System UTP-Ustalanie kursu na GPW-Wahania kursu w Edukacja-Rynek i inwestycje - bossa.pl
2018.12.19, godz. 02:10

Dopuszczalne wahania kursów

Kursy na sesji mogą się zmieniać w stosunku do kursów odniesienia tylko w ramach wyznaczonych widełek.

We wszystkich fazach notowań ciągłych obowiązują statyczne oraz dynamiczne ograniczenia wahań kursów od kursu odniesienia.

Kursem odniesienia dla kursu otwarcia, dla statycznych i dynamicznych ograniczeń wahań kursów, jest ostatni kurs zamknięcia.

Kursem odniesienia dla kursów w fazie notowań ciągłych oraz dla kursu zamknięcia, dla:

 • statycznych ograniczeń wahań kursów, jest kurs otwarcia, a w przypadku jego braku - ostatni kurs zamknięcia,
 • dynamicznych ograniczeń wahań kursów, jest kurs ostatniej transakcji, w przypadku braku wyznaczenia w fazie otwarcia kursu otwarcia, kursem odniesienia do czasu zawarcia pierwszej transakcji jest ostatni kurs zamknięcia.

 

Maksymalne dopuszczalne odchylenia od kursu odniesienia dla danych ograniczeń nie mogą przekraczać:

Rynek kasowy
Instrument Wahania kursów
Akcje i prawa do akcji
 • 0,02 zł – przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł
 • 0,03 zł – przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł
 • 10 % - w pozostałych przypadkach
Akcje i prawa do akcji w dniu debiutu ich emitenta na giełdzie
30 %
Prawa poboru
 • 0,02 zł – przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł
 • 0,03 zł – przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł
 • 100 % - w pozostałych przypadkach
Certyfikaty inwestycyjne
 • 0,02 zł – przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł
 • 0,03 zł – przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł
 • 10 % - w pozostałych przypadkach
Obligacje i listy zastawne
3 punkty procentowe
Certyfikaty strukturyzowane
 • 0,02 zł – przy kursie odniesienia poniżej 0,05 zł
 • 30 % - w pozostałych przypadkach
Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF
 • 0,02 zł – przy kursie odniesienia od 0,01 do 0,19 zł
 • 0,03 zł – przy kursie odniesienia od 0,20 do 0,29 zł
 • 10 % - w pozostałych przypadkach
Pozostałe papiery wartościowe
100 %, o ile Zarząd Giełdy nie określi niższej wartości

Rynek derywatów
Instrumenty pochodne
Wahania kursów
Kontrakty terminowe
15% (akcyjne), 10 % (na indeksy), 6% (walutowe)
Opcje
wartości równej w danym miesiącu 10% średniej z ostatnich 20 wartości zamknięcia instrumentu bazowego dla danych opcji, określonych przed pierwszym dniem tego miesiąca lub pierwszym dniem obrotu danymi opcjami
Jednostki indeksowe
10%

 

Złożone zlecenie, które zrealizowane jest po kursie wykraczającym poza dopuszczalne ograniczenia wahań kursów skutkuje:

 • rozpoczęciem równoważenia z jednoczesnym odrzuceniem niezrealizowanej części tego zlecenia,
 • rozpoczęciem równoważenia z jednoczesnym przyjęciem niezrealizowanej części tego zlecenia,
 • brakiem równoważenia z jednoczesnym odrzuceniem niezrealizowanej części tego zlecenia.

W trakcie równoważenia, zlecenia mogą być składane, modyfikowane oraz anulowane.

W systemie kursu jednolitego obowiązują wyłącznie statyczne ograniczenia wahań kursów. Kursem odniesienia dla kursu jednolitego jest ostatni kurs jednolity. Maksymalne dopuszczalne odchylenia od kursu odniesienia dla danych ograniczeń są identyczne jak dla notowań ciągłych.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.