Warunki korzystania
i bezpieczeństwo Aplikacji
bossaStaticaTrader

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM BOŚ) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80 Warszawa (adres e-mail: makler@bossa.pl), świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Aplikacji bossaStaticaTrader w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie składanych przez Klienta na podstawie następujących umów:

 1. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
 2. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym,
 3. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku derywatów intraday,
 4. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawierana w celu zawarcia Umowy IKE (Umowa maklerska IKE),
 5. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawierana w celu zawarcia Umowy IKZE (Umowa maklerska IKZE).

DM BOŚ za pośrednictwem Aplikacji bossaStaticaTrader udostępnia Klientom, na podstawie Umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych, notowania przekazywane na bieżąco przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Klient nazywany jest dalej Użytkownikiem.

DM BOŚ prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. DM BOŚ podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Aplikacja bossaStaticaTrader może przechowywać na komputerze Użytkownika przez okres zainstalowania Aplikacji, następujące dane:

 1. ustawienia zdefiniowane przez Użytkownika,
 2. zaszyfrowany unikalny identyfikator Aplikacji (parametr tworzony jest w procesie instalacji Aplikacji).

Dane o których mowa powyżej są przechowywane na komputerze Użytkownika tak długo, jak długo jest zainstalowana Aplikacja.

Dane, o których mowa powyżej są wysyłane do DM BOŚ w procesie logowania Użytkownika oraz są wykorzystane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji. Komunikacja między aplikacją a systemami informatycznymi DM BOŚ odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Aplikacja umożliwia przechowywanie Identyfikatora służącego do logowania przez Użytkownika do rachunku maklerskiego. Użytkownik może zrezygnować z funkcji przechowywania Identyfikatora.

Użytkownik może korzystać z notowań przekazywanych na bieżąco przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części. Użytkownik zobowiązuję się do niekorzystania z notowań przekazywanych na bieżąco przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na więcej niż jednym urządzeniu w tym samym czasie. Użytkownik nie może dostarczać danych o charakterze bezprawnym ani składać zleceń lub dyspozycji sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

Tryb postępowania reklamacyjnego określa szczegółowo właściwy dla danej umowy świadczenia usług maklerskich regulamin. Regulaminy dostępne są na stronie Dokumenty.

Zakończenie korzystania z Aplikacji bossaStaticaTrader nie oznacza rozwiązania właściwej umowy świadczenia usług maklerskich, chyba że niezależnie od zakończenia korzystania z Aplikacji bossaStaticaTrader Klient wypowie umowę świadczenia usług maklerskich.

Bezpieczeństwo Aplikacji bossaStaticaTrader

Usługa bossaStaticaTrader pozwala na korzystanie z wielu funkcjonalności rachunku maklerskiego poprzez dedykowaną Aplikację instalowaną na komputerze Użytkownika. DM BOŚ dokłada wszelkich starań, by korzystanie z rachunku maklerskiego tą drogą było równie bezpieczne, jak przy dostępie przez serwer zleceń Stocks On-Line.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo?

Usługa bossaStaticaTrader korzysta z dotychczasowych i rozszerzonych standardów bezpieczeństwa DM BOŚ:

 • Logowanie identyfikatorem i dedykowanym hasłem – Użytkownik może zdefiniować oddzielne hasło do usługi bossaStaticaTrader, niż to wykorzystywane w innych kanałach dostępu.
 • Zarządzanie dostępem z poziomu rachunku maklerskiego – Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić hasło do usługi lub zablokować dostęp.
 • Szyfrowanie – w celu ochrony transmisji poufnych danych oraz integralności informacji wszystkie połączenia aplikacji bossaStaticaTrader z serwerem zleceń Stocks OnLine są szyfrowane protokołem SSL.

Praca z Aplikacją bossaStaticaTrader

Każda sesja Użytkownika rozpoczyna się od pozytywnej weryfikacji identyfikatora i hasła bossaStaticaTrader wpisanego przez Użytkownika oraz weryfikacji stanu usługi. Użytkownik kończy sesję wybierając opcję „Wyloguj” lub „Zamknij” z menu aplikacji bossaStaticaTrader.

W jaki sposób Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo korzystania z bossaStaticaTrader?

