Rynek i inwestycje-Kurs giełdowy - Część 3-Obowiązki akcjonariusza w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2018.12.19, godz. 02:10
479x59_A.gif
kontakt

Obowiązki akcjonariuszy

Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza spółki jest wniesienie pełnego wkładu na akcje (art.329 § 1).

Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza spółki jest wniesienie pełnego wkładu na akcje (art.329 § 1). 

Od obowiązku tego nikt i nic nie może go zwolnić, ani władze spółki, ani przepisy statutu. Wpłaty powinny być dokonywane równomiernie na wszystkie akcje, bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego, na rachunek spółki prowadzony przez bank w Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin i wysokości wpłat na akcje określa statut lub walne zgromadzenie. Zarząd powinien powiadomić o tym akcjonariuszy dwukrotnie, poprzez ogłoszenia lub listami poleconymi. Pierwsze ogłoszenie lub pierwszy list powinien być wysłany na miesiąc, a drugi nie później niż dwa tygodnie przed terminem wpłaty.

W przypadku jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty w ustalonym terminie zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania (chyba, że statut stanowi inaczej) (art.330).

Jeżeli w ciągu miesiąca po upływie terminu płatności wpłata nie zostanie dokonana lub nie uiszczone zostaną odsetki bądź odszkodowanie lub inne płatności przewidziane przez statut, akcjonariusz może być, bez uprzedniego wezwania, pozbawiony swoich praw przez unieważnienie dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych. O możliwości zastosowania takiej sankcji spółka powinna uprzedzić w ogłoszeniach lub listach poleconych (art.331).

O unieważnieniu akcji z powodu niedokonania wpłat spółka zawiadamia akcjonariusza, który nie dokonał wpłaty, oraz jego prawnych poprzedników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi akcyjnej. Numery unieważnionych akcji oraz świadectw tymczasowych powinny zostać ogłoszone w pismach przewidzianych do ogłoszeń spółki. Po ogłoszeniu numerów unieważnionych spółka powinna wydać nowe dokumenty akcji lub świadectwa tymczasowe pod dawnymi numerami i sprzedać je za pośrednictwem notariusza, domu maklerskiego lub banku. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży spółka pokrywa koszty ogłoszeń, odsetki, odszkodowania zaliczane na zaległą płatność, a pozostałe środki zwraca akcjonariuszowi, który spóźnił się z wpłatą. Jeśli jednak kwota uzyskana ze sprzedaży dokumentów akcji będzie zbyt mała i nie pokryje w.w. kosztów i należności wówczas za powstały niedobór odpowiadają solidarnie akcjonariusz i jego prawni poprzednicy. Roszczenie to przedawnia się z upływem trzech lat od dnia sprzedaży akcji.

Inne obowiązki akcjonariuszy mają w zasadzie charakter wtórny i wynikają z podstawowego obowiązku dokonania pełnej wpłaty na akcje. Spośród nich można wymienić obowiązek zwrotu wypłaty otrzymanej wbrew przepisom prawa albo postanowieniom statutu. Chodzi tu np. o bezprawne wypłacenie jakiegokolwiek świadczenia od spółki. Wyjątkowo zwrotowi nie podlega otrzymanie przez akcjonariusza w dobrej wierze udziału w zysku. Poza tym przypadkiem członkowie władz spółki, którzy odpowiedzialni są za bezprawną wypłatę, ponoszą odpowiedzialność za jej zwrot solidarnie z akcjonariuszem. Z odpowiedzialności tej akcjonariusze lub członkowie władz spółki nie mogą być zwolnieni. Wierzytelności te przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty, z wyjątkiem wierzytelności w stosunku do akcjonariusza, który wiedział o bezprawności wypłaty.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.