Nasze wyniki

Szczegółowe dane historyczne dotyczące wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa zawiera poniższa tabela.

Do połowy 2024 usługa promocyjnie gratis - poznajmy się. 

Poniższa Tabela stanowi wyciąg wybranych wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa, szczegółowe wyniki określone zostały z dokumencie pod tabelą.

06/06/2024

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

107,6

57,4

50,2

20/05/2024

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

112,8

64,1

48,7

06/05/2024

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

106,8

58,9

47,9

22/04/2024

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

107,2

55

52,2

05/04/2024

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

105.8

53.5

52.3

20/03/2024

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

99.4

46.3

53.1

06/03/2024

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

98.9

48.2

50.7

20/02/2024

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

100.9

50.1

50.8

05/02/2024

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

96.8

45

51.8

22/01/2024

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

91.8

37.6

54.2

  Stopa zwrotu z portfela w %1 Stopa zwrotu z benchmarku w %2 Różnica w stosunku do benchmarku w %
06/06/2024

107,6

57,4

50,2

20/05/2024

112,8

64,1

48,7

06/05/2024

106,8

58,9

47,9

22/04/2024

107,2

55

52,2

05/04/2024

105.8

53.5

52.3

20/03/2024

99.4

46.3

53.1

06/03/2024

98.9

48.2

50.7

20/02/2024

100.9

50.1

50.8

05/02/2024

96.8

45

51.8

22/01/2024

91.8

37.6

54.2

1Portfel akcyjny, 2Benchmark - WIG

 

kontakt
(+48) 22 50 43 243
(+48) 22 50 43 227
e-mail
doradztwo@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne, w opisie profili inwestycyjnych, w przykładowych portfelach stworzonych przez Zespół Doradztwa DM BOŚ S.A. oraz w prezentacji wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa, nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Na potrzeby przygotowania tych informacji nie pozyskiwano żadnych informacji od klientów. Zawarte w przykładowych portfelach prezentacje składników tych portfeli oparto na danych historycznych i nie zawierają one aktualnej rekomendacji czy sugestii, co do zachowania klienta w zakresie prezentowanych instrumentów finansowych, w szczególności w zakresie działań zmierzających do uzyskania zwrotu z inwestycji. Opisy polityk inwestycyjnych prezentowanych portfeli wzorcowych dostępne są na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne. Informacje przedstawione w prezentacji wyników portfela akcyjnego również oparto na danych historycznych i nie zawierają one aktualnej rekomendacji czy sugestii, co do decyzji inwestycyjnych klienta, jak i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Na zaprezentowanym wykresie przedstawiającym wyniki wzorcowego portfela akcyjnego, na osi poziomej zamieszczone zostały daty wyceny wzorcowego portfela akcyjnego, a na osi pionowej zaprezentowano stopę zwrotu z wzorcowego portfela akcyjnego oraz benchmark tj. średnią stopę zwrotu dla wskaźnika odniesienia w tym samym okresie.

Prezentowane na wykresie dane dotyczące wzorcowego portfela, odnoszą się do przeszłości, są oparte na faktycznie przekazanych rekomendacjach Klientom usługi Doradztwa, jednakże DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Indywidualna stopa zwrotu klienta uzależniona jest od rzeczywistego odzwierciedlenia składu wzorcowego portfela, momentu zakupu i sprzedaży poszczególnych instrumentów finansowych wchodzących w skład wzorcowego portfela, cen po jakiej zostaną zawarte transakcje i indywidualnego poziomu opłat i prowizji.

Metodologia prezentacji wyników wzorcowego portfela akcyjnego

Wyniki zaprezentowane na wykresie pochodzą z okresu co najmniej jednego roku od daty publikacji i są aktualizowane co najmniej raz w miesiącu. Usługa doradztwa dla portfela akcyjnego świadczona jest przez DM BOŚ S.A. od dnia 07 kwietnia 2015 r.

W zakresie metodologii wyliczenia stopy zwrotu z wzorcowego portfela akcyjnego DM BOŚ S.A. informuje, że:

  • instrumenty finansowe znajdujące się w portfelu na datę wyceny wzorcowego portfela akcyjnego, zostały wycenione po kursie zamknięcia na dzień wyceny wzorcowego portfela akcyjnego lub po cenie ostatniej wyceny dokonanej przez właściwe TFI w przypadku jednostek uczestnictwa rekomendowanych funduszy inwestycyjnych, 
  • transakcje kupna lub sprzedaży, jeżeli w rekomendacji nie został podany limit ceny, wyceniono po cenie otwarcia w dniu, w którym rekomendacje zostały przekazane Klientom, w przypadku gdy przekazanie rekomendacji nastąpiło przed rozpoczęciem sesji w tym dniu, a w przypadku gdy rekomendacja na dany instrument finansowy została przekazana w trakcje sesji – po cenie zamknięcia lub po cenie ostatniej wyceny dokonanej przez właściwe TFI w przypadku jednostek uczestnictwa rekomendowanych funduszy inwestycyjnych, 
  • transakcje kupna lub sprzedaży, w przypadku gdy został podany limit ceny, wyceniono po cenie wskazanej w rekomendacji, jeżeli instrument finansowy osiągnął limit wskazany w tej rekomendacji. W przypadku gdy kurs instrumentu finansowego nie osiągnął limitu wskazanego w rekomendacji – instrument nie jest uwzględniany, 
  • wartość dywidendy uwzględniono w dniu ustalenia prawa do dywidendy, pomniejszonej o należny podatek u źródła, 
  • raz w miesiącu, co do zasady 20- go każdego miesiąca Zespół Doradztwa dokonuje aktualizacji struktury portfela, 
  • przedstawione stopy zwrotu opierają się na wynikach brutto i nie uwzględniają kosztów prowizji maklerskich z tytułu transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, kosztów prowadzenia rachunku papierów wartościowych, kosztów przechowywania papierów wartościowych, jak i kosztu podatku dochodowego. Wyżej wskazane koszty pomniejszają zysk osiągnięty z inwestycji. 
  • Benchmark dla wzorcowego portfela akcyjnego to indeks WIG za okres odpowiadający okresowi za który przedstawiony jest wynik wzorcowego portfela akcyjnego.

Inwestor powinien mieć na uwadze, że stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich powtórzenia w przyszłości.

Prezentowane dane stanowią obliczenia własne DM BOŚ S.A. przeprowadzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł uznanych przez DM BOŚ S.A. za wiarygodne. Źródłem danych są: GPW, giełdy zagraniczne, na których dany instrument finansowy jest nabywany, właściwe TFI.

1/1