(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2014.12.18, godz. 10:30
kontakt
Pytania i odpowiedzi - Limit i zakres inwestycji

Czy osoba, która nie osiąga dochodów może dokonywać wpłaty na IKE lub IKZE?

Tak. W tym zakresie nie ma ograniczeń.

Ile wynosi roczny limit wpłat na IKE?

Wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Limit wpłat IKE.  

Jakie były roczne limity wpłat na IKE i IKZE w poprzednich latach?


Limity wpłat na IKE i IKZE
 rokIKE - kwota [w PLN] IKZE - kwota [w PLN]
201411 238 4 495,20 
2013
11 139
4 231,20
2012
10 578
4 030,80
2011
10 077
-
2010
9 579
-
2009
9 579
-
2008
4 055
-
2007
3 697
-
2006
3 521
-
2005
3 635
-
2004
3 435
-

Ile wynosi roczny limit wpłat na IKZE w 2014 roku?

Na IKZE będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2014 jest to 4 495,20 zł..

Ile wynosił roczny limit wpłat na IKZE w 2013 roku?

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla każdego za rok poprzedni. Co oznacza, że na konto IKZE można wpłacić maksymalnie 4% zarobków brutto z ubiegłego roku. Kwota ta nie może przekroczyć 4% od 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w gospodarce za rok poprzedni. Do limitu wpłat do IKZE nie są wliczane wypłaty transferowe z innego IKZE.

W roku 2013 roku limit wynosi 4.231,20 PLN (4% od 30*3.526PLN) 

W przypadku osób o niskich dochodach, limit wpłat wynosi do 4% rocznego minimalnego wynagrodzenia za rok poprzedni. 

W roku 2013 roku limit wynosi 720 PLN (4% od 12 * 1.500PLN) 

Ile maksymalnie w 2013 roku mogła wpłacić na rachunek IKZE osoba pracująca na podstawie umowy o pracę?

Zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE, podstawą obliczenia rocznego limitu wpłat na rachunek IKZE jest 4% podstawy rocznej składki ubezpieczenia emerytalnego za rok ubiegły. Maksymalna kwota nie może przekraczać 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.5)) na rok poprzedni.

W roku 2013 kwota maksymalna wynosi 4 231,20zł.

Osoba zatrudniona na umowę o pracę otrzymuje od pracodawcy co miesiąc druk RMUA. W celu obliczenia podstawy rocznej składki ubezpieczenia emerytalnego należy zsumować wartości pozycji „Podstawa wymiaru składki” na druku RMUA (IV.A. 04. oraz IV.V.04).

Można też użyć posłużyć się przychodem z PIT-u za 2012 r. , ale należy odliczyć wszystkie składniki przychodu, które nie są były objęte ZUS-em !

Następnie należy zsumowaną kwotę pomnożyć przez 4%. Otrzymana kwota jest maksymalnym limitem wpłaty na rachunek IKZE.

Przykład:

a) Podstawa wymiaru składki nie przekracza kwoty maksymalnej:

Przykładowo, podstawa składki wynosi 41 250,00zł. Maksymalny limit wpłat na rachunek IKZE wynosi zatem: 41 250 x 0,04 = 1650zł. Zwrot podatku od US wynosić będzie: 297zł (1650 x 18%)

b) Podstawa wymiaru składki przekracza kwotę maksymalną:

Przykładowo, podstawa składki wynosi 125 550,00zł. Kwota ta przekracza limit równy w roku 2012 – 105 780zł (http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1017 )

W takim wypadku limitem wpłat na IKZE jest kwota 105 780 x 0,04 = 4231,20zł. Zwrot podatku od US wynosić będzie: 1353,98zł (4030,80 x 32% - osoba podlega drugiemu progowi podatkowemu)

Jaką kwotę w 2013 roku magła wpłacić na IKZE osoba, której dochody nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia?

W przypadku osób, których dochody nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, mogą wpłacić na IKZE 4% z 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku poprzednim. W roku 2012 kwota wynagrodzenia minimalnego wynosi 1500zł.

