Oferta akcji

Bioceltix S.A.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji

Emitent

BIOCELTIX S.A.

Wielkość oferty

W ramach Oferty Publicznej akcji Bioceltix S.A. oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) nie więcej niż 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja (Akcje Oferowane).

1 marca 2021

Publikacja Memorandum

5 marca 2021

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów

15 marca 2021

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów (do godziny 22:00)

od 12 do 16 marca 2021

(do godz. 15:00)

Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych inwestorów

nie później niż 17 marca 2021

(do godz. 12:00)

Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Akcji serii G oferowanych w poszczególnych transzach (ew. podział Oferty na transze)

od 17 do 19 marca 2021

(do godz. 15:00)

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

22 marca 2021

Ew. zapisy inwestorów zastępczych oraz Przydział Akcji Oferowanych

nie później niż 23 marca 2021

Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

nie później niż 25 marca 2021

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)

Cena

Cena maksymalna wynosi 20,50 zł – zapisy po cenie maksymalnej

Minimalny / maksymalny  zapis

250/360 000akcji

Zasady składania zapisów

Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby Zapisów. Zapis (lub łączne Zapisy jednego inwestora lub posiadacza rachunku papierów wartościowych) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do objęcia będzie traktowany jako Zapis na 360.000 Akcji Oferowanych.

Prowizja

0%

Emitent BIOCELTIX S.A.
Wielkość oferty W ramach Oferty Publicznej akcji Bioceltix S.A. oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) nie więcej niż 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja (Akcje Oferowane).
1 marca 2021 Publikacja Memorandum
5 marca 2021 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów
15 marca 2021 Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów (do godziny 22:00)
od 12 do 16 marca 2021
(do godz. 15:00)
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych inwestorów
nie później niż 17 marca 2021
(do godz. 12:00)
Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Akcji serii G oferowanych w poszczególnych transzach (ew. podział Oferty na transze)
od 17 do 19 marca 2021
(do godz. 15:00)
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów
22 marca 2021 Ew. zapisy inwestorów zastępczych oraz Przydział Akcji Oferowanych
nie później niż 23 marca 2021 Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości
nie później niż 25 marca 2021 Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)
Cena Cena maksymalna wynosi 20,50 zł – zapisy po cenie maksymalnej
Minimalny / maksymalny  zapis 250/360 000akcji
Zasady składania zapisów Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby Zapisów. Zapis (lub łączne Zapisy jednego inwestora lub posiadacza rachunku papierów wartościowych) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do objęcia będzie traktowany jako Zapis na 360.000 Akcji Oferowanych.
Prowizja 0%

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniższej opcji „Dalej” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Oferowane”) spółki Bioceltix Spółka Akcyjna („Spółka”) („Oferta”).

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Dom Maklerski Navigator S.A. („DM Navigator”) ani jakikolwiek podmiot powiązany z DM Navigator nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w memorandum informacyjnym („Memorandum”), suplementach i komunikatach aktualizujących do memorandum, poza informacjami zaprezentowanymi w rozdziale „Dane o Emisji” pkt. 11 Memorandum Informacyjnego. Emitent jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zawartych w Memorandum.

Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://www.bioceltix.com) oraz DM Navigator (http://www.dmnavigator.pl). Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, akcjach (w tym Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie. Memorandum nie podlegało zatwierdzeniu ani weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego, ani przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Memorandum, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Memorandum, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do Memorandum oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Uzyskując dostęp do Memorandum za pośrednictwem Internetu należy mieć na względzie, że udostępniane w ten sposób dokumenty mogą ulec zniekształceniu lub modyfikacji podczas procesu ich przesyłania lub pobierania. Spółka i DM NAVIGATOR, członkowie ich organów, pracownicy ani doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności lub zniekształcenia treści niniejszego Memorandum, w szczególności mogące powstać w wyniku używania nieaktualnego lub niekompatybilnego oprogramowania przez osobę pobierającą Memorandum lub też na skutek działania szkodliwego oprogramowania.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Memorandum, ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB / PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB / PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB / PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1