronami.

Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub niebędących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW, rynkach zagranicznych, Bondspot lub NewConnect, zgodnie z właściwą dla danego rachunku maklerskiego Tabelą opłat i prowizji obowiązującą w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

* Opłata pobierana z dołu, do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

** Pobranie opłaty zgodnie z tym punktem wyłącza stosowanie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. opłat z tytułu przechowywania środków wskazanych we właściwych Tabelach opłat i prowizji obowiązujących w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. od środków zdeponowanych na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego.

*** Wartość akcji/obligacji – średnia wartość akcji/obligacji w danym miesiącu kalendarzowym wyliczana jako suma wartości akcji/obligacji w dniach wg. kursów zamknięcia podzielona przez liczbę dni w miesiącu.

**** Promocja obowiązuje do 30.06.2025 r.

1/1