Przykład:

Wynagrodzenie roczne brutto w roku 2012 nie przekroczyło 18.000zł (1500zł x 12) Limit wpłaty na IKZE w roku 2013 wynosi: 0,04 x 18.000 = 720,00zł

Jaką kwotę maksymalną mogą wpłacić w 2013 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą?

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą Podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Dla roku 2012 ustalona na poziomie 3 526 zł.

W przypadku osób odprowadzających minimalną składkę, limit dla rachunku IKZE wynosi:

Wysokość podstawy składki: 12 x 3 526zł x 60% = 25 387,20zł

Limit wpłat na IKZE: 25 387,20 x 4% = 1015,49zł.

W przypadku zadeklarowania wyższej kwoty, dla wpłat na IKZE obowiązuje maksymalny limit wynoszący 4231,20zł.

Gdzie znajdę informację o limitach wpłat za IKZE?

Od 2014 roku informacja o limicie wpłat na IKZE publikowana jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. DM BOŚ S.A. publikuje limity wpłat na stronie.

W 2013 roku informacja o kwocie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz o przeciętnym prognozowanym wynagrodzeniu na dany rok jest ogłaszana w drodze obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia z pracę na dany rok ogłaszana jest w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. DM BOŚ S.A. publikuje limity wpłat na stronie.

Czy można zawiesić wpłaty na IKE/IKZE?

Tak, jeśli mamy kłopoty finansowe lub z innych powodów przez jakiś czas nie możemy wpłacać środków na IKE/IKZE, można przerwać wpłacanie środków bez żadnych opłat karnych lub ryzyka zerwania umowy.

Czy wypłacane dywidendy i odsetki od obligacji pomniejszają limit wpłat na IKE/IKZE?

Nie, tzw. pożytki z posiadanych przez nas aktywów dodatkowo zasilają nasz rachunek IKE/IKZE, ale nie wpływają na limit wpłat w danym roku.

Czy istnieje ograniczenie liczby i wartości zawieranych na IKE/IKZE transakcji albo rodzaju instrumentów?

Nie, można inwestować agresywnie, zawierając wielokrotne transakcje w ciągu jednego dnia (daytrading), można zawierać transakcje sporadycznie co jakiś czas – sposób zawierania transakcji jest taki sam, jak na zwykłym rachunku maklerskim. Ograniczeniem jest jednak to, iż zlecenia muszą być pełnopłatne (brak odroczenia płatności) i nie można inwestować na rynku terminowym w instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje).

Czy można dokonywać zakupów na IKE/IKZE z wykorzystaniem odroczenia płatności?

Nie, zlecenia mogą być tylko pełnopłatne.

Czy środki na IKE/IKZE mogą stanowić zabezpieczenie kredytu giełdowego?

Nie. Warto zauważyć, iż obsługa kredytu nie będzie możliwa w przypadku IKE/IKZE, ponieważ wiąże się to z uruchamianiem kredytu i dokonywaniem spłat w szczególności. Mając na uwadze sztywny limit wpłat na IKE/IKZE w danym roku, niemożliwe byłoby wielokrotne wpłacanie (uruchamianie kredytu) i spłacanie środków pochodzących z kredytu lub jego transz – limit roczny wpłaty by to praktycznie uniemożliwił. Dodatkowo każdy wypływ środków z IKE na rachunek bankowy musiałby być traktowany jako częściowy zwrot, a środki podlegały opodatkowaniu. Proszę pamiętać, iż w przypadku IKZE brak jest częściowego zwrotu.

Czy na IKE/IKZE w domu maklerskim można zdeponować obligacje skarbowe, korporacyjne, spółdzielcze, komunalne?

