Rynki zagraniczne-Podatki w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.25, godz. 06:35
kontakt
Podatki

Informacja PIT8C

DM BOŚ wystawi informację podatkową PIT8C obejmująca transakcje na rynkach zagranicznych.

Jaki jest kurs wymiany waluty na potrzeby obliczenia podatku od zysków kapitałowych?

W przypadku transakcji z rynku zagranicznego rozliczanej automatycznie w PLN, stosowany jest kurs wymiany zastosowany w tej konkretnej transakcji.
W przypadku transakcji z rynku zagranicznego rozliczanej w walucie transakcji, na potrzeby obliczenia podatku należy kwotę transakcji przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji.

Podatek od zysków od obrotu papierami wartościowymi na giełdach zagranicznych

DM BOŚ nie bierze odpowiedzialności za przedstawione poniżej informacje. Jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych jest ustawa o podatku od osób fizycznych. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z właściwym urzędem skarbowym.

Jeśli inwestor osiąga dochody zarówno na giełdzie polskiej i giełdzie zagranicznej (np. w USA) należy zastosować odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednie przepisy umów w sprawie podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita.

W sytuacji opisanej powyżej (inwestujemy w USA) należy zastosować przepisy Umowy polsko-amerykańskiej o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie z art. 14 tej umowy osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zwolniona od opodatkowania w Stanach Zjednoczonych zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi. Wobec tego dochody giełdowe osiągnięte w USA będą w całości podlegały opodatkowaniu w Polsce.
Zgodnie z art. 30b ust 5a ustawy o podatku dochodowym, jeżeli podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochody ze sprzedaży papierów wartościowych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Zasadę tę stosuje się również w przypadku gdy podatnik uzyskuje dochody z giełdy wyłącznie za granicą.

Dochodów z giełdy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym, wykazuje się je w odrębnym zeznaniu rocznym (PIT- 38), które składa się do 30 kwietnia. W tym też terminie należy wpłacić podatek.

W opisanej powyżej sytuacji podatnik zapłaci 19% podatku od łącznych dochodów z giełdy polskiej i amerykańskiej.
Opisane powyżej zasady stosujemy analogicznie do pozostałych rynków zagranicznych.

Opodatkowanie dywidend oraz formy dywidendy na rynkach zagranicznych

DM BOŚ nie bierze odpowiedzialności za przedstawione poniżej informacje. Jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych jest ustawa o podatku od osób fizycznych. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z właściwym urzędem skarbowym.

Podstawowa różnica między dywidendami od polskich spółek, a od spółek zagranicznych polega na tym, że osoba fizyczna, która otrzyma wypłatę z zysku od polskiej spółki, nie opodatkowuje jej w zeznaniu rocznym. Co do zasady inaczej jest z dywidendami z zagranicy. Generalnie dywidendy z zagranicy objęte są w Polsce zryczałtowanym PIT według stawki 19 proc., ale od tego podatku można odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Przy czym odliczenie nie może przekroczyć kwoty polskiego podatku. Kwotę zryczałtowanego podatku od zagranicznej dywidendy i kwotę podatku zapłaconego od niej za granicą trzeba wykazać w zeznaniu rocznym. Różnica między polskim podatkiem a zapłaconym za granicą zwiększa w zeznaniu kwotę podatku do zapłaty lub zmniejsza kwotę nadpłaty. W zeznaniach nie wykazuje się przychodu z dywidendy, ale już obliczony zryczałtowany polski podatek oraz daninę zapłaconą za granicą od tej dywidendy. Do celów obliczenia polskiego podatku kwotę przychodu należy jednak przeliczyć na złote. Podsumowując, jeżeli pobrany podatek od dywidend za granicą jest wyższy od zryczałtowanego podatku w Polsce to klient nie musi dopłacać żadnej kwoty, jeśli pobrany podatek za granicą jest niższy od zryczałtowanego podatku polskiego to na kliencie spoczywa obowiązek dopłaty różnicy.

Formy dywidendy wypłacanej przez spółki zagraniczne:

  • Dywidendy gotówkowe – przy wypłacie dywidend z tytułu posiadania akcji mogą zostać potrącone podatki płatne u źródła.
  • Dywidendy płatne w gotówce lub w akcjach – domyślną formą płatności jest gotówka. Klienci mogą jednak zdecydować się na otrzymanie akcji.
  • Dywidendy płatne w akcjach - dodatkowe akcje przydziela się stosownie do ilości posiadanych akcji, według stosunku ustalonego przez emitenta.

 

UWAGA!!!
Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółki amerykańskie. Mimo, że pomiędzy Polską a USA istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, na mocy której podatek u źródła może być pobierany w preferencyjnej wielkości 15%. To formuła w jakiej DM BOŚ pośredniczy w zawieraniu transakcji na rynkach zagranicznych (za pośrednictwem KBC Securities) powoduje, że amerykański IRS (odpowiednik polskiego US) nakazuje pobierać podatek od dywidend u źródła w wysokości 30%. Przedłożenie formularza W-8BEN przez inwestora nie zmienia niczego w stosowanej formule (nadal będzie pobierane 30 % podatku u źródła).

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.