System UTP-Różnice UTP - Warset-Pozostałe zmiany w Edukacja-Rynek i inwestycje - bossa.pl
2019.02.23, godz. 10:01
kontakt
Pozostałe zmiany

Ważne zmiany w zleceniach STOP

Zachowanie zleceń STOP na widełkach dynamicznych

UWAGA: Zlecenie STOP, które po aktywacji kursem realizacji naruszy widełki (statyczne lub dynamiczne) w zależności od konfiguracji klasy instrumentu może zostać odrzucone przez GPW. Oznacza to, że Inwestor nie ma 100-procentowej pewności na realizację aktywowanych zleceń STOP. 

Sposób aktywacji zleceń STOP w fazie przed otwarciem

Dotychczas zlecenia STOP brały udział w określaniu Teoretycznego Kursu Otwarcia (TKO) oraz były aktywowane w trakcie jego określania. Aktywne zlecenia STOP były realizowane na otwarciu.

W systemie UTP w fazie przed otwarciem zlecenia STOP nie biorą udziału w wyznaczaniu TKO oraz teoretycznego wolumenu otwarcia (nie są aktywowane w fazie otwarcia/zamknięcia), ani też nie są realizowane podczas samego otwarcia. Ich aktywacja i ewentualna realizacja następuje dopiero w kolejnej fazie notowań (np. w fazie notowań ciągłych).

Nowe zasady działania widełek dynamicznych

Podstawowym efektem działania widełek dynamicznych jest spowolnienie tempa zmiany kursu w okresach dużej zmienności notowań. Widełki ograniczają przedział dozwolonych notowań w jakich mogą być zawierane transakcje. Wartość widełek zależy od kursu odniesienia – w przypadku widełek dynamicznych jest nim zazawyczaj kurs ostatniej transakcji.

W zależności od parametryzacji danej klasy notowań złożenie zlecenia wykraczającego poza widełki będzie powodować:

 • Automatyczne zawieszenie (standardowe) instrumentu oraz odrzucenie zlecenia,
 • Automatyczne zawieszenie (standardowe) instrumentu oraz przyjęcie zlecenia,
 • Brakiem zawieszenia oraz odrzuceniem zlecenia

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w Systemie UTP określają, iż dla widełek dynamicznych standardowo wykorzystywaną metodą jest równoważenie z jednoczesnym przyjęciem zlecenia, które wywołało równoważenie. Wyjątek od reguły stanowią akcje z WIG20, gdzie w przypadku przekroczenia widełek dynamicznych jest brak równoważenia przy jednoczesnym odrzuceniu zlecenia. Dla opcji i kontraktów terminowych następuje natomiast automatyczne zawieszenie (równoważenie) instrumentu oraz odrzucenie zlecenia.

Natomiast dla widełek statycznych w przypadku większości klas notowań obowiązywać będzie metoda równoważenia z jednoczesnym odrzuceniem zlecenia, które wywołało równoważenie.

Zasady obsługi zleceń z wartością ujawnioną (WUJ) w fazach przed otwarciem i przed zamknięciem

W systemie Warset teoretyczny wolumen otwarcia obejmuje cały wolumen zlecenia z wartością ujawnioną (WUJ).

W nowym systemie UTP w fazie przed otwarciem/przed zamknięciem teoretyczny wolumen otwarcia jest publikowany tylko i wyłącznie przy uwzględnieniu ujawnianego wolumenu zleceń WUJ. Oznacza to, iż w UTP nie będzie możliwości zweryfikowania/ujawnienia wielkości zleceń ukrytych w tej fazie sesji (poprzez złożenie zleceń przeciwstawnych z odpowiednio dużym wolumenem).

Na Uniwersalnej Platformie Obrotu transakcje w fazie dogrywki mogą być zawierane transakcje nawet w przypadku braku ustalenia kursu zamknięcia na fiksingu (wtedy limitem przyjętym na dogrywkę jest ostatni znany kurs transakcyjny z sesji). Jest to cecha wspólna dla systemu notowań ciągłych i kursu jednolitego.

Zasady przeprowadzania dogrywki

System Warset pozwalał na transakcje w czasie dogrywki w sytuacji, gdy dla wybranego instrumentu został wyznaczony kurs zamknięcia (w przypadku notowań ciągłych) lub kurs fixingowy (dla notowań w systemie kursu jednolitego.

Na Uniwersalnej Platformie Obrotu transakcje w fazie dogrywki mogą być zawierane po ostatnim znanym kursie transakcyjnym. Jest to cecha wspólna dla systemu notowań ciągłych i kursu jednolitego.

System Animatora Rynku

Zupełną nowością w systemie UTP jest System Animatora Rynku. Nowy segment przeznaczony jest do notowania instrumentów, dla których będzie istniał obowiązek posiadania animatora. Są to m.in. instrumenty strukturyzowane i warranty. W SAR każdy instrument może mieć tylko jednego animatora, a jego brak powoduje całkowite zawieszenie możliwości zawierania transakcji. Notowane instrumenty nie mają dynamicznych i statycznych ograniczeń kursów, tj. widełek. Tę rolę spełniają oferty kupna i sprzedaży wystawiane przez animatora.

UWAGA: Zlecenia STOP są aktywowane kwotowaniem animatora, a nie transakcją!

UWAGA: W przypadku rynku SAR notowania będę odbywać się nieco w innych godzinach niż w przypadku pozostałych instrumentów, faza przed otwarciem będzie trwać od 8:30 do 9:05 (określenie kursu na otwarciu), następnie od 9:05 do 16:50 trwać będzie faza notowań ciągłych. Sesja zakończy się bez fiksingu i dogrywki. Godziny podane w harmonogramie notowań określają najwcześniejszy możliwy moment rozpoczęcia lub zakończenia danej fazy notowań.

Transakcje pakietowe

W nowym systemie zlecenia maklerskie dotyczące transakcji pakietowych akcjami mogą być przekazywane jak dotychczas w dniu w którym transakcja ma zostać zawarta, w analogicznych godzinach:

 • 8.00 – 17.05 – w przypadku transakcji zawieranych w czasie trwania sesji giełdowej

Dodatkowe kryterium: różnica pomiędzy ceną transakcji, a ostatnim kursem na giełdzie nie może przekroczyć tutaj 10%,

 • 17.05 – 17.30 - w przypadku transakcji zawieranych poza godzinami sesji giełdowej

Dodatkowe kryterium: różnica pomiędzy ceną instrumentu w zleceniu a kursem odniesienia nie jest wyższa niż 40%. Kurs odniesienia określany jest jako średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji danymi akcjami z sesji giełdowej w danym dniu, ważona obrotami, a w przypadku gdy na sesji giełdowej w tym dniu nie zawarto tymi akcjami żadnej transakcji - za kurs odniesienia przyjmuje się ostatni kurs zamknięcia tych akcji.

UWAGA: Nowością jest, że zlecenie pakietowe nie zrealizowane w ciągu 60 minut traci automatycznie ważność.

UWAGA: Minimalną wielkość transakcji pakietowej dla akcji Zarząd Giełdy ustala corocznie (po ostatniej sesji w marcu) na kolejne 12 miesięcy, jest ona uwarunkowana obrotem i nie może być mniejsza niż wartość określona w rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 1287/2006 tj. gdy:

 • średni dzienny obrót jest mniejszy niż 500 tys. EUR to minimalna wartość transakcji to równowartość 50 tys. EUR
 • obrót 500 tys.– 1 mln EUR, minimalna wartość transakcji 100 tys. EUR
 • obrót 1 mln-25 mln EUR, minimalna wartość transakcji 250 tys. EUR
 • obrót 25 mln–50 mln EUR, minimalna wartość transakcji 400 tys. EUR
 • obrót >50 mln EUR, minimalna wartość transakcji 500 tys. EUR

W przypadku spółek dopuszczonych po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym do czasu określenia wartości transakcji zgodnie z kryterium obrotu obowiązują następujące wartości minimalne:

 • 2.000.000 zł - w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu WIG20,
 • 1.000.000 zł - w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40,
 • 250.000 zł - w przypadku pozostałych akcji.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.