Nie, obligacje skarbowe, korporacyjne, spółdzielcze, komunalne mogą być nabywane tylko za środki znajdujące się na rachunku maklerskim IKE/IKZE. Oznacza to, iż można nabywać tylko obligacje znajdujące się w obrocie na rynku wtórnym, poprzez złożenie zlecenia zakupu z rachunku maklerskiego. Deponowanie obligacji zakupionych na rynku pierwotnym jest możliwe, jeśli oferta jest realizowana przez rachunek IKE/IKZE, także w przypadku rolowania obligacji.

Czy poprzez IKE/IKZE w domu maklerskim, można zapisać się na akcje nowych emisji?

Tak, ale pod warunkiem, że zapis będzie dokonywany za pośrednictwem rachunku maklerskiego IKE/IKZE i za środki zgromadzone na tym rachunku. Dotyczy to zarówno akcji nowych emisji z wykorzystaniem prawa poboru, jak również emisji na rynku pierwotnym obsługiwanych za pośrednictwem systemu GPW, z wykorzystaniem zleceń zakupu składanych poprzez rachunek maklerski IKE/IKZE.

Wykorzystałem cały limit wpłat na IKE 2012 roku w styczniu, ale w czerwcu połowę środków wypłaciłem, czy mogę je wpłacić ponownie w tym samym roku?

Niestety, limit wpłat obwiązujący w danym roku kalendarzowym nie jest odnawialny. Nasze wpłaty dokonywane w danym roku kalendarzowym są sumowane są do limitu obowiązującego w danym roku i nie mogą go przekroczyć - nadwyżka jest zwracana. Ewentualne wypłaty nie odbudowują tego limitu na nowo i w przypadku opisanym w pytaniu, środki wpłacone ponownie - zostałyby zwrócone, jako przekraczające roczny limit wpłat.

Co się stanie jak przekroczę limit wpłat na IKZE?

Jeśli wpłaty dokonane na IKZE przekroczą ogólny limit wpłat na IKZE (czyli kwotę 4.231,20 PLN za 2013 r. i 4 495,20 za 2014 rok), będą automatycznie podlegały zwrotowi. Zwrócimy nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy. W przypadku przekroczenia indywidualnego limitu wpłat na IKZE, gdy kwota nie przekroczy ogólnego limitu wpłat za dany rok, kwota przekroczenia limitu indywidualnego zostanie zaksięgowana na rachunku. Rożnicę przekroczenia można rozliczyć w następnych latach.

Czy w ramach limitu wpłat mogę przenieść na rachunek maklerski IKE/IKZE akcje ze zwykłego rachunku maklerskiego?

Nie ma takiej możliwości. Akcje trzeba sprzedać na zwykłym rachunku, środki pieniężne wpłacić na IKE/IKZE i zakupić akcje ponownie z rachunku IKE/IKZE. Limit dotyczy wpłat, w związku czym na rachunki IKE/IKZE przyjmowane są tylko wpłaty gotówkowe. Wyjątkiem jest wypłata transferowa z innego IKE/IKZE maklerskiego (w związku z zmianą IKE/IKZE lub dziedziczeniem) - tylko w takim przypadku można przenieść akcje - tylko między dwoma IKE/IKZE maklerskimi.

Czy mogę kupować na rachunek IKE/IKZE kontrakty terminowe i opcje? Jeśli nie - w co mogę inwestować?

Obecnie nie jest możliwe inwestowanie w instrumenty pochodne na IKE/IKZE maklerskim. Nie ma też możliwości skorzystania z oferty FOREX na IKE/IKZE maklerskim. W co można zatem inwestować? Poza akcjami i prawami do akcji, prawami poboru czy obligacjami notowanymi na GPW, można też nabywać ETF na WIG20, certyfikaty i obligacje strukturyzowane, jak również - certyfikaty inwestycyjne.

bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Finansowa Marka Roku 2014Finansowa Marka Roku za innowacyjne usługi internetowe oraz pozycję eksperta rynku finansowego nagroda GPW najwiekszy udzial w obrotach na pochodnych Nagroda GPW za największy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w 2013r.najlepszy dom maklerski nagroda 2014Nagroda "Byki i Niedźwiedzie" gazety giełdy i inwestorów "Parkiet", w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2013r.