Aktualność

Emisja obligacji PCC Rokita S.A.

Emisja obligacji serii HA PCC ROKITA S.A.

 

Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 3,20 p.p. w skali roku (8,94%*)
Zapisy trwają od 10 do 23 października 2023 r.

PCC Rokita SA jest jednym z najbardziej znaczących europejskich producentów polioli oraz jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce. Wraz z ponad 20 spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową.

Koncentruje się na produkcji i dystrybucji związków chemicznych, przede wszystkim polioli, chloropochodnych oraz produktów fosforo- i naftalenopochodnych. Od 2011 roku jest emitentem obligacji korporacyjnych, a od 2014 roku emitentem akcji.

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 2 października 2023 r. wynosiła 5,74%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii HA w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 18 października 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,20 p.p., wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HA. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii HA może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

1/1