 • Pobierać i instalować aplikację tylko ze strony bossa.pl
 • Chronić swoje hasło bossaStaticaTrader – nie przekazywać danych logowania osobom trzecim,
 • Zapamiętać swoje hasło bossaStaticaTrader – nie przechowywać zapisanego hasła w telefonie lub w innych miejscach,
 • Zadbać o złożoność hasła bossaStaticaTrader – hasło powinno być trudne do odgadnięcia dla osób trzecich, aplikacja zezwala na użycie hasła spełniającego politykę haseł DM
 • Nigdy nie zostawiać komputera bez nadzoru i odpowiedniego zabezpieczenia – osoba trzecia może wykorzystać sytuację, w której Użytkownik nie wylogował się z aplikacji,
 • Wylogować się z Aplikacji bossaStaticaTrader po zakończeniu korzystania,
 • Wykorzystać wbudowane funkcje zabezpieczeń komputera – Użytkownik może wykorzystać mechanizmy zabezpieczeń dostarczone przez producenta komputera i systemu operacyjnego, tj. hasło dostępowe do odblokowania komputera.

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Aplikacji bossaStaticaTrader

Podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” urządzenia Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, p.. wirusy, czy „konie trojańskie”.

W szczególności:

 • obecność i działanie oprogramowania typu malware po uruchomieniu może zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware);
 • obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;
 • możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
 • możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł– - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.

By uniknąć zagrożeń tego typu Użytkownik nie powinien instalować niepotrzebnego oprogramowania na swoim komputerze, używać tylko autoryzowanych przez producenta źródeł oprogramowania. DM BOŚ zaleca również rozważenie przez Użytkownika instalacji oprogramowania antywirusowego lub aktywację wbudowanych w system operacyjny systemów antywirusowych. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować system operacyjny zgodnie ze wskazówkami producenta komputera lub systemu operacyjnego.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy:

Poniżej opisano minimalne oraz zalecane parametry środowiska uruchomieniowego Aplikacji.

a) Konfiguracja minimalna

Minimalne środowisko uruchomieniowe aplikacji obejmuje:

 • Komputer PC z 64-bitowym procesorem x86 (Intel lub AMD).
 • System operacyjny Microsoft Windows* 10 64bit Home/Pro – wersja aktualnie wspierana zgodna z cyklem życia określonym na stronach Microsoft: https://docs.microsoft.com/pl-pl/lifecycle/faq/windows.
 • Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 • Minimum 1 GB wolnej pamięci RAM.
 • Minimum 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej.
 • Dostęp do sieci Internet z prędkością nie mniejszą niż 10 Mbps.

b) Konfiguracja zalecana

Zalecane środowisko uruchomieniowe aplikacji obejmuje:

 • Komputer PC z 64-bitowym procesorem x86 (Intel lub AMD).
 • Procesor: Intel Core i5/AMD Ryzen 5, 3GHz, 4 rdzenie (lub lepszy).
 • System operacyjny Windows 10 64bit lub nowszy (Home/Pro) – wersja aktualnie wspierana zgodna z cyklem życia określonym na stronach Microsoft: https://docs.microsoft.com/pl-pl/lifecycle/faq/windows.
 • Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080.
 • Wolna pamięć RAM: 4 GB lub więcej.
 • Wolna przestrzeń dyskowa: 60 GB lub więcej.
 • Dostęp do sieci Internet z prędkością nie mniejszą niż 50 Mbps lub szybszą.

Aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla 64-bitowego systemu operacyjnego Windows.

Wymagania minimalne jak i zalecane mają charakter informacyjny. Takie czynniki jak: ilość danych załadowanych do aplikacji, liczba wykresów, wskaźników, alertów, w sposób istotny wpływają na szybkość pracy Aplikacji bossaStaticaTrader.

Aplikacja bossaStaticaTrader nie ma ograniczeń co do liczby używanych wymienionych wyżej narzędzi, każdy, nawet najbardziej wydajny sprzęt, może okazać się niewystarczający.

Wzrost liczby nadawanych przez GPW komunikatów i zawieranych na rynku transakcji, może wpływać na wzrost wykorzystania przez aplikację zasobów systemowych, w szczególności procesora, pamięci oraz dysku twardego.
Zmiana powyższych Wymagań Technicznych będzie podawana do wiadomości Klienta za pośrednictwem strony internetowej Warunki Korzystania bossaStaticaTrader poprzez opublikowanie jej nowej wersji.

W przypadku braku zgody na powyższe warunki, korzystanie z Aplikacji nie jest dopuszczalne.

*Windows jest znakiem towarowym Microsoft Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Warunki korzystania i bezpieczeństwo Aplikacji bossaStaticaTrader obowiązują od dnia 13.12.2021r.

1/1