Rynek Energii-Edukacja-Instytucje rynku towarowego w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.26, godz. 03:06
kontakt
buttony_klawisze_OPEN_REJESTR_GORA_2.jpg

Skontaktuj się z nami


 Kontakt-1.gifenergia@bossa.pl
Kontakt-2.gif
tel. (+48) 32 606 76 30
tel. (+48) 32 606 76 36
Pon.-Pt. od 8:00 do 16:00
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
Instytucje rynku towarowego

Giełda Towarowa

Prowadzenie giełdy towarowej jest przedmiotem działalności spółki akcyjnej – Towarowa Giełda Energii S.A. w Warszawie (TGE)

Celem spółki jest:

 • koncentracja podaży i popytu na towary giełdowe
 • zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu transakcji giełdowych i rozliczeń
 • upowszechnianie jednolitych informacji umożliwiających ocenę aktualnej wartości towarów giełdowych

 

Zakres działalności

Przedmiotem obrotu na TGE może być:

 • energia elektryczna
 • paliwa ciekłe i gazowe
 • limity wielkości produkcji, w szczególności produkcji elektrycznej
 • prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, art. 9l ust. 1 i art 9o ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.)
 • niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji, emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, o których mowa w lit. d

 

TGE prowadzi następujące rynki:

 1. Rynek Praw Majątkowych (RPM)
 2. Rynek Dnia Następnego energii elektrycznej (RDN)
 3. Rynek Dnia Bieżącego energii elektrycznej (RDB)
 4. Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)
 5. Rynek Terminowy Towarowy energii elektrycznej (RTEE)
 6. Rynek Terminowy Towarowy gaz (RTTg)
 7. Rynek Uprawnień do Emisji (RUE)


TGE organizuje również system rejestracji oraz ewidencji świadectw pochodzenia dla energii z Odnawialnych Źródeł Energii, z Kogeneracji i z Biogazu Rolniczego (Rejestr Świadectw Pochodzenia/RŚP).

System Rejestru Świadectw Pochodzenia zapewnia:

 • rejestrację świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych
 • ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi
 • ewidencjonowanie stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
 • przeprowadzanie procesu umarzania świadectw pochodzenia i wygasania odpowiadających im praw majątkowych


TGE również może rozliczać transakcje zawierane na giełdzie oraz transakcje pozagiełdowe.

Izba Rozrachunkowa

Prowadzenie giełdowej izby rozrachunkowej jest przedmiotem działalności spółki akcyjnej – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT)

Akcjonariuszami giełdowej izby rozrachunkowej mogą być wyłącznie spółki prowadzące giełdę, akcjonariusze spółki prowadzącej giełdę, banki, Skarb Państwa oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Do zadań giełdowej izby rozrachunkowej należy organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji giełdowych, w szczególności:

 • badanie stanu finansowego członków w zakresie możliwości terminowego wywiązywania się z zobowiązań wynikających z transakcji giełdowych
 • organizowanie i zarządzanie systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji


Giełdowa izba rozrachunkowa zapewnia przeprowadzanie rozliczeń członków z tytułu transakcji giełdowych, w szczególności przez zagwarantowanie ich zobowiązań i wierzytelności wynikających bezpośrednio z tych transakcji.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.