Oferta akcji

Captor Therapeutics S.A.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji

Emitent

Captor Therapeutics S.A.

Wielkość oferty

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 1.069.500 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje Oferowane”), w tym:

 • nie mniej niż 1 i nie więcej niż 871.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN („Nowe Akcje”), które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku (zmienionej Uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2021 roku)

  oraz
 • do 198.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości  nominalnej 0,10 PLN („Akcje Sprzedawane”).

Cena maksymalna (zapisy po cenie maksymalnej)

172,00 PLN

do 22 marca 2021

publikacja Prospektu

23 - 30 marca 2021

przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (do dnia 30 marca 2021 roku do godziny 17:00)

22 marca 2021

rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych

30 marca 2021

zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustalenie i opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

31 marca – 6 kwietnia 2021

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych.

7 kwietnia 2021

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych

8 kwietnia 2021

przydział Akcji Oferowanych

Około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Praw do Akcji oraz Akcji Dopuszczanych (z wyłączeniem Nowych Akcji) na rynku regulowanym

Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym

Minimalny / maksymalny  zapis

100/10 000 akcji

Zasady składania zapisów

Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 100 Akcji Oferowanych, ale nie więcej niż 10.000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony na więcej niż 10.000 akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 10.000 Akcji Oferowanych. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy są składane po Cenie Maksymalnej.

Prowizja

Prowizja: 0,19%, minimum 5 zł

Emitent Captor Therapeutics S.A.
Wielkość oferty Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 1.069.500 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje Oferowane”), w tym:
 • nie mniej niż 1 i nie więcej niż 871.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN („Nowe Akcje”), które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku (zmienionej Uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2021 roku)
  oraz
 • do 198.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości  nominalnej 0,10 PLN („Akcje Sprzedawane”).
Cena maksymalna (zapisy po cenie maksymalnej) 172,00 PLN
do 22 marca 2021 publikacja Prospektu
23 - 30 marca 2021 przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (do dnia 30 marca 2021 roku do godziny 17:00)
22 marca 2021 rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych
30 marca 2021 zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustalenie i opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
31 marca – 6 kwietnia 2021 przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych.
7 kwietnia 2021 ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych
8 kwietnia 2021 przydział Akcji Oferowanych
Około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Praw do Akcji oraz Akcji Dopuszczanych (z wyłączeniem Nowych Akcji) na rynku regulowanym
Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych przewidywany termin wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym
Minimalny / maksymalny  zapis 100/10 000 akcji
Zasady składania zapisów Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 100 Akcji Oferowanych, ale nie więcej niż 10.000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony na więcej niż 10.000 akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 10.000 Akcji Oferowanych. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy są składane po Cenie Maksymalnej.
Prowizja Prowizja: 0,19%, minimum 5 zł

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego komunikatu dotyczącego istotnych informacji na temat dostępu do elektronicznych wersji materiałów („Materiały”), udostępnianych na tej stronie internetowej w związku z publiczną ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych spółki Captor Therapeutics S.A. („Spółka”). Materiały mają charakter reklamowy (marketingowy).

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą:

 • oferty publicznej na terenie Polski akcji Spółki;
  oraz
 • ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki, w tym akcji Spółki.

Niniejszy komunikat należy przeczytać uważnie, bowiem ma on zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Zwracamy uwagę, że poniższe zastrzeżenie może ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nim podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej. Dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie warunków określonych poniżej. W przypadku niewyrażenia zgody na poniższe warunki, prosimy o opuszczenie strony internetowej i nieprzeglądanie umieszczonych na niej Materiałów.

MATERIAŁY NIE SĄ ADRESOWANE DO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB PRZEBYWAJĄCYCH W AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII, RPA LUB INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH CHCĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ DOSTĘP NARUSZAŁOBY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB WYMAGAŁOBY DOKONANIA REJESTRACJI LUB UZYSKANIA LICENCJI, ANI DOSTĘP DO NICH NIE JEST PRZEWIDZIANY DLA TYCH OSÓB.

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (United States Securities Act of 1933) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski.

W Wielkiej Brytanii oraz jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14  czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Materiały do których dostęp umożliwia niniejsza strona internetowa są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w Wielkiej Brytanii lub danym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego.

Za wyjątkiem prospektu Spółki („Prospekt”), ewentualnie suplementów i komunikaty aktualizujących do Prospektu, informacji o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz cenie ostatecznej akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów (po ich sporządzeniu i publikacji), informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, w tym Materiały, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje takie nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest przeprowadzana na podstawie Prospektu, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 19 marca 2021 r. i który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt Spółki jest dostępny na tej stronie internetowej Spółki: http://www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta.

Zapisy na akcje Spółki w ramach Oferty powinny zostać przeprowadzone wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zatwierdzając Prospekt KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem papierów wartościowych Spółki.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, a także informacją o ostatecznej cenie akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty, jak również, ewentualnie, o ostatecznej liczbie i kategorii akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po ich sporządzeniu i publikacji).

Informacje zawarte w Materiałach nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej. Nie należy polegać na informacjach lub opiniach zawartych w Materiałach lub innych dokumentach lub ustnych oświadczeniach w żadnym celu, jak  również nie należy polegać na kompletności, dokładności lub rzetelności takich informacji lub opinii. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i Spółka oraz jej doradcy nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji i dokonują wyłączenia wszelkich warunków, wyraźnych bądź dorozumianych, w tym m.in. oświadczeń, zapewnień, gwarancji lub warunków dotyczących dokładności, aktualności, kompletności, nienaruszania praw, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, jak  również Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności wobec Państwa ani wobec żadnej innej osoby trzeciej z tytułu skutków jakichkolwiek błędów lub braków. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące zapisy na jej papiery wartościowe nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe straty lub szkody powstałe na skutek korzystania ze strony internetowej lub z umieszczonych na niej informacji. Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej papiery wartościowe nie ponoszą odpowiedzialności za żadne przypadki naruszenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych przez jakiekolwiek osoby w wyniku nieprawdziwych informacji dostarczonych przez te osoby.

Pewne informacje zawarte w Materiałach mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane. Faktyczne wyniki i zdarzenia mogą się znacząco różnić od opinii i oczekiwań wyrażonych w Materiałach. Ponadto przeszłe wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, niezależnie od tego czy dotyczą Spółki czy jej papierów wartościowych.

Określone oświadczenia zawarte w Materiałach dostępnych w tej części strony internetowej stanowią oświadczenia wybiegające w przyszłość. Z uwagi na swój charakter, oświadczenia wybiegające w przyszłość zawierają wiele ryzyk, niepewności i założeń, które mogą powodować, że faktyczne wyniki lub zdarzenia mogą w istotny sposób różnić się od wyników lub zdarzeń wyrażonych lub implikowanych przez oświadczenia wybiegające w przyszłość. Takie ryzyka, niepewności i założenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik i skutki finansowe planów i zdarzeń tutaj opisanych. Oświadczenia wybiegające w przyszłość zawarte w Materiałach, które odnoszą się do przeszłych trendów lub czynności, nie powinny być uważane za oświadczenie, że takie trendy lub czynności będą na pewno kontynuowane w przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na oświadczeniach wybiegających w przyszłość, które są aktualne jedynie na dzień danego dokumentu.

Materiały zostały udostępnione w formie elektronicznej. Przypominamy, że materiały przekazane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej mogą zostać zmienione w procesie ich przekazywania drogą elektroniczną i w rezultacie Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice pomiędzy treścią materiałów rozpowszechnianych w formacie elektronicznym a treścią materiałów w formie drukowanej. Dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na otrzymanie ich w formie elektronicznej.
Ponoszą Państwo odpowiedzialność za ochronę przed wirusami i innymi elementami o charakterze destrukcyjnym. Otrzymanie Materiałów za pośrednictwem transmisji elektronicznej następuje na Państwa własne ryzyko i ponoszą Państwo odpowiedzialność za podjęcie kroków ostrożnościowych w celu zapewnienia, że będą one wolne od wirusów i innych elementów o charakterze destrukcyjnym.

Przyjmuje się, że zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że:

 • nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA i wyrażają zgodę, że nie będą Państwo przesyłali lub w inny sposób przekazywali jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA;
 • są Państwo rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub
 • są Państwo rezydentami lub znajdują się Państwo w Wielkiej Brytanii lub Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub
 • nie są Państwo rezydentami lub znajdują się Państwo poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych Materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Ponadto, zaznaczając „DALEJ” potwierdzają Państwo, że: (i) treść powyższego zastrzeżenia jest Państwu znana i zrozumiała oraz zobowiązujecie się przestrzegać warunków określonych w zastrzeżeniu; (ii) rozumiecie, że zastrzeżenie może mieć wpływ na Państwa prawa; (iii) zamierzacie korzystać z tej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych; (iv) jesteście uprawnieni do dostępu do elektronicznych wersji Materiałów; oraz (v) rozumiecie, że naruszenie niniejszych warunków, zapewnień i zgód może oznaczać, że dopuszczacie się